För mer information

Hayar Gohary
Projektdirektör
070 668 75 17
hayar.gohary@akademiskahus.se

Nya Humanisten får eftertraktad miljöcertifiering

Måndag, 22 oktober 2018

Utvecklingen av nya Humanisten ses som ett första steg i arbetet med att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg. Bygget pågår för fullt men redan nu står det klart att den nya byggnaden tilldelas högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Med en om- och tillbyggnad av nuvarande Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika platser.Den nya byggnaden ska rymma studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor, och präglas av öppenhet för att främja möten mellan studenter och undervisande personal. Här skapas också ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé. Bygget har pågått sedan hösten 2016 med målsättningarna attden nya byggnaden på drygt 16 600 m2 ska klara de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.  

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att nya Humanisten uppnår den allra högsta nivån för miljöcertifiering. På Akademiska Hus har vi som mål att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och det ger bäst resultat när vi samverkar med våra kunder, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Omfattande energilösningar

Till grund för guldcertifieringen ligger en rad omfattande åtgärder och lösningar. För att skapa en god innemiljö som samtidigt är energieffektiv är till exempel både belysning och ventilation behovsstyrd, det vill säga de regleras automatiskt utifrån om det finns personer i lokalen och hur många som vistas där. Byggnaden har utrustats med lågenergifönster och den energi som köps är miljövänlig fjärrvärme och kyla.  Miljöbyggnad Guld innebär att stort fokus även har lagts på dagsljus, solvärmelast, ljudmiljö, fuktsäkerhet och solavskärmningar. Materialmässigt har man i projektet endast valt sådana produkter som är rekommenderade i byggvarubedömningen, för att uppnå guld måste man även redovisa i ett system för miljöbedömning av byggvaror vart de olika materialen i husen finns.

Tillsammans med Göteborgs universitet har Akademiska Hus dessutom planer för flera framtida byggprojekt i området. Den konstnärliga fakulteten planerar att samlokalisera sin verksamhet i en ny byggnad invid nuvarande Artisten och samtidigt planeras en ny- och ombyggnation av ett nytt universitetsbibliotek. Västlänkens Station Korsvägen kommer att ha en uppgång i universitetsområdet och just nu planeras den i nybyggnationen invid Artisten. Samtliga projekt bidrar till att göra området söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

Nya Humanisten i Göteborg är Akademiska Hus sjunde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. De övriga är Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Studenthus Valla i Linköping samt Undervisningshuset och två byggnader vid ABE-skolan i Stockholm.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).