Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Starkt resultat och fortsatt ökat fastighetsvärde

Onsdag, 14 juli 2021
Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Det bedömda fastighetsvärdet har under året ökat till cirka 105 miljarder kronor, huvudsakligen till följd av sänkta avkastningskrav.

Delårsrapporten i sammandrag

• Hyresintäkterna uppgick till 3 285 Mkr (3 116).

• Driftöverskottet uppgick till 2 435 Mkr (2 315), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,3 procent.

• Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 2 172 Mkr (2 054).

• Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 5 917 Mkr (572).

• Räntenettot uppgick till -167 Mkr (-169) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 378 Mkr (-136).

• Resultatet före skatt uppgick till 8 468 Mkr (2 490) och periodens resultat till 7 013 Mkr      (1 971).

• Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 430 Mkr (1 557).

• Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,0 procent (5,1) för de senaste 12 månaderna.

Söktrycket till höstens utbildningar är rekordstort och universitet och högskolor har fått fler utbildningsplatser. Den digitala undervisningen har gett goda studieresultat, men lärosätena anser att campus som plats kommer att vara viktig även framöver och planerar nu för en återgång till mer campusförlagd undervisning. För att kunna fortsätta vara en relevant partner och hyresvärd för sina kunder, försöker Akademiska Hus förstå hur mycket av distansundervisningen som kommer att bestå och hur lokalerna på kort och lång sikt behöver utformas för att passa lärosätenas nya behov. 

- Frågorna är många och alla våra kunder jobbar med dem på olika sätt. Därför är det positivt att vi redan har så många samverkans- och utvecklingsprojekt tillsammans. Vi har nu strategiska samarbetsavtal med de flesta lärosäten där Göteborgs universitet är det senaste, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.  

Pandemins osäkerhet har lett till att mer kapital söker sig till fastighetssegment med relativt säkra kassaflöden. I Sverige ser man en ökad efterfrågan, både bland inhemska och internationella aktörer, på bostadsfastigheter och samhällsfastigheter vilket pressat direktavkastningskraven nedåt. Mot denna bakgrund har Akademiska Hus justerat ned sina antaganden om direktavkastningskrav i kvartalsvärderingen. Ackumulerat under året har bolaget investerat cirka 1,4 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnationer och samtidigt avyttrat fastigheter för knappt 2,3 miljarder kronor. Sammantaget medför detta att Akademiska Hus bedömda fastighetsvärde uppgår till 104,7 miljarder kronor per sista juni 2021. 

Under det andra kvartalet har Akademiska Hus beslutat att omvandla en tidigare kontorsbyggnad till studentbostäder vid Näckrosenområdet i centrala Göteborg. I samma område planeras också för ett nytt universitetsbibliotek där det vinnande förslaget i en projekttävling nu har utsetts. I maj gick startskottet för bygget av Nordiskt Genresurscenters nya huvudkontor i Alnarp. Den nya byggnaden genomsyras av hållbara lösningar och med sin synliga placering på campus stärker området sin position som en unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation.   

På Stockholms nya campusområde Albano har Akademiska Hus driftsatt en avancerad geoenergianläggning, som säkrar att universitetslokalerna blir självförsörjande på värme och kyla och att mängden levererad energi kan minska med 75 procent. Även Campus Alnarp ska förses med geoenergi och kommer därmed att minska behovet av levererad energi med 35 procent. Att öka produktionen av förnybar energi är ett av flera sätt för Akademiska Hus att nå en nollvision för sitt klimatavtryck.