Till navigation Till innehåll (s)

LUX får Lunds stadsbyggnadspris

Torsdag, 18 december 2014
I samband med Lunds kommuns kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december delades Lunds stadsbyggnadspris ut. Årets pristagare är arkitekterna bakom LUX, Mats White och Jakob Peetre från Jais Arkitekter.

Institutionerna inom humaniora och teologi har samlats till ett starkt HT-centrum efter Kunskapsstråket. Tillsammans med Språk- och litteraturcentrum har man nu ca 7 000 studenter och 700 medarbetare i den strategiskt viktiga hörnan Sölvegatan och Helgonavägen. LUX består av anrika Zoologiska museet, med byggår 1917, och Zoofysiologen, från 1960-talet, vars sammanlaga lokalarea på 8 500 kvadratmeter har förnyats och knutits ihop av en glasad nybyggnation på 5 800 kvadratmeter. Fasader, materialval och färgskalor har bevarats för att påminna om de olika tidsepokerna.

- Som fastighetsägare är vi väldigt stolta över att arkitekterna bakom LUX får Lunds stadsbyggnadspris. LUX är en viktig mötesplats med många kontaktskapande ytor och stärker Kunskapsstråkets attraktionskraft. Vi har haft ett stimulerande och givande samarbete med Lunds universitet, Mats White och Jakob Peetre i skapandet av LUX, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör Akademiska Hus region Syd.

Syftet med Lunds stadsbyggnadspris är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden."

 

Juryns motivering

2014 års stadsbyggnadspris tilldelas arkitekterna Mats White och Jakob Peetre för gestaltningen av LUX.
 
Genom en skickligt utformad tillbyggnad av befintliga institutionsbyggnader, har arkitekterna lyckats understödja stadsutvecklingen längs Kunskapsstråket, där ett av huvudsyftena är att genom förtätning och nytillskott vitalisera stadsrummet och skapa intressanta mötesplatser.
 
Genom den transparenta fasadutformningen som synliggör kreativa och moderna studiemiljöer och hörnet som sträcker sig ut mot gatan, bjuder byggnaden in till möten och nya samarbeten.
 
Såväl exteriört mot Professorsplatsen som interiört, skapas rum och rumssekvenser med stora kvaliteter, där mötet mellan människor står i fokus. På detta sätt visualiseras och förstärks sambandet mellan staden och universitetet. En ytterligare kvalitet är den genomarbetade detaljeringen som ger fina och tydligt avläsbara möten mellan gammalt och nytt.