Till navigation Till innehåll (s)

KTH Campusplan vinner internationellt hållbarhetspris

Måndag, 22 juni 2015
KTH har tilldelats det internationella prestigefulla priset International Sustainable Campus Network (ISCN) Award för sin nya hållbara campusplan som tagits fram i nära samarbete med Akademiska Hus. Prisutdelningen ägde rum i helgen i Hongkong.Campusplanen har som syfte att ange ramarna och peka ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av KTH Campus. Målet är att skapa ett levande och hållbart campus som kännetecknas av mångfald, fortsatt inflyttning av nya verksamheter och ökat internationellt utbyte. Den är också en del av ett större projekt att stärka integrationen av hållbarhetsfrågor i högskolans undervisning och forskning.

Nu belönas KTH Campusplan för att den är ”ett enastående exempel på en utmärkt genomförd hållbar campusplanering där gestaltning och ledning är integrerade, och som exemplifierar de principer som International Sustainable Campus Network förespråkar”.

– Campusplanen visar hur vi på KTH samarbetar med vår fastighetsägare Akademiska Hus för att utforma strategiska verktyg för att utveckla ett hållbart campus samtidigt som vi integrerar hållbarhet i utbildning och forskning, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys vid KTH.

I arbetet med campusplanen har miljöcertifieringssystemet BREEAMs struktur och kriterier använts. Under rubrikerna delaktighet, välbefinnande, resurshushållning, ekologi, transport/rörelse och innovation utformades planen utifrån ett flertal workshopar med fokus på bland annat stadsutveckling, den fysiska miljön och KTH:s utveckling och behov. Det breda deltagandet i workshoparna med lärare, forskare, studenter och anställda vid KTH, övriga hyresgäster på campus, förvaltning och driftspersonal från Akademiska Hus samt stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad är en viktig del av framgången. White har varit arkitekter för KTH Campusplan.Campusplanen beskriver en utveckling som kompletterar och förtätar området för att skapa ett levande campus som används av fler personer över hela dygnet och där förutsättningarna för ett kreativt och innovativt klimat är optimala. Men i takt med en ökad förtätning tar den också hand om marken mellan husen på ett medvetet sätt. Exempel på detta är campusnära bostäder, arbetsplatser och serviceutbud, program för ekologisk mångfald och en satsning på hållbara trafikslag.

– Tillsammans med vår kund KTH vill vi utveckla campus på ett långsiktigt hållbart sätt. Priset är ett viktigt erkännande av vårt gemensamma arbete. Ett hållbart campus stärker också Stockholms attraktivitet som universitetshuvudstad och kunskapsregion, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Prisutdelning av International Sustainable Campus Network (ISCN) Award skedde i Hongkong i helgen. ISCN är en internationell organisation som ger ledande universitet och högskolor möjlighet att i ett globalt forum diskutera och utbyta idéer och best practice för att skapa hållbara campus och för att integrera hållbarhet i forskning och undervisning.