Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Campus Valla, LiU 2018-2030

Namn: Campusplan Campus Valla, Linköpings universitet, 2018-2030

Framtidens Campus Valla utgör en ungdomlig miljö, synligt präglad av experimentlust och akademisk frihet.

Syfte: Campusplanen är Linköpings universitets strategiska plan för Campus Vallas fysiska utveckling fram till år 2030. För Linköpings universitet ligger miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus. Men också mötet mellan människor där krav ställs på inspirerande utrymmen för arbete, studier och socialt umgänge. Detta har varit grunden i arbetet med campusplanen som vägvisare för utveckling av Campus Vallas fysiska miljö.

Den föreslagna utvecklingen av Campus Valla kommer att stärka LiUs identitet som campus- och programuniversitet där studenter och medarbetare inhämtar nya kunskaper, utvecklar förmågor och uppnår nya framgångar.

Campusplanen är också ett viktigt verktyg för kommuni­kation och förankring. Den öppnar för dialog med fastig­hetsägare, grannar, myndigheter, studenter och anställda genom att visualisera och konkretisera en möjlig framtida utveckling.

Campusplanen ger beredskap att möta verksamhetens framtida behov av högkvalitativa miljöer och att växa närmare grannar som redan idag är viktiga och spännande Förmågan att finna nya, ofta otraditionella, vägar är ett signum för LiU. På så vis kan universitetet behålla sin goda position och vara ett fortsatt attraktivt alternativ för morgondagen.

Vision: Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.

Upprättad år: 2018

Beställare: Linköpings universitet och Akademiska Hus

Kontaktperson: Ingrid Gustavsson, strategisk fastighetsutvecklare Akademiska Hus och Magnus Huss, marknadsområdesdirektör

Konsult: White Arkitekter

Omfattning: Planen omfattar 62 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdet samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.