Kontaktpersoner:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Riksrevisionens granskning klar

Torsdag, 7 juni 2018
Riksrevisionen har idag släppt sin granskning av lärosätenas lokalförsörjning. Den visar att hälften av alla statliga universitet och högskolor saknar aktuell lokalförsörjningsplan och riskerar därmed att inte leva upp till vare sig regeringens krav eller gällande regelverk. Resultatet visar även att samarbetet mellan Akademiska Hus och lärosätena kan förbättras för att tillsammans uppnå ökad effektivitet.

Under 2016 uppgick lärosätenas lokalkostnader till 8,5 miljarder kronor, varav 7,1 miljarder var hyreskostnader. Lärosätena står därmed för cirka 40 procent av statens sammanlagda hyreskostnader. Riksrevisionen har granskat om dessa resurser används effektivt och med god hushållning.

Granskningen visar att ytan per anställd, student och helårsprestation har minskat sedan början på 2000-talet, vilket är en effektivisering. Samtidigt har lokalkostnaden per student och anställd ökat.

Rekommenderar förbättrat samarbete

Riksrevisionens bedömning är att Akademiska Hus överlag arbetar för att möta de krav som ställdes genom 2013 års riksdagsbeslut om bolagets preciserade inriktning, mål och ansvar. Rapporten visar också att samarbetet mellan Akademiska Hus AB och lärosätena kan förbättras när det gäller uppdraget att gemensamt hitta möjligheter till effektiviseringar av resursutnyttjandet.

– Resultaten understryker det vi redan vet och ligger i linje med det arbete vi har påbörjat med stärkt kundsamarbete i fokus. Min förhoppning är att rapporten ska bidra till att landets lärosäten blir än mer öppna för att vi tillsammans hittar fler vägar för hur lokalerna kan nyttjas på bästa sätt. Redan nu pågår flera projekt inom digitalisering som ska främja just detta, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus. 

Riksrevisionen rekommenderar de lärosäten som saknar aktuell lokalförsörjningsplan att ta fram en sådan. Dessutom bör lärosätena säkerställa systematisk uppföljning av all lokalanvändning. Akademiska Hus rekommenderas att förstärka arbetet med att skapa gemensamma incitament för sänkta kostnader för såväl bolaget som för hyresgästerna.

Läs mer om Cookies