Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Christian Olsson
Fastighetsförvaltare
070 590 33 73
christian.olsson@akademiskahus.se

Eric Amlöv
Teknisk Förvaltare
072 236 50 58
eric.amlov@akademiskahus.se

Gamla Hovrätten

arkeologen.jpg

Kortfakta

Adress: Olof Wijksgatan 6

Anl. nr: O0006001

Byggår: 1947

Arkitekt: Hakon Ahlberg

Gamla hovrätten på Olof Wijksgatan 6 ligger vid Renströmsparken i Göteborg och byggdes från början för Hovrätten i Västra Sverige. Hovrätten lämnade byggnaden 1995 och efter om- och tillbyggnad flyttade Göteborgs universitet in.

Byggnaden ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården och är listad som kulturhistoriskt värdefull av KBS/RAÄ.

Byggnadsguide

Säkerhet och inpassering

Campus servicecenter på bottenplan av Humanisten,  hanterar utfärdande av passerkort och nycklar, dit kan du även vända dig om det är fel på en dörr eller funktion. 

 

Belysning och el

Belysning
Byggnadens belysningssystem är, för att spara energi, till övervägande del utförd närvarostyrd. Detta medför att belysningen tänder och släcker automatiskt. 

 Lysrörsarmaturer är generellt utförda med högfrekvensdon (HF-don) som ger flimmerfri belysning. Vissa armaturer i utrymningsvägar är anslutna till avbrottsfri kraft som led-/nödbelysning och 
tänder automatiskt vid strömavbrott. 

Ytterbelysning
Belysning i entréer, vindfång och ytterbelysning tänds och släcks automatiskt via centralt installerat ljusrelä i kombination med tidsfunktion. 

Lärosalar
Lärosalar eftersträvas att ha en aktiv tändning genom tryckning på knapp. Släckning kan även komma att behöva knapptryckning, men om lampan inte släcks är den inställd att släcka när det inte befinner sig någon i rummet.  

Släckningen sker på frånvaro, i vissa fall krävs släckning på knappen.

Parkering / Kommunikationer

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området, hitta närmaste plats på Parkering Göteborgs hemsida. 

Cykelparkeringar finns på Lundgrensgatan mellan Språkskrapan och Humanisten, framför Universitetsbiblioteket. Samt vid Artisten och Arkeologen.

Buss- och spårvagnsförbindelser finns på promenadavstånd från campus. Mer information finns på Västtrafiks hemsida.

Tillgänglighetsinformation

Huvudentréer, anpassad för person i rullstol 
Framför huvudentréer är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. Vid sidan av karuselldörrar finns dörr försedd med automatisk dörröppnare. Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade finns inom 25 meter från huvudentré. 

Hiss
Totalt en (1) personhiss finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan via hissen, nås med rullstol. Fritt passagemått genom ingång är minst 84 cm. 

Hissen har: 
• Ett mått som klarar rullstolar. 
• Automatiska teleskopskjutdörrar  
• Ljus och klar belysning 
• Larmknapp och nödtelefon 
• Handledare och spegel 

RWC
Det finns tillgång till RWC i byggnaden. Toaletten har: 
• Fritt passagemått större än 84 cm 
• Hänvisningsskylt på dörr 
• Draghandtag på insidan av dörren 
• Fungerande larm 
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits 
• Ljus och klar belysning 
 

Brandskydd

Brandskydd 

  • Knappar för brandlarmet finns utplacerat på varje våning och används vid fall av att brand upptäcks.
  • Bild på utrymningsplan finns utplacerade på samtliga våningar.
  • Ett automatiskt brand- och utrymningslarm är installerat i byggnaden (signal från ringklocka ljuder och blixtljus på utsidan av byggnaden tänds).
  • Larmet är anslutet direkt till Göteborgs räddningstjänst.

 

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK  

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Utrymning 
Om brandlarmet går, utrym huset enligt utrymningsskyltar. Branddörrar stängs automatiskt för att hindra att rök sprids.  De hissar som finns skall ej användas vid brandlarm. 

Återsamlingsplats för Arkeologen är på grönytorna vid Solringen, placerad framför huvudentrén till Biblioteket och Humanisten. 
 

Nödlarm från hissar och RWC 
I hissar finns larm knapp som går till larmcentral, även utanför ordinarie arbetstid. Hissarna är försedda med larmtelefon som har talkommunikations möjligheter 24 timmar om dygnet. Tryckning på larm knappen hörs signal utanför hissen i byggnaden. RWC är försedda med larm som är kopplade lokalt till Göteborgs universitet. Kolla med ditt campus för mer information. 
 

Rumsklimat

Inomhusklimatet styrs automatiskt via byggnadens tekniska system. I form av ventilation och radiatorsystem. 

Ventilation
Ventilationen går normalt dagtid. I samtliga rum ökar/minskar luftflödet via temperatur och luftkvalitet. I vissa fall styrs den med avseende på närvaro i rummet, det kan därav ta en stund innan klimatet är bra i lokalen efter att ha stått tomt under en längre tid. 

Värme
Huset har ett vattenburet värmesystem med radiatorer och kan regleras via termostat på radiator.  
 

El, telefoni och data

AV - system
Vid frågor rörande Audio/video system kontaktas campusservice. 

Lärosalar / Hörsalar 
Akademiska Hus ansvarar för att leverera värme och ventilation samt belysning till samtliga salar. Kontakta campusservice för information vid frågor rörande: 
• Hörslinga för hörselskadade.
• Tillgänglighet för funktionshindrade . 
• Möjlighet för teckentolk. 
 

Rökning

Generellt rökförbud råder i alla Akademiska Hus lokaler. Rökning är inte heller tillåten i allmänna utrymmen, såsom hissar och trappuppgångar. Det är otillåtet att röka 10 meter från entréer och 15 meter från friskluftsintag.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Avfall

På olika våningsplan finns miljöstationer utplacerade för plast, papper, pant med mera. Akademiska Hus ansvarar för de papperskorgar som finns utomhus,  frågor kring övrig avfallshantering hänvisas till campusservice.