Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus mångmiljoninvesterar i Umeå

Måndag, 20 december 2021

Hus K vid Umeå universitet.

Akademiska Hus satsar 272 miljoner kronor i en ny byggnad på Campus Umeå. Byggnaden, som just nu går under namnet Hus K, ska möta Umeå universitets behov av lokaler för undervisning, tentamen och kontor. Med sin strategiska och centrala placering mitt på campus ska Hus K bli områdets framtida knutpunkt.

Hus K kopplas samman med Universum, Aula Nordica och Naturvetarhuset och stärker Campus Umeås fysiska identitet. Den 8 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer att omfatta fem våningsplan och innehålla lokaler för undervisning, kontor, studieplatser och café. I Hus K skapas också olika tentamenssalar med plats för upp till 540 personer, vilket innebär att Umeå universitet för första gången kan samla alla sina tentamenslokaler på huvudcampus.

- En viktig fråga i bygget handlar om att kunna använda lokalerna till andra verksamheter under de perioder då behovet av tentamenslokaler är lågt. Vi vill öka nyttjandegraden av lokalerna och därmed minska vår klimatpåverkan, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet.

Hus_K_cafe_Umea_webben_skiss_Ahrbom_&_Partner.jpg

Flexibla lokaler för ökat lokalutnyttjande

För att kunna använda lokalerna i Hus K så effektivt som möjligt får de en flexibilitet så att de enkelt kan ställas om till olika aktiviteter. Det innebär bland annat att tentamenssalarna ska kunna göras om till lärosalar när behovet ökar, och omvänt att lärosalar kan användas som tentamenssalar vid intensiva tentamensperioder. Genom den höga graden av generalitet och användarflexibilitet skapas en hållbar byggnad som är framtidsäkrad över lång tid.

- Umeå universitet och Akademiska Hus har ambitiösa hållbarhetsmål. Med en rad insatser såsom att alla systemval utvärderas ur ett klimatperspektiv och att byggnaden förses med solceller, säkrar vi att Hus K blir en klimatsmart byggnad med lågt CO2-avtryck, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Ytterligare en hållbarhetsaspekt som bidrar till ett minskat klimatavtryck är att Hus K från början var tänkt att bli en större byggnad än vad som nu ska byggas. Genom att samla in data och analysera hur lärosätets befintliga lokaler kan nyttjas än bättre, har Akademiska Hus och Umeå universitet kraftigt kunnat reducera det ursprungliga nyproduktionsbehovet.

Byggstarten av Hus K planeras till augusti 2022 och byggnaden beräknas stå klar våren 2024.