Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan huvudcampus Umeå

Namn: Campusplan huvudcampus Umeå universitet

Syfte: Syftet är att ange ramar och utpeka inriktningen för den fortsatta fastighetsutvecklingen. Planen ska vara långsiktigt hållbar med en tidsaspekt för planeringen dels på kortare sikt, 5–10 år, och på längre sikt, 50 år. Planen för huvudcam­pus, som detta dokument avser, är resultatet av ett sam­arbete mellan Umeå universitet och Akademiska Hus.

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet / Övriga

Upprättad år: 2015

Beställare: Akademiska Hus Norr, Umeå universitet

Kontaktperson: Ingrid Gustavsson

Konsult: Sweco Arcitects

Upplägg: Upplägget är ett övergripande planeringsverktyg för campus Umeå, som är ett fem campusområden, som Umeå universitet driver verksamhet på. Arbetet har efterhand kommit att styras utifrån universitets önskemål om webpublicering, men också med en redovisningsmöjlighet i pappersformat. Campusplanen har organiserats och drivits genom en styrgrupp och en arbetsgrupp som organiserat en mängd olika aktiviteter under arbetets gång. Ett lokalt arkitektkontor har använts för att producera planer och bilder. Stora delar av texten är skriven av Akademiska Hus.

Omfattning: Umeå universitets önskemål har varit att begränsa det tryckta dokumentets storlek.  Denna version av campusplanen omfattar ca 20 sidor och har byggts upp utifrån fyra olika kapitel; planeringsprocess, förutsättningar, bärande principer och utvecklingsområden. Planen har tagit avstamp i den fördjupade översiktsplanen för området som kallas Universitetsstaden som inkluderar både universitets- och sjukhusområdet, Uminova Science Park, idrottsanläggningen IKSU, studentbostäder och service. Planen bygger på fem bärande principer; helhet, långsiktighet, orienterbarhet, attraktiva studie-, undervisnings- och forskningsmiljöer samt hälsa och idrott, som tillsammans tydliggör hur den fysiska miljön kan utvecklas och stärka såväl universitetet som staden. Planen ska vara långsiktigt hållbar med en tidsaspekt för planeringen dels på kortare sikt, 5–10 år, och på längre sikt, 50 år.

 

Ingrid Gustafsson.jpg

Mer om Ingrid

Ingrid Gustavsson är arkitekturråd på Akademiska Hus. Hon är expert på:

  • Campusplanering för högre utbildning
  • Lokalplanering för högre utbildning
  • Arkitekturfrågor
  • Stadsutveckling
  • Urban planering
  • Lärmiljöer
  • Kunskapsmiljöer