Till navigation Till innehåll (s)

Mer information

Birgitta van Dalen
Utvecklingsstrateg Lärandemiljöer
070 259 24 53
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Detaljplan för Forum Medicum i Lund antagen

Fredag, 12 april 2019
Planerna på att samlokalisera medicinsk och vårdvetenskaplig utbildning och forskning i en ny byggnad vid BMC i Lund har tagit ett stort kliv framåt. Byggnadsnämnden i Lund har nu gett grönt ljus för en planändring som innebär att Biomedicinskt center kan byggas till med Forum Medicum.

Skiss: Henning Larsen

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har sett ett behov av att skapa ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum med en naturlig mötesplats. Planändringen innebär att Medicinarlängan på Biomedicinskt center (BMC) ska kopplas samman med en ny byggnad, kallad Forum Medicum.

- Forum Medicum är spännande på flera sätt. Det är en byggnad som ska möta framtidens behov av moderna miljöer för forskning och utbildning och som samtidigt gör hela platsen mer öppen och inbjudande för alla Lundabor. Även om många steg återstår innan vi har ett beslut om genomförande är det mycket positivt att vi nu har en antagen detaljplan, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdeschef på Akademiska Hus.

Tillsammans med Akademiska Hus genomförde Lunds universitet 2015 ett parallellt uppdrag för Forum Medicum. Skisserna från det parallella uppdraget har legat till grund för planarbetet. Den nya planen är tekniskt en utökad byggrätt på cirka 14 000 kvm på två till sex våningar och en anpassning av markanvändningen så att den kan nyttjas till forskning och undervisningsändamål men även café eller restaurang.

Akademiska Hus och Lunds universitet fortsätter nu planeringen för nästa steg i projektet. Målet är att ett beslut om byggstart ska kunna fattas under 2020. Förutsättningen för det är att både Lunds universitets och Akademiska Hus styrelser godkänner genomförandet.