Mer information:

Marie Joelsson
Projektledare
072 743 25 84
marie.joelsson@akademiskahus.se

Rummet mellan husen skapar projekt för innovation

Torsdag, 7 februari 2019

När Akademiska Hus bygger A Working Lab är det inte bara byggnaden och bygget i sig utan även utrymmet utanför som genererar innovationsprojekt. Projekten innefattar allt från innovativa lösningar på trafiksäkerhet till tysta offentliga rum och co-workingspace i form av utomhuskontor.

Området utanför framtida A Working Lab har namnet Sven Hultins Plats och innovationsprojekten rörande ytan startade med tanken på att bygga en inomhushållplats för elbussar under projektet Electricity i närheten. Ett av de tydliga målen med ytan är fortfarande att integrera kollektivtrafik och någon form av hållplats på platsen men långt fler spännande projekt är på gång i denna innovationsprocess.

Utrymmet Sven Hultins Plats är inte bara mark tillhörande Akademiska Hus och därför har man satt ihop ett konsortium bestående av Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, forskare från Chalmers och Göteborgs Stad. 

– Vi vill utveckla en levande plats som involverar och integrerar människor och sammanbinder campus med staden, säger Marie Joelsson, projektledare på Akademiska Hus.

Ett av projekten som delvis är knutet till platsen är Tysta offentliga rum (TOR). I det innovationsprojektet skapas bullerdämpade platser mitt i stadskärnan i form av flyttbara moduler. Modulerna får ljudet att ta nya vägar och skapar tysta oaser mitt i staden. En demo för projektet kommer stå klart utanför RISE lokalkontor på Gibraltargatan som sedan kommer flyttas eller på något annat sätt kopplas ihop med  området utanför A Working Lab. Tanken är att Sven Hultins plats med omgivning skall fungera som en test-arena för projektet och studenter på Teknisk Design har genomfört en behovsanalys och designkoncept för hur det kan tänkas se ut framöver.

De flyttbara modulerna är även en del av projektet för ett Utomhuskontor som också planeras på platsen. Där vi vill arbeta med att integrera ute och inne och komplettera aktivitetsbaserade kontor med ännu fler alternativ. Utomhuskontoret är både en del i projektet TOR men även i det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Sharing Cities ska hjälpa till att utveckla förutsättningar för delningsekonomi i staden. Utomhuskontorskonceptet som planeras på Sven Hultins Plats kommer vara en delningstjänst för de olika företag som finns på området, ett coworking-kontor fast utomhus.

– Med utomhuskontor skapas spännande arbetsplatser som möter helt andra behov. Dessutom utvecklar vi nya typer av mötesplatser och nyttjar våra gröna miljöer än bättre, säger Marie Joelsson.

Tillsammans med forskare på Chalmers och inom konsortiet ElectriCity planerar vi för att utreda innovationsprojekt inom främst trafiksäkerhet  Tanken är att  skapa förutsättningar för att platsen ska kunna vara en testbädd för såväl utomhuskontor som trafiksäkerhet/trafikkonflikter. Möjligheterna är många även för andra typer av projekt, allt från stötdämpande asfalt till dagvattenprojekt och algoritmer för mätning av flöden.

I dagsläget är de flesta innovationsprojekt som är knutna till platsen i förstudiestadiet. Detta på grund av att detaljplanen för området ännu inte är satt. Men det finns även ett syfte med att driva innovationsprojekt på detta sätt. Genom att bredda blicken och knyta an till många olika kompetenser kommer det vara möjligt att tratta ned innovationsprojekten successivt och landa i dem som har störst förutsättningar att lyckas.

– Fördelen att ha en plats att knyta de olika projekten till är att det skapas en slags hatt där det går att stoppa in saker under och på så vis göra det enklare att knyta partners och idéer till sig, fortsätter Marie Joelsson.

Sven Hultins Plats kommer inte att stå färdig när A Working Lab öppnar dörrarna i augusti 2019. Men en visuell beskrivning ska finnas färdig och platsen kommer att fortsätta utvecklas över tid.