Till navigation Till innehåll (s)

Så behandlar vi personuppgifter vid skanning av våra byggnader

Akademiska Hus 3D-skannar och tar 360-graders panoramabilder i byggnader för att skapa digitala tvillingar. Om någon rör sig i byggnaden under skanningen kan det innebära att personen fastnar på bild. Vi går därför noggrant igenom det skannade materialet och anonymiserar så att inga personer eller annan personlig information kan identifieras. Om en bild ändå innehåller personuppgifter, kommer Akademiska Hus Aktiebolag, org. nr. 556459-9156, som är personuppgiftsansvarig att behandla materialet på nedan beskrivna sätt.  

Ändamål – Vi behandlar personuppgifter i materialet för att kunna samla in relevant underlag för att förbättra nyttjandet av fastigheterna på campus och för att effektivisera vår fastighetsförvaltning.  

Rättslig grund – Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är en så kallad intresseavvägning enligt GDPR. Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse att samla in materialet och använda detta för ovan ändamål väger tyngre än ditt intresse och din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Om du vill veta mer om vår intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss.  

Dina rättigheter – Du har flera rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. Har du några frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva några av dina rättigheter kan du mejla till gdpr@akademiskahus.se 

  • Du har rätt att lämna in ett klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten. 
  • Du har rätt att begära tillgång till material som innehåller dina personuppgifter. Det innebär att du får en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. I de fall vi behandlar dina personuppgifter kommer du få en kopia av de personuppgifter som behandlas samt få information om hur vi behandlar dem.  
  • Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och rätt att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter 
  • Under vissa förutsättningar har du rätt att få material där du förekommer raderat, exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för.  
  • Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Vi behöver genomföra sådan begränsning exempelvis om du bestrider uppgifternas korrekthet.  
  • Du har även rätt att invända mot vår behandling 

Lagringstid – Efter att vi genomför skanningen går vi igenom materialet och raderar delar samt anonymiserar bilder så snart som möjligt. Därefter sparar vi och använder endast material där vi inte kan identifiera individer. Vi kopplar inte heller samman information från bilderna med annan information, exempelvis information om vem som har ett specifikt kontor.  

Delning av dina personuppgifter och överföring – Vi tar hjälp av leverantörer (personuppgiftsbiträden) för att skanna, fotografera, bearbeta och lagra materialet. Varken vi eller våra leverantörer överför dina personuppgifter utanför EU.