Mer information:

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Möjlighet till 600 nya studentbostäder i Lund

Fredag, 30 november 2018

I dagarna rapporterade media att Lunds kommun ser positivt på ett fortsatt arbete att utreda möjligheten till fler studentbostäder på campus LTH i Lund. Akademiska Hus har lagt fram en tidig planansökan rörande detaljplan på östra LTH i Lund.

Planansökan är en offentlig handling och att skapa fler studentbostäder är en viktig fråga som väcker intresse på många håll. Projektet, vilket är på fastigheten Studentkåren 4, befinner sig i ett tidigt skede och ett förverkligande av projektet förutsätter beslut från Akademiska Hus styrelse samt att alla myndighetsbeslut och samhällsbyggnadsprocesserna går enligt plan.

Planansökan innefattar cirka 600 studentbostäder och tanken är att dessa ska ersätta de temporära studentbostäder som idag finns på delar av planområdet. I planansökan visar skisserna att man kan bebygga fastigheten med två kvarter och samtidigt skapa ett diagonalt stråk som kopplar ihop kvarteren med övriga närliggande områden och forskarparken. I bottenvåningarna finns även möjlighet att skapa publika utåtriktade funktioner och gemensamma studiemiljöer som knyter samman och ger området en känsla av lärande och aktivitet.

I Framtagandet av detaljplanen för Studentkåren 4 vill man fokusera på att stärka stråk och sammanhang vilket kan bidra till attraktivitet för campus som helhet. Genom att dela området i två större kvarter skapas goda förutsättningar för bostäder med möjlighet till flexibilitet och variation där olika behov av boendetyper kan tillgodoses. Men först ska man studera sammanhang och mellanrummen mellan husen och i nästa fas av projektet kommer Akademiska Hus titta närmare på byggnadsvolymer och vilka bostadstyper som är önskvärda när vi bygger för framtidens studenter.