Beslut från Akademiska Hus årsstämma 2019

Måndag, 29 april 2019
Idag, måndagen den 29 april, hölls Akademiska Hus årsstämma i Aula Medica i Stockholm. Utdelningen till ägaren fastställdes till 1 663 Mkr, vilket är i linje med ägarens mål.

På årsstämman fick Anitra Steen förnyat förtroende som ordförande för Akademiska Hus styrelse. Britta Burreau, Peter Gudmundson, Anna Magnusson, Christer Nerlich, Ingemar Ziegler och Örjan Wikforss omvaldes som ledamöter.

Under stämman fastställdes utdelningen till 1 663 Mkr. Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus. Enligt målet som varit gällande fram till årets stämma ska utdelningen uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Årets utdelning uppgår till 60 procent av det justerade resultatet.


På årsstämman beslutades även om nya ekonomiska mål:

  • Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till mellan 35 och 45 procent. Soliditet ska definieras som ”eget kapital i relation till summa eget kapital och skulder”.

  • Lönsamhet: Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 6,0 procent. Definition: Avkastning på operativt kapital ska definieras som ”resultat före skatt exklusive värdeförändring finansiella instrument och räntenetto i relation till genomsnittligt operativt kapital”. Operativt kapital ska definieras som eget kapital plus nettolåneskuld.

  • Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga besluten om utdelning ska beakta genomförandet av bolagets strategi, den finansiella ställningen samt kapitalstrukturmålet fastställt av ägaren.

  • Målen ska vara långsiktiga och utvärderas över en konjunkturcykel.