För mer information

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Fredag, 26 oktober 2018

Ökat driftöverskott när nya driftsättningar görs.

Akademiska Hus driftöverskott för perioden ökar fortsatt i jämförelse med föregående år. Resultatet före skatt minskar till följd av lägre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Strategiska samverkansprojekt har inletts för att skapa attraktiva campusområden och stärka bolagets kundleverans. 

Delårsrapporten i sammandrag

PERIODEN JANUARISEPTEMBER

 • Hyresintäkterna uppgick till 4 448 Mkr (4 190).
 • Driftöverskottet uppgick till 3 119 Mkr (2 993), vilket är en ökning med 126 Mkr och hänförlig till driftsättningar.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 799 Mkr (3 584), vilket motsvarar 1,0 procent (4,6) av värdet på fastigheterna.
 • Total finansieringskostnad uppgick till -564 Mkr (-303) varav räntenettot uppgick till -175 Mkr (-159).
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 3 300 Mkr (6 228) och periodens resultat blev 3 297 Mkr (4 783). Minskningen är i huvudsak hänförlig till lägre värdeuppgång i fastigheterna.
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under perioden till 2 080 Mkr (2 154).
 • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,3 procent (5,4) för rullande 12 månader.

TREDJE KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 462 Mkr (1 408).
 • Driftöverskottet uppgick till 1 012 Mkr (1 031), vilket är en minskning med 19 Mkr.
 • Resultatpåverkanden värdeförändringar i fastigheter uppgick till 252 Mkr (1 667).
 • Räntenettot har sjunkit med 7 Mkr till -63 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1 224 Mkr (2 681).

Under årets tredje kvartal har Akademiska Hus tillsammans med Stockholms universitet tagit ett första spadtag för Accelerator. En tidigare laboratoriemiljö i underjordiska lokaler ska förvandlas till en arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor där studenter, forskare och alla intresserade ska kunna mötas. Totalt investerar Akademiska Hus 91 Mkr i om- och tillbyggnaden som omfattar cirka 2 500 kvadratmeter. Verksamheten beräknas starta under hösten 2019.

Under perioden har Akademiska Hus investerat 193 Mkr i bygget av 132 student- och forskarboenden vid Campus Ultuna utanför Uppsala. Satsningen stärker Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) arbete med att nå sitt mål att kraftigt öka antalet studenter, där tillgången på studentbostäder spelar en stor roll.

I september undertecknade Akademiska Hus ett avtal med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att ytterligare stärka parternas samarbete inom utbildning, forskning och innovation och tillsammans rusta sig för framtida utmaningar. Det handlar bland annat om fastighets- och hållbarhetsfrågor och att i ännu högre grad kunna nyttja fastigheter och campusmiljöer som testbäddar.

– Arbetet utgår ifrån Akademiska Hus och KTH:s gemensamma campusplan och bidrar till båda parternas hållbarhetsmål såväl som till FN:s globala hållbarhetsmål. För oss är det här ett av flera exempel på hur vi fortsätter att fördjupa samverkan med kunderna för att stärka utvecklingen av vår verksamhet och vår leverans, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

I september invigdes också polisutbildningens nya lokaler på Campus Flemingsberg utanför Stockholm. Området är nu Sveriges åttonde största campus med en tydlig vision att det byggs för samverkan, hållbart beteende och en miljö som ska stimulera till kunskapsutbyte mellan olika akademier, näringsliv och samhälle.

Under perioden har den nya byggnaden Humanisten vid Göteborgs universitet miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Till grund för guldcertifieringen ligger en rad omfattande åtgärder och lösningar. Utvecklingen av nya Humanisten ses som ett första steg i arbetet med att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg. 

Läs mer om Cookies