Akademiska Hus minskar sitt klimatavtryck – halverad energileverans till Chalmers

Torsdag, 11 juni 2020

Som en del i arbetet med att göra sin verksamhet helt klimatneutral har Akademiska Hus som mål att minska andelen levererad energi med 50 procent från år 2000 till 2025. Nu, fem år innan utsatt tid, har det målet nåtts för fastighetsbolagets byggnader på Chalmers campusområde i Göteborg.

Akademiska Hus har en nollvision för sitt klimatavtryck, som ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045. Klimatmålen är tuffa och för att lyckas krävs bland annat att bolaget fördjupar samarbetet med sina kunder, något som lett till positiva resultat på Chalmers. Mängden levererad energi som försörjer Akademiska Hus lokaler i området har nyligen passerat en halvering jämfört med år 2000 och är nu nere på under 120 kWh/m2.    

- Vi jobbar ständigt för att göra våra campusområden runt om i landet än mer hållbara och skapa energismarta byggnader tillsammans med våra kunder. Halveringen av levererad energi på Chalmers är otroligt glädjande och något av en milstolpe för oss. Nu tar vi ytterligare krafttag för att komma ner på 110 kWh/m2, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef på Akademiska Hus.

Det uppnådda målet innefattar all levererad energi som fastigheterna använder, det vill säga fastighetsenergin men även den energi som lärosätets verksamhet använder vid sin undervisning och forskning. Genom åren har flera energiförbättringsåtgärder gjorts på campus för att nå halveringen, däribland användning av biobränslen, distribution av egenproducerad fjärrkyla, en effektiv värmeåtervinning och installationer av behovs- och närvarostyrd ventilation och belysning, smarta styr- och övervakningssystem samt solceller. 

Bidrar till lärosätenas klimatramverk

Initiativen bygger på en gemensam vilja att tillsammans med Chalmers agera och investera i hållbara val. De kan även ses som ett sätt för Akademiska Hus att bidra till hållbarhetsarbetet som Chalmers bedriver inom ramen för det klimatramverk som majoriteten av landets universitet och högskolor har anslutit sig till. Klimatramverket ska bland annat leda till att lärosätena minskar klimatpåverkan från sina egna verksamheter.

– Denna minskade klimatbelastning är mycket glädjande även för oss, och helt i linje med ambitionerna i Klimatramverket och de mål vi har satt i Chalmers klimatstrategi om ökad energieffektivitet och tydligare energistatistik för verksamheten, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande, med samordningsansvar för hållbar utveckling.

Ytterligare en bidragande faktor till att mängden levererad energi för Akademiska Hus fastigheter på Chalmers har kunnat halveras är bolagets nya kontors- och innovationsarena A Working Lab vid Johanneberg Science Park. Byggnationen drevs fram av 16 innovationsprojekt med tydligt klimat- och hållbarhetsfokus och huset är nu certifierat enligt Miljöbyggnad Guld.