För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Bokslut 2017: Stark fastighetsmarknad ökar resultatet

Torsdag, 15 februari 2018

Akademiska Hus visar ett starkt resultat för 2017, främst till följd av positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet. I arbetet med att utveckla framtidens kunskapsmiljöer har beslut om ett antal stora investeringar fattats, däribland i utvecklingen av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Bokslutskommunikén 2017 i sammandrag:

HELÅRET

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 582 Mkr (5 482).

 • Driftöverskottet uppgick till 3 829 Mkr (3 667), vilket är en ökning med 162 Mkr, hänförlig bland annat till driftsättningar och en tilläggsköpeskilling.

 • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 4 979 Mkr (3 682), vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet, inklusive pågående projekt, med 6,8 procent (5,5).

 • Värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till –242 Mkr (–241).

 • Resultatet före skatt för helåret uppgick till 8 311 Mkr (6 714) och årets resultat till 6 453 Mkr (5 148).

 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under helårsperioden till 2 555 Mkr (2 761).

 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 5,5 procent (5,7). Nedgången förklaras främst av ökat fastighetsvärde.


FJÄRDE KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 392 Mkr (1 384).

 • Driftöverskottet uppgick till 836 Mkr (732).

 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 395 Mkr (1 194). Förändringen förklaras huvudsakligen av sänkta direktavkastningskrav.

 • Räntenettot har förbättrats med 40 Mkr till –29 Mkr.

 • Resultatet före skatt uppgick till 2 083 Mkr (2 012). Ökningen är hänförlig till värdeförändringar.


Under 2017 har Akademiska Hus beslutat om ett antal stora investeringar, som totalt omfattar 1 900 Mkr. Ett exempel är innovationsarenan A Working Lab på Chalmers-området i Göteborg, en investering på 380 Mkr. Här drivs ett 15-tal innovationsprojekt under själva byggperioden tillsammans med en rad partners från akademi, institut och näringsliv. När hyresgästerna flyttar in 2019 kommer detta att vara en innovativ och hållbar samverkansmiljö. I slutet av året beslutades om en investering på 1 200 Mkr i utvecklingen av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Exempel på viktiga byggstarter är det nya studenthuset på Campus Valla i Linköping (400 Mkr) och bostäder för 400 studenter och forskare vid Karolinska Institutet i Solna (430 Mkr).

Innovation är en viktig del i Akademiska Hus strategi och bolaget medverkar som partner i en rad projekt som kan driva Akademiska Hus framåt, men även bidra till en positiv samhällsutveckling, inte minst vad gäller klimatpåverkan och utvecklingen av framtidens kunskapsmiljöer.

 – Under 2018 kommer vi också att fokusera på att möta den snabba digitaliseringen av fastigheter och samhälle och ta tillvara på de möjligheter som uppstår för att utveckla värdeskapande tjänster för våra kunder, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Läs mer om Cookies