För mer information

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Fredag, 10 juli 2020

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott och resultat före värdeförändringar och skatt i jämförelse med föregående år. Inom segmentet samhällsfastigheter, där i stort sett hela Akademiska Hus bestånd finns, är påverkan av covid-19-pandemin ännu begränsad.

Delårsrapporten i sammandrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 116 Mkr (3 039).
  • Driftöverskottet uppgick till 2 315 Mkr (2 162).
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 2 054 Mkr (1 915).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 572 Mkr (1 760) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 0,6 procent (2,1).
  • Total finansieringskostnad uppgick till -348 Mkr (-518) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -136 Mkr (-321).
  • Resultatet före skatt uppgick till 2 490 Mkr (3 355) och periodens resultat till 1 971 Mkr (2 657).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 557 Mkr (1 662).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,1 procent (4,9) för de senaste 12 månaderna.

Akademiska Hus bestånd består till största delen av samhällsfastigheter och 93 procent av bolagets intäkter kommer från offentligt finansierad verksamhet där universitet och högskolor är den dominerande kundgruppen. Den stora andelen kreditvärdiga hyresgäster har medfört att Akademiska Hus klarat sig väl genom coronapandemin, jämfört med många andra hårt drabbade branscher och företag.

Från den 15 juni har regeringen beslutat att universitet och högskolor får öppna igen för campusförlagd utbildning, efter att ha bedrivit all undervisning på distans sedan den 18 mars. 

- Nu pågår ett intensivt arbete i nära samverkan med kunderna för att förstå hur pandemin har påverkat sättet att bedriva utbildning, hur betydelsen av campus som fysisk plats blir annorlunda och hur vår leverans långsiktigt kan stötta utvecklingen av framtidens kunskapsmiljöer. Det kan handla om lokaleffektivisering där lärosätena behöver mindre ytor, men också ombyggnader som möter nya behov och nya undervisningsformer, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Vår projektportfölj är fortfarande omfattande och vi har än så länge kunnat hantera de utmaningar i projekten som pandemin har orsakat på ett bra sätt. Nya investeringsbeslut har tagits för en byggnad vid Lunds universitet, Forum Medicum, som ska stå klar sommaren 2023. Vi har också påbörjat ombyggnationen av Retziuslaboratoriet, som ska ge nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa möjlighet att etablera sig i toppmoderna lokaler på Campus Solna.

Under kvartalet har campus Albano i Stockholm nått en viktig milstolpe genom att den allra första byggnaden, Hus 3, står inflyttningsklar. Det är i takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas som nya moderna lokaler för utbildning, forskning och samverkan behövs. På campus Albano pågår just nu bygget av 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt parker, butiker och restauranger.