Till navigation Till innehåll (s)

Christer Nerlich ny ledamot i styrelsen

Torsdag, 26 januari 2017
Vid en extra bolagsstämma som hölls förra veckan valdes Christer Nerlich in som ledamot i Akademiska Hus styrelse.

Christer Nerlich är civilekonom och arbetar sedan 1995 på Vasakronan där han är ekonomi- och finanschef. Han har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen bl a från Newsec och FastighetsRenting.

Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse. Vidare beslutar styrelsen om investeringar och avyttringar samt fastställer affärsplan och årsbokslut. Arbetet styrs av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen som fastställer styrelsens arbetsformer, instruktioner för verkställande direktören, samt instruktioner för styrelsens utskott.