Från nära noll till 6000+

Måndag, 18 december 2017
Initiativet Sthlm6000+, som Akademiska Hus varit en av initiativtagarna till, har starkt bidragit till att studentbostadsbyggandet tagit fart i Stockholmsregionen. Under projektets slutår blev rekordmånga studentbostäder inflyttningsklara och projektets bostadsmål, totalt 6 000 inflyttningsklara studentbostäder, nås under 2018. Det är en ökning av det totala antalet studentbostäder i Stockholmsregionen med 48 procent. I dagarna släpptes projektets slutrapport.

Studentbostäder på KTH Campus

Vid projektets start fanns ett fåtal byggherrar engagerade i frågan. Vid dess avslutning bygger drygt 40 byggherrar studentbostäder i Stockholmsregionen. Med de planer som finns kommer antalet studentbostäder nästan att fördubblas till år 2020. Sthlm6000+ har varit en katalysator för detta.

År 2011 släppte Tillväxt, miljö och regionplanering vid Stockholms läns landsting en alarmerande rapport om att studentbostadsbristen var så stor att tre av tio studenter övervägde att lämna länet. Akademiska Hus såg behovet av en bred samverkan för att komma till rätta med problemet. Byggbolag, kommuner, lärosäten, konsulter, landstinget, länsstyrelsen och studenter samlades kring det gemensamma målet att bygga 6 000 nya studentbostäder till 2017. Detta tydliga åtagande för alla i projektet har kommunicerats brett och, från starten till målgången, löpande följts upp.

Målet nås under 2018
Målet om 6 000 nya studentbostäder nås under 2018. Studentbostadsbyggandet är dock ojämnt fördelat mellan kommunerna i Stockholmsregionen; ett fåtal kommuner tar ett stort ansvar för att våra studenter ska ha någonstans att bo. Fortfarande saknas studentbostäder i hälften av länets kommuner. De flesta av dessa kommuner planerar inte att bygga studentbostäder de kommande åren och på regional nivå bör därför en mer aktiv dialog initieras med kommunerna.

Samtidigt har fler bostadsbolag börjat visa intresse för att bygga studentbostäder. De senaste åren har antalet aktörer på studentbostadsmarknaden ökat avsevärt. Fler aktiva bostadsbolag och ett större antal studentbostäder ställer också högre krav på förenklad förvaltning av studentbostaden. Boprövningen som syftar till att kontrollera att hyresgästen faktiskt studerar sker i dag manuellt, vilket är onödigt kostsamt och tidskrävande. Många hyresvärdar efterlyser därför att en digitaliserad boprövning möjliggörs genom en förändring av Ladok-förordningen. Genom en sådan förändring skulle betydligt fler studentbostäder kunna frigöras varje år.

Utmaningarna
Sthlm6000+ avslutas 2017, men dess effekter kvarstår. Ytterligare cirka 6 500 studentbostäder finns i detaljplaner till 2020 i Stockholmsregionen. En utmaning är att realisera alla de byggprojekt som finns i planerna. En annan utmaning för Stockholms attraktivitet är att utveckla hur vi tar emot det ökande antalet internationella studenter. Globalt studerar i dag över fem miljoner studenter utanför sina hemländer. Det är mer än dubbelt så många som år 2000 (2,1 miljoner) och tre gånger så många jämfört med 1990. En tredje utmaning är att digitalisera boprövningen och få en bättre funktionalitet i studentbostadsköerna.

Här kan du läsa slutrapporten i sin helhet

 

Läs mer om Cookies