Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Jan Henningsson
Projektledare
076 832 25 54
jan.henningsson@akademiskahus.se

Bygget av A Working Lab ökar kunskapen om akustik i stora träbyggnader

Onsdag, 30 maj 2018

awl_trastomme.png

A Working Lab på Chalmersområdet byggs med trästomme, något som påverkar kraven på akustik. Genom att göra många och väl dokumenterade tester i samband med byggnationen räknar Akademiska Hus tillsammans med Rise att öka kunskapen kring hur man kan bygga in bra akustik även i stora byggnader med träbjälklag.

Att bygga stora fastigheter i trä är inget nytt. Men under lång tid var det, på grund av brandrisken, inte tillåtet och material som betong och stål gick om och blev förstahandsvalet vid nybyggnation. Nu ökar byggnation av stora hus med träbjälklag allt mer och ur ett hållbarhetsperspektiv ger ett hus med trästomme ett lägre CO₂-avtryck än andra material och är förnyelsebart.

Att bygga i trä kommer också med utmaningar, framförallt när det gäller brand, fukt och akustik. På A Working Lab som byggs på Chalmers i Göteborg pågår ett innovationsprojekt gällande akustik i trähus. Utmaningen består i att både ljud och vibrationer uppkommer på andra sätt än i exempelvis betonghus. För att se till att innemiljön blir bra är det viktigt att ha med sig dessa frågor tidigt i byggskedet.

– Lösningen vi valt för A working lab är i sig inte något nytt eller innovativt, men med den stora mängden mätningar vi gör kommer vi tillföra mycket kunskap till träbyggandet i branschen, säger Per Hilmersson från Integra Engineering som ansvarar för projektet.

Innovationen består istället i den stora mängden labbtester som utförs tillsammans med Rise. I ett ljudlabb testas hur ljud färdas genom bjälklag i trä och olika lösningar med exempelvis isolering, gipsskivor eller flytspackel. Mätningarna kommer tillföra väl dokumenterade resultat till byggbranschen. Resultaten kommer sedan gå att använda vid andra byggnationer och skapa en kunskap som tidigare inte funnits samlat och tillgängligt.

Under byggnationen kommer mätningarna kunna fortsätta utanför labbet och utföras i verkligheten. Det kommer även gå att mäta akustiken när allting i huset är klart och inrett, vilket också bidrar till att öka kunskapen om akustik i stora träbyggnader – från projektering till färdigt hus. 

FAKTA

Kort beskrivning av bygget:

AWL är ett kontorshus och innovationsarena som ligger i Johanneberg science park på Chalmersområdet. Kontorshuset byggs med en hybridstomme med källarvåning av betong, bjälklag och pelare av trä, balkar av stål och stabiliserande trapphus av betong. Tanken från programhandling har varit att nyttja material där de har sin styrka. I princip är stommen som en traditionell prefab-betongstomme med stålpelare/hattbalkar och håldäckselement med skillnaden att bjälklagselementen och merparten av pelarna är utbytta till trä.  Tanken med detta är dels att optimera antalet våningar till stadsplanen, med en ren trästomme hade våningshöjden blivit högre och man hade tappat en våning, och dels försöka efterlikna traditionellt kontorshusbyggande för att möjliggöra spridning på marknaden. Hittills har det mesta som byggts i massivträ i Sverige varit bostäder som stommässigt har helt andra förutsättningar.