För mer information

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Som innovationspartner driver Akademiska Hus utvecklingen framåt

Fredag, 14 juli 2017
Under det andra kvartalet visar Akademiska Hus ett positivt resultat, mycket tack vare en stark värdeförändring i fastighetsbeståndet. Flera viktiga projekt har byggstartat under perioden.I slutet av maj tog Akademiska Hus det första spadtaget för en viktig satsning. Akademiska Hus investerar 380 miljoner kronor i projektet som avser etapp 2 av utbyggnaden av Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg. Här byggs nu ett 9 500 kvadratmeter stort ”Working Lab” där en rad innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggnationen. Genom partnerskap med Chalmers, Johannberg Science Park, RISE, med flera, blir byggprojektet en testbädd för olika lösningar och Akademiska Hus tar ett nytt steg som fastighetsföretag och som aktör i innovationssystemet.

– När huset står klart om ungefär två år så kommer det att vara en mötesplats för näringsliv, akademi och andra aktörer i samhällsbyggnadsbranschen, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

Under kvartalet togs också det första spadtaget för Studenthus Valla i Linköping, en investering som kommer att uppgå till ca 400 miljoner.

En av Akademiska Hus byggnader blev också den tusende i ordningen att få en certifiering enligt Miljöbyggnad. Det är en del av ABE-skolan på KTH Campus i Stockholm som nu har uppnått Miljöbyggnad nivå Guld. 

Delårsrapporten i sammandrag

PERIODEN JANUARI–JUNI

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 782 Mkr (2 740).
 • Driftöverskottet uppgick till 1 962 Mkr (1 905), vilket är en ökning med 57 Mkr och hänförlig till driftsättningar.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 917 Mkr (2 058), vilket motsvarar 2,6 procent (3,1) av värdet på fastigheterna.
 • Värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -199 Mkr
  (-268).
 • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 3 547 Mkr (3 504) och periodens resultat blev 2 744 Mkr (2 737).
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader ­upp­gick under delårs­perioden till 1 536 Mkr (1 237).
 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) ­uppgick till 5,5 procent (6,0) för rullande 12 månader. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är oförändrat.

ANDRA KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 373 Mkr (1 358).
 • Driftöverskottet uppgick till 969 Mkr (958), vilket är en ökning med 11 Mkr, hänförlig till driftsättningar.
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 015 Mkr (1 750). Förändringen förklaras av en mindre värdeuppgång i andra kvartalet jämfört med samma period 2016 vilket är hänförligt till en relativt sett lägre sänkning av avkastningskraven.
 • Räntenettot har förbättrats med 28 Mkr till -43 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1 809 Mkr (2 513). Minskningen är i huvudsak hänförlig till lägre värdeuppgång i fastigheterna.
Läs mer om Cookies