Kontaktperson

Caroline Kvillström Brand
Projektledare
Akademiska Hus Region Stockholm
08-685 75 23
caroline.kvillstrombrand@akademiskahus.se

Albano

Ett stenkast från city i världens första nationalstadspark, alldeles i skärningspunkten mellan Stockholms tre största universitet, ligger Albano. I dag är området en tom grusplan mellan Roslagsbanan och motorleden – men här sker en unik förvandling till en enastående kunskapsmiljö.

Albanoområdet i Nationalstadsparken är en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsregionen Stockholm. Det som i dag bara är en avvecklad industritomt, kommer inom några år bli ett universitetsområde för 15 000 studenter och forskare. Området blir ett strategiskt viktigt nav inom Vetenskapsstaden som knyter samman Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan.

 Albanoteatern i Söder Albano

Stockholms universitet och KTH växer och behöver nya lokaler på både kort och lång sikt. Universiteten behöver stora och flexibla lokaler för en föränderlig verksamhet där många stora institutioner kan verka och samverka. Albano planeras för att ge förutsättningar för mötet mellan discipliner och för det spontana mötet mellan individer. Tankar och idéer ska mötas och utvecklas i en lärande miljö där nya forskningsrön kan uppstå.

Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med olika typer av utbildnings- och forskningslokaler tillsammans med bostäder för studenter och gästforskare samt lokaler för kommersiell service såsom restauranger och caféer. En mångfald av verksamheter och service bidrar till att skapa ett levande och trivsamt område med goda förutsättningar för rekreation i den omgivande Nationalstadsparken.

Illustrationsplan över Albano

Att bygga i Nationalstadsparken är känsligt. Därför kommer Akademiska Hus förutom att skapa en attraktiv campusmiljö, även forma Albano till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Albano kan bli ett unikt fullskaleprojekt där forskning inom hållbar stadsutveckling integreras i byggplanerna. En forskargrupp från Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur har i planarbetet på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Det är unikt att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess.

Vy från Södra Albano

Under planarbetet har en ny detaljplan gjorts, det vill säga man prövar om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i Plan- och bygglagen. Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte.

Detaljplanen för Albano har överklagats och i början av juni upphävde Mark- och miljödomstolen Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl. Skälet är att domstolen anser att planhandlingarna inte tillräckligt tydligt redovisar en trafiksäker lösning för transporter till och från fastigheten Norra Djurgården 1:51 (Albano Smide). I oktober 2014 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd. Domstolens utslag väntas under våren 2015.

Lärandemiljöer och trafikfrågor präglar Albanoarbetet. Tills en tydlig indikation på hur den slutar finns, avvaktar projektet med direkt byggrelaterade kostnader. Det finns under tiden ett antal frågor som utreds vidare och analyser som ska fördjupas. En rimlig bedömning av första inflyttning är därmed år 2019.

Huvudentrén i Södra Albano

För närvarande ligger fokus på projekt kring det framtida utnyttjandet av området; undervisningsmiljöer och trafik.

Framtidens lärandemiljöer handlar om att planera lokaler för dagens och morgondagens lärande både i Albano och på andra ställen inom universiteten. Även frågor om morgondagens kontor kommer att utredas. Arbetet intensifieras och formaliseras i ett gemensamt projekt under 2014. Det handlar till exempel om att utforma lärosalar och hörsalar med flexibla lösningar, läsplatser och grupparbetsplatser för studenter, att utveckla nya kontorsmiljöer och att skapa flexibla möjligheter för morgondagens teknik.

Flygfotomontage Albano: BSK Arkitekter/Lennart Johansson

Albano har potential att binda samman de tre universiteten KI, KTH och Stockholms universitet både fysiskt och i gemensamma verksamheter och vetenskapliga utbyten. Av stor betydelse är trafikfrågan.

Tillgängligheten i och till området diskuterades nyligen på en workshop med trafikforskare på KTH. För de lokala transporterna är gång- och cykelvägar viktiga att utveckla. På kort sikt är det busstrafiken som förser området med kollektivtrafik. Busstrafiken behöver utvecklas tillsammans med SL för att kunna möta de speciella behov av transporter som ett universitetsområde ställer. Den långsiktiga kollektivtrafiken till och från Albano ska utredas grundligare för att på längre sikt förse området med spårbunden trafik. Arbetet sker i ett projekt kallat Stärkt fysiskt samband.

 

Övrig information

Totalt BTA undervisnings och forskningslokaler: 100 000 m² BTA Första byggetappen undervisnings- och forskningslokaler: 70 000 m² BTA Student- och gästforskarbostäder (cirka 1000 st): 50 000 m² BTA

 

Byggprojektet

Byggstart: 2016

Första inflyttning: 2019

Hyresgäst: Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Verksamhet: Utbildningslokaler och student- och gästforskarbostäder

Arkitekter: BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter Nivå landskapsarkitekter

Bruttoarea: 100000 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: Frescati