För mer information

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se
Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Erik Holmlund
PR-och innehållsstrateg
070 475 24 55
erik.holmlund@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Fredag, 28 april 2017
Investeringar för hållbara campus med fler studentbostäder.

Under första kvartalet har flera investeringsbeslut tagits för hållbara campus med student- och forskarbostäder i fokus. Resultatet har främst påverkats av de positiva värdeförändringarna i fastighetsbeståndet.

I början av april beslutade Akademiska Hus styrelse att bygga bostäder med plats för över 400 internationella forskare och studenter på Campus Solna. En investering på drygt 430 miljoner kronor. Detta ligger väl i linje med den långsiktiga campusplanen för området som nu är klar. Under kvartalet beslutades också om att också investera 380 miljoner kronor i en innovationsarena vid Johanneberg Science Park i Göteborg, för att ytterligare stärka denna forsknings- och innovationsmiljö av internationella mått.

Hållbara satsningar

En av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige är att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. Därför är Akademiska Hus en av initiativtagarna i satsningen ”Håll nollan”, som lanserades av branschen i mars 2017.

– Vi vill också vara drivande i att göra fastighetsbranschen mer jämställd – därför har vi tillsammans med tre andra stora företag inom fastighetsbranschen skrivit på ett avtal med stiftelsen Allbright. Därigenom förbinder vi oss att gå igenom ett fyrstegsprogram för att ytterligare öka jämställdheten och bli förebilder i branschen, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

Delårsrapporten i sammandrag

Kvartalsresultatet uppgick till 1 346 Mkr, vilket är en ökning med 591 Mkr jämfört med samma period 2016. Ökningen förklaras huvudsakligen av en större ökning i fastighetsbeståndets marknadsvärde jämfört med samma period föregående år. Det underliggande driftöverskottet i fastighetsverksamheten är i princip oförändrat.

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 409 Mkr (1 382).
  • Driftöverskottet uppgick till 993 Mkr (949), vilket är en ökning med 44 Mkr, hänförlig till driftsättningar och en tilläggsköpeskilling.
  • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 902 Mkr (308), vilket motsvarar 1,2 procent (0,5) av värdet på fastigheterna.
  • Värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -80 (-164).
  • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 1 737 Mkr (991) och periodens resultat blev 1 346 Mkr (755). Ökningen är hänförlig till de positiva värdeförändringarna i fastigheterna.
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under delårsperioden till 826 Mkr (449).
  • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 5,6 procent (6,3) för rullande 12 månader. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är oförändrat.