Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Alnarp 2019-2030

Namn: Campusplan Alnarp 2019-2030

En revidering av Campusplan Vision Alnarp (2012) som grund för fortsatt utveckling.

Syfte: Campusplanen är SLU, Sveriges lantbruksuniversitets och Akademiska Hus gemensamma, strategiska verktyg för en långsiktig och hållbar utveckling av campus Alnarp.

Sedan Campusplan Vision Alnarp togs fram 2012 har förutsättningarna för framtida utveckling ändrats. Bland annat förväntas verksamheten växa mer än vad som då förutsågs. Även om det inte finns beslut är visionen att SLU som helhet ska fördubbla antalet studenter till 2027.  

2018 beslutade parterna därför att gemensamt revidera den tidigare campusplanen för att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

Campus Alnarp är en viktig del av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Områdets kultur- och naturvärden är unika i sitt slag. Utmaningarna för framtiden är att utveckla det i sin helhet och efter ett koncept som har sin grund i samtidens och framtidens behov och värnar om miljön.

Campusplanen är också ett viktigt verktyg för kommuni­kation och förankring. Den öppnar för dialog med fastig­hetsägare, grannar, myndigheter, studenter och anställda genom att visualisera och konkretisera en möjlig framtida utveckling.

Campusplanen ger beredskap att möta verksamhetens framtida behov av högkvalitativa miljöer, att växa och att fortsätta utvecklingen till en än mer attraktiv mötesplats för forskning, utbildning, näringsliv, samhälle och allmänhet.

Vision: En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå

Upprättad år: 2019

Beställare: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Akademiska Hus

Kontaktperson: Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare Akademiska Hus

Konsult: Inobi

Omfattning: Planen omfattar 48 sidor och fokuserar på den byggda miljön på campus genom att presentera tre möjliga utvecklingsscenarier.