För mer information

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Fredag, 13 juli 2018

Nya driftsättningar ger ökat driftöverskott

Under det första halvåret ökar Akademiska Hus driftöverskott i jämförelse med föregående år. Samtidigt minskar resultatet före skatt till följd av lägre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Flera digitala utvecklingsprojekt pågår tillsammans med lärosätena för att bistå i deras lokaleffektivisering.

Delårsrapporten i sammandrag

PERIODEN JANUARIJUNI

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 986 Mkr (2 782).
 • Driftöverskottet uppgick till 2 107 Mkr (1 962), vilket är en ökning med 145 Mkr och hänförlig till driftsättningar.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 547 Mkr    (1 917), vilket motsvarar 0,7 procent (2,6) av värdet på fastigheterna.
 • Total finansieringskostnad uppgick till -544 Mkr (-302) varav räntenettot uppgick till     -112 Mkr (-103). 
 • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 2 076 Mkr (3 547) och periodens resultat blev 1 769 Mkr (2 744).
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under delårsperioden till 1 433 Mkr (1 536). 
 • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,4 procent (5,5) för rullande 12 månader.

ANDRA KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 497 Mkr (1 373).
 • Driftöverskottet uppgick till 1 070 Mkr (969), vilket är en ökning med 101 Mkr, hänförlig till driftsättningar.
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 284 Mkr (1 015).
 • Räntenettot har försämrats med 10 Mkr till -53 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1 058 Mkr (1 809). Minskningen är i huvudsak hänförlig till lägre värdeuppgång i fastigheterna.

Utbildningsbehoven förändras och högre utbildning och forskning påverkas av en allt mer digitaliserad och internationell omvärld. För att möta denna utveckling driver Akademiska Hus i nära samarbete med landets lärosäten en rad olika projekt, bland annat visualiseringslösningar som medger såväl virtuella som fysiska besök samt lösningar för att knyta ihop olika system för värme, ventilation och bokning.

– Digitaliseringen innebär att universiteten och högskolorna ställer krav på oss att tillhandahålla nya, mer effektiva lokaler som är anpassade till den nya tidens lärande och forskning. Vår roll är att bistå våra kunder att lokaleffektivisera och samtidigt höja campusområdenas attraktivitet, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Under det andra kvartalet har första delen av utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet etapp 4, i Uppsala påbörjats. Detta är Akademiska Hus hittills största gemensamma satsning med Uppsala universitet. Akademiska Hus investerar cirka 1,2 miljarder kronor i projektet, som omfattar två tillbyggnader om totalt 30 000 kvadratmeter där lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö. Även ett första spadtag i ett bostadsprojekt i Luleå har tagits. Projektet innebär att 199 nya lägenheter med plats för 266 studenter och forskare byggs mitt på campus.

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttar flera institutioner till det nybyggda forskningslaboratoriet Biomedicum tomställs andra lokaler och nya verksamheter kan skapas. Akademiska Hus investerar därför nära 100 miljoner kronor i en ombyggnation för att skapa en mötesplats för innovation inom life science. Huset ska ge Campus Solna en efterlängtad central samlingspunkt där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation.


I samarbete med bland andra Vasakronan och RISE lanserar Akademiska Hus RealEstateCore – ett gemensamt digitalt språk speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. Syftet är att möjliggöra kontroll över den stora mängd data som dagens moderna byggnader genererar. Genom att ha ett enhetligt digitalt språk kan nyttan maximeras och nya tjänster utvecklas till förmån för hyresgäster och leverantörer.

Läs mer om Cookies