För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Tisdag, 28 april 2020

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats något. Inom segmentet samhällsfastigheter, där i stort sett hela Akademiska Hus bestånd finns, är påverkan av covid-19-pandemin ännu begränsad.

Delårsrapporten i sammandrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 538 Mkr (1 533).
  • Driftöverskottet uppgick till 1 106 Mkr (1 083), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 0,5 procent.
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 970 Mkr (965).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 171 Mkr (1 049) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 0,2 procent (1,2).
  • Total finansieringskostnad uppgick till -309 Mkr (-270) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -217 Mkr (-197).
  • Resultatet före skatt uppgick till 923 Mkr (1 817) och periodens resultat till 731 Mkr (1 437).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 719 Mkr (829).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,0 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.

 Med en kundbas som till stor del är offentligt finansierad står sig Akademiska Hus trots rådande pandemi i dagsläget bra både likviditets- och intäktsmässigt. Bolaget arbetar dock utifrån ett flertal tänkbara framtida scenarier för att kunna agera på ett klokt sätt om krisen i samhället förvärras eller blir mycket långvarig.  

- Våra pågående byggprojekt har än så länge fortskridit enligt plan, men det finns uppenbara risker för framtida förseningar beroende på exempelvis störningar i leverantörskedjor som ger försenade eller uteblivna materialleveranser eller personalbrist på byggena. För att höja vår beredskap att kunna hantera olika situationer beroende på omvärldsutvecklingen har vi genomfört fördjupade riskanalyser för alla våra pågående och planerade projekt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.  

Utbrottet av covid-19 har även lett till regeringens beslut om att all undervisning vid landets universitet och högskolor ska bedrivas på distans.  
- Sannolikt kommer omställningen till digital undervisning att innebära förändringar även på lång sikt. Kombinationen av den accentuerade klimatfrågan och en snabbare utveckling mot en digitalisering av lärosätena är starka drivkrafter för att effektivisera lokal-användningen, säger Kerstin Lindberg Göransson.  

Under årets första kvartal gick startskottet för en ny byggnad som gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. Byggnaden, som fått namnet Natrium, blir också en viktig pusselbit för att fortsätta utvecklingen av Medicinareberget i Göteborg. Akademiska Hus investerar cirka 1,8 miljarder kronor i projektet som utöver en nybyggnation om 32 000 kvadratmeter även omfattar en ombyggnation av cirka 2 000 kvadratmeter av den befintliga Medicinarelängan.

I mars delades pris för Årets Bygge ut och vinnare blev återigen en byggnad uppförd av Akademiska Hus. I år gick priset till Studenthuset vid Linköping universitet – Campus Vallas nya centrala nav som samlar samtliga servicefunktioner för studenter och ett modernt bibliotek på en och samma plats. Samma månad delades organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris ut. Vinnare blev Akademiska Hus tillsammans med NCC för sitt omfattande säkerhetsarbete vid utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet, ett byggprojekt som uppförs åt Uppsala universitet och omfattar två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter.

Under kvartalet har två självkörande bussar premiärkört på Campus Valla i Linköping. Ride the future är ett forskningsprojekt vars syfte är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken. Akademiska Hus deltagande i forsknings- och innovationsprojekt på campus runtom i Sverige är en viktig del i bolagets strategi för att klara sina klimatmål och åtaganden mot de globala hållbarhetsmålen.