Regeringen uppmärksammar Akademiska Hus medverkan i satsning på studentbostäder

Onsdag, 23 augusti 2017
Genom Akademiska Hus medverkan möjliggörs planering av 28 000 bostäder fram till 2026, varav 21 000 är studentbostäder. Idag på en pressträff på KTH Campus berättade bostadsminister Peter Eriksson och ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, om de långsiktiga planerna.

Akademiska Hus medverkan är en direkt följd av det utökade uppdraget som bolaget fick 2014.  Fram till 2021 sker en satsning som möjliggör 11 000 studentbostäder. Akademiska Hus bedömer det vara möjligt att i egen regi bygga 6 500 studentbostäder.  Akademiska Hus har dessutom kapacitet att bidra med mark för ytterligare byggnation, där marken upplåts via försäljning eller arrende. För perioden 2021 till 2026 har därutöver identifierats möjligheter att bygga ytterligare 10 000 studentbostäder, där Akademiska Hus skulle svara för ungefär hälften.  

– Studentbostäder är en central del för ett levande campus, och bostadsbristen är ett stort hinder i sig för lärosätenas utveckling. Ingen ska behöva välja bort en studieplats för att man inte har en bostad. Den här frågan har en enormt stor betydelse för lärosätena så här gäller det att samverka ännu mer och göra allt vi kan för att få fram så många studentbostäder som möjligt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

– Med denna satsning kommer det att finnas en balans vad gäller studentbostäder inom några år, säger bostadsminister, Peter Eriksson.

– Akademiska Hus har tagit sig an sitt uppdrag på ett väldigt bra sätt. Det är en stor förändring för bolaget att utöka studentbostadsinnehavet. Vi utökar antalet utbildningsplatser, men det måste då fram fler bostäder, säger Helene Hellmark Knutsson. 

Akademiska Hus har hittills beslutat om 860 Mkr i investeringar i studentbostäder  

Mark till övriga bostäder

Utöver studentbostäderna bedömer Akademiska Hus att bolaget har en potential att bidra med mark för 7 000 vanliga bostäder.

De statlig ägda fastighetsbolagen har genomfört en markinventering under 2016 där markreserver som ses som lämpliga för bostadsbyggande har identifierats. Akademiska Hus markreserver är belägna i Uppsala, Göteborg, Umeå och Linköping. Detaljplaneprocess har inletts på några ställen. Ambitionen är att avyttra marken till bostadsaktörer.