Parterna har nått en lösning för perrong i Alnarp

Fredag, 14 februari 2020

Akademiska Hus, Lomma kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Trafikverket har genom en rad beslut och markköp nått en lösning som innebär att Alnarp kan få en ny och efterlängtad tågperrong som ger unika framtidsmöjligheter.

Turerna kring en tågperrong i Alnarp har varit många men vid en pressträff tidigare idag meddelade de inblandade parterna, däribland Akademiska Hus, att man har enats om en lösning. Genom att avyttra ett cirka 68 000 kvadratmeter stort markområde i de nordvästra delarna av Campus Alnarp till Lomma kommun, bidrar Akademiska Hus till att perrongen förverkligas och vi går vår kund SLU till mötes.  

- I egenskap av stor fastighetsägare i Alnarp ligger det i Akademiska Hus intresse att få till stånd spårbunden trafik i direkt anslutning till campusområdet. Det stärker möjligheterna att förverkliga målen som anges i den campusplan som vi tillsammans med SLU har tagit fram. Samtidigt skapar det förutsättningar för möten, samverkan och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv, kultur och samhälle, säger Måns Andersson, strategisk fastightsutvecklare på Akademiska Hus.  

Området som avyttras är obebyggt och nyttjas idag av SLU för bland annat ekologisk försöksodling. Försäljningen av marken sker efter samtycke med SLU och efter att vi gemensamt har kommit fram till att en fortsatt utveckling av fastighetsbeståndet vid SLU i Alnarp inte är avhängig den aktuella marken.