För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Torsdag, 22 oktober 2020

Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Bolaget har fortsatt god likviditet trots covid-19-pandemin och intresset för Akademiska Hus gröna investeringar fortsätter att vara stort.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 4 677 Mkr (4 584).
  • Driftöverskottet uppgick till 3 477 Mkr (3 260).
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 053 Mkr (2 850).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 588 Mkr (2 547) vilket motsvarar en ökning av ­fastighetsvärdet med 1,7 procent (3,0).
  • Total finansieringskostnad uppgick till -543 Mkr (-935) varav värdeförändringar i finansiella instrument ­uppgick till -254 Mkr (-659).
  • Resultatet före skatt uppgick till 4 388 Mkr (4 737) och periodens resultat till 3 474 Mkr (3 753).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 241 Mkr (2 360).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,1 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.

Efter nedstängningen av all campusförlagd utbildning under vårterminen har lärosätena nu till stor del öppnat upp igen. Mycket sker dock fortfarande på distans och de flesta lärosäten har prioriterat campusundervisning för förstaårsstudenter och i mindre grupper för en så smittsäker verksamhet som möjligt. För Akademiska Hus innebär detta ett samarbete med lärosätena för att kunna nyttja lokalerna på andra sätt än tidigare och för att de i högre utsträckning kunna använda utemiljöerna till både möten och undervisning.

- Många av våra kunder vittnar om det fysiska mötets stora betydelse för utbildning och forskning, men att det stora språnget i digitaliseringen av lärandemiljöer naturligtvis kommer att förändra mycket. Det är för tidigt att säga hur ökad distansundervisning kommer att påverka lokalbehovet långsiktigt och vilka krav som ställs på framtidens campus, men vi följer utvecklingen och kommande trender noga och har en nära dialog med lärosätena i dessa frågor, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Akademiska Hus har en fortsatt god likviditet trots covid-19-pandemin och intresset för gröna investeringar fortsätter att vara mycket stort. Som ett led i Akademiska Hus finansiella hållbarhetsarbete har bolaget emitterat sin andra gröna obligation på 1 500 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk, som har tilldelats den högsta möjliga ratingnivån - mörkgrön – av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. 

I början av september invigdes första etappen av Nya Ångström vid Uppsala universitet. Den totala utbyggnaden om 30 000 kvadratmeter kommer att färdigställas under 2022. Samma månad invigdes 91 nya lägenheter på Ultuna utanför Uppsala som ger 132 studenter och forskare ett efterlängtat campusnära boende. Akademiska Hus har investerat cirka 220 miljoner kronor i de nya lägenheterna, som bolaget har byggt i egen regi.

Under kvartalet har Akademiska Hus tecknat avtal om att förvärva fastigheten Alba Nova i Stockholm av Statens fastighetsverk. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 2 miljarder kronor. Genom köpet kan Akademiska Hus i än högre utsträckning ta ett helhetsansvar för utvecklingen av campus Albano, det helt nya campusområdet som växer fram till en modern och konkurrenskraftig kunskapsmiljö.