För mer information:

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se
Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Bokslut 2018: Nya driftsättningar ger ökat driftöverskott

Torsdag, 14 februari 2019

Akademiska Hus visar ett ökat driftöverskott 2018 jämfört med föregående år och ett ökat resultat före värdeförändringar och skatt. Under året har bolaget fattat beslut om nya ambitiösa klimatmål - en nollvision för klimatavtrycket.

Bokslutskommunikén 2018 i sammandrag:


HELÅRET  

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 928 Mkr (5 582).  
 • Driftöverskottet uppgick till 3 938 Mkr (3 829), vilket är en ökning med 109 Mkr och hänförlig till driftsättningar.  

 • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 592 Mkr (3 574).

 • Orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 2 585 Mkr (4 979), vilket motsvarar 3,0 procent (6,2) av värdet på fastigheterna. 
   
 • Total finansieringskostnad uppgick till -628 Mkr (-430) varav räntenettot uppgick till -268 Mkr (-188).  

 • Resultatet före skatt för året uppgick till 5 818 Mkr (8 311) och årets resultat blev 5 314 Mkr (6 453). Minskningen är i huvudsak hänförlig till lägre värdeförändring i fastigheterna.  

 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under perioden till 2 842 Mkr (2 555). 

 • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,0 procent (5,4).  
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2019 en utdelning om 1 663 Mkr (1 630).

 
FJÄRDE KVARTALET  

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 480 Mkr (1 392). 
   
 • Driftöverskottet uppgick till 819 Mkr (836), vilket är en minskning med 17 Mkr.  

 • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 702 Mkr (787).

 • Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 786 Mkr (1 395).

 • Räntenettot uppgick till -93 Mkr (-29).  

 • Resultatet före skatt uppgick till 2 517 Mkr (2 083).

Under 2018 har Akademiska Hus utvecklat en rad nya ambitiösa mål för att bidra till ett klimatneutralt samhälle och beslutade nyligen om en nollvision för klimatavtrycket. Nollvisionen ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045.   

Det råder fortsatt en stark efterfrågan på kunskapsmiljöer. Under året har Akademiska Hus  bland annat färdigställt Biomedicum, ett av Europas största forskningslabb med plats för upp till 1 600 forskare och övrig personal vid Karolinska Institutet i Solna. Detta är bolagets hittills enskilt största byggprojekt, som stod klart före utsatt tid och till en lägre kostnad än beräknat.

Akademiska Hus har även byggstartat miljardsatsningen av utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Tillbyggnaderna på 30 000 kvadratmeter ska rymma en kreativ och tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning som möter framtidens krav på ett internationellt ledande universitet. Under året har Akademiska Hus arbete för att bidra till fler studentbostäder runt om i landet pågått med full kraft och bland annat resulterat i att bygget av cirka 200 studentboenden i Luleå har påbörjats.

Digitaliseringen som påverkar hela samhället, klimatutmaningen och andra globala omvärldsfaktorer gör att Akademiska Hus, liksom den övriga fastighetsbranschen, står inför stora utmaningar. För att möta dessa har bolaget under året arbetat fram en ny strategi “Samverkan för framtidens kunskapsmiljöer”.

– 2018 har varit ett år då vi tagit ett stort kliv vad gäller ambitionsnivån inom en rad områden. Vi ska stärka vår basleverans och samtidigt ta vara på de möjligheter digitaliseringen ger och ligga i framkant vad gäller innovation och utveckling, inte minst inom hållbarhet. För att lyckas kommer vi att samverka ännu mer med våra kunder och andra aktörer så att vi kan fortsätta bidra till de svenska lärosätenas attraktionskraft, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.