För mer information

Erik Westin
Affärsutvecklare
erik.westin@akademiskahus.se

Goda förbindelser har stor påverkan på akademins framgång

Fredag, 15 juni 2018
Universitet och högskolor spelar stor roll för regioners och städers utveckling. De både attraherar och utvecklar den kompetens som krävs i ett alltmer kunskapsbaserat samhälle. Med Stockholmsregionens tre stora universitet, Karolinska institutet (KI), KTH och Stockholms universitet, delar Stockholm plats fyra med New York bland världens städer med flest topprankade universitet. Idag hölls ett seminarium där man diskuterade hur man med enkla satsningar på cykelbanor och kollektivtrafik kan stärka utbytet mellan lärosätena och därmed bidra till ytterligare utveckling av Stockholm som en världsledande kunskapsregion.

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

Seminariet inleddes av Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet. Astrid Söderbergh Widding talade om de tre universiteten i Stockholm och hur betydelsefulla och kraftfulla de är tillsammans, som arbetsgivare, för en fjärdedel av alla Sveriges studenter samt för en stor del av all forskning som pågår i landet. Ole Petter Ottersen menade att ”synergi mellan kunskap och kommunikation är ett framgångsrecept som vi kan konstatera världen över, och om vi i Stockholm ska klara oss i kurrensen bör vi ta kommunikationsutmaningen på största allvar. Vi måste kompensera avstånden till världens andra ledande universitet genom att reducera avstånden mellan Stockholms universitet”, avslutade Ole Petter.

 

Starka lärosäten kräver förstärkta förbindelser

KTH, Stockholms universitet och KI har stor betydelse för hela Sveriges akademiska konkurrenskraft och kan tillsammans göra Stockholmsregionen än mer attraktiv på den globala arenan. Att lärosätena ligger relativt nära varandra är en konkurrensfördel, men som begränsas av bristande kommunikationer mellan campusområdena. Med små medel skulle det gå att sänka trösklarna för ett större utbyte som ger mer forskning och utbildning i framkant.

De tre lärosätena bildar en komplett akademisk miljö, där KI och KTH står för medicinsk respektive ingenjörsvetenskaplig forskning och utbildning och SU för forskning och utbildning inom de human- och naturvetenskapliga områdena. Att lärosätena ligger nära varandra är därför en stor potential för Stockholm vars förverkligande dock hindras av att det saknas bra och effektiva kommunikationer mellan campusområdena. Representanter för Stockholms stad, Solna stad, Stockholm Science City, Hagastaden, Kungliga Nationalstadsparken, Handelskammaren med flera argumenterade unisont för bättre framkomlighet samt parkeringsmöjligheter för cyklar, både i staden och i ytterstaden.

Seminariet avslutades och summerades med orden: ”tillsammans utgör vi världens fjärde främsta universitetsstad. En utökad interaktion skulle ge stärkt akademisk konkurrenskraft för hela Sverige. Med små insatser går det att länka samman våra tre lärosäten och skapa mötesplatser för forskning, utbildningar och expertis som Stockholm, Sverige och hela världen har nytta av”.

 

Blogginlägg från Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

 

Läs mer om Cookies