Albano är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab

Torsdag, 26 september 2019

På campus Albano byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Nu står det klart att området blir den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab och därmed utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant.

I Stockholm växer ett sammanhängande universitetsområde fram som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, via KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst. Utvecklingen av campus Albano till en modern och konkurrenskraftig universitetsmiljö sker i samklang med naturen och med målsättningen att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Som ett bevis på att projektet har nått hållbarhetsmässig framgång certifieras nu campus Albano enligt Citylab, som till skillnad från andra miljöcertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt. 

– Vi är både stolta och glada över att Albano är det första campusområde i Sverige som certifieras enligt Citylab. Det är ett resultat av ett gott samarbete och en bekräftelse på att vi faktiskt skapar ett campus med hållbarhet som ledstjärna i alla led – något som är av största vikt för Akademiska Hus och vårt arbete för att  uppnå en nollvision för vårt klimatavtryck, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. För att bli godkänd har projektet uppfyllt 20 indikatorer, somomfattar såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Fokus ligger bland annat på processtyrning, organisation, dialog och samverkan samt att projektet exempelvis erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.

– Arbetet ger oss en bra plattform för att strukturerat arbeta med hållbarhetsfrågor. Systemet underlättar vid val av olika kvaliteter i utemiljön på ett bra sätt, säger Mats Åhlander, projektledare på Svenska Bostäder.

Det är i takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas som det behövs nya moderna lokaler för forskning, utbildning och samverkan. I november 2015 gick därför startskottet för byggnationen av campus Albano, som med sitt strategiska läge ska stärka kopplingarna mellan stadens universitet och bilda en ny stadsdel som är levande oavsett tid på dygnet.

Utvecklingsarbetet är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Stockholms universitet, KTH, Svenska Bostäder och Stockholms stad. Att campus Albano ska bidra till en hållbar stadsutveckling är en målbild som aktörerna delar och gemensamt verkar för. Flera hållbara insatser görs, bland annat för att stärka möjligheten för ökad artrikedom för till exempel bin, insekter och fåglar. På området skapas nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk, och för att göra fastigheterna som byggs så energieffektiva som möjligt har Akademiska Hus använt bergvärme- och bergkylsystem och solceller har placerats på tak.


Aktörer campus Albano

Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokaler) Svenska Bostäder (student- och forskarbostäder)
Arkitekter: BSK Arkitekter, Cedervall Arkitekter, Arkitema och Christensen & Co Architects (universitetslokaler) Tyréns, Brunnberg & Forshed, Tovatt Architects and Planners och Joliark (student- och forskarbostäder) Nivå Landskapsarkitektur (utomhusmiljöer)                                                                                                                   

Tidplan

Spadtag: november 2015
Planerad första inflyttning bostäder: 2021
Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020