Till navigation Till innehåll (s)

Humanistiska Fakulteten (Humanisthuset)

DJI_0386.JPG

Kortfakta

Adress: Renströmsgatan 6

Anl. nr: O0009027

Byggår: 1984

Arkitekt: Jaan Allpere o Claes Mellin - Ragnar Uppman o Mart

Byggnaden är belägen vid Renströmsparken. En nybyggnad uppfördes 1984 som byggdes ihop med befintlig byggnad (Språkskrapan). Nybyggnaden länkades samman med Universitetsbiblioteket.

2019 färdigställdes utbyggnaden samt ombyggnation av befintliga delar där seglen kopplades samman.Byggnaderna ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

 

Humanisten uppfyller kraven för Miljöbyggnad Guld i tillbyggnad samt Silver i ombyggnad. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.  

 

Värme 

För att minska energianvändningen vid uppvärmning av byggnaden används system som omvandlar värme från solen, byggnaden har även en termostat som reglerar att temperaturen hålls på en jämn och optimal nivå.   

 

Att tänka på som hyresgäst

Radiatorerna är inställda för att tillsammans med ventilationen säkerställa ett bra klimat i rummen. Det är därför viktigt att man inte tillför extra värme, det kan förstöra systemet. Ta kontakt med oss om ni upplever obehag.  

 

Energi

Byggnaden försörjs till största delen med förnybarenergi, detta i form av Solenergi, vindkraft/vattenkraft och spillvärme från industrier.

 

Solvärmelaster 

För att fastställa att solinstrålningen inte tillför oönskad mängd värme under varmare delen av året installeras solavskärmningar. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Som hyresgäst är det viktigt att kontoret är möblerat enligt det som angivits vid inflyttning. Förändras behovet av möblering så ta kontakt med oss.    

  

Fuktsäkerhet 

Byggnaden har ett fullgott skydd mot fukt, detta genom takavattning och fasadmaterial som säkerhetsställer att fukt inte kan tränga in i fastigheten. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Om du som hyresgäst har misstankar om eller upplever problem med inläckage eller fukt så ska du göra en felanmälan till Akademiska Hus. 

  

Ljud 

Det kan vara störande ljud eller ljud som kan skada hörseln. I undervisningslokaler finns det krav från Arbetsmiljöverket vilka ljudnivåer som inte ska överstigas. När man pratar om undervisningslokaler ska ljudet från installationer etc inte överstiga 35 dba, för kontor är det 40 dba.  

 

Detta ingår i vårt arbete med ljud i en byggnad: 

 • Ljud från installationer  
 • Luftljudsisolering 
 • Stegljudsisolering 
 • Stänga ut ljud utifrån 

 

Det tas ej hänsyn till verksamhetens egna ljud, som från datorer, skrivare med mer. Ljud från installationer kan höras om man lyssnar efter detta, det märks när ventilationen stänger av på kvällar. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Det är viktigt att ni gör en felanmälan om ni upplever ljudrelaterade problem.  


Ljus 

En bra ljusmiljö är viktigt både för hälsan och prestationen. Ljus har betydelse för regleringen av dygnsrytm, sömn- och vakenhetsrytm, humörreglering och aktivering. Det finns rekommenderande riktvärden på belysningsstyrka för allmänbelysning och platsbelysning för olika lokal/arbetsfunktioner. Krav finns även på tillgång till dagsljus i bostäder och lokaler. 

 

I byggnaden finns närvarostyrd belysning som regleras på olika sätt beroende rummets funktion, detta ger även en positiv effekt på byggnadens energiförbrukning. 

 

Att tänka på som hyresgäst

Som hyresgäst är det viktigt att kontoret är möblerat enligt det som angivits vid inflyttning. Förändras behovet av möblering så ta kontakt med oss.    

Säkerhet och inpassering

Campus servicecenter på bottenplan av Humanisten,  hanterar utfärdande av passerkort och nycklar, dit kan du även vända dig om det är fel på en dörr eller funktion. 
 

Belysning och el

Belysning
Byggnadens belysningssystem är, för att spara energi, till övervägande del utförd närvarostyrd. 
Detta medför att belysningen tänder och släcker automatiskt. 

 Lysrörsarmaturer är generellt utförda med högfrekvensdon (HF-don) som ger flimmerfri 
belysning. Vissa armaturer i utrymningsvägar är anslutna till avbrottsfri kraft som led-/nödbelysning och 
tänder automatiskt vid strömavbrott. 

Ytterbelysning
Belysning i entréer, vindfång och ytterbelysning tänds och släcks automatiskt via centralt 
installerat ljusrelä i kombination med tidsfunktion. 

Lärosalar
Lärosalar eftersträvas att ha en aktiv tändning genom tryckning på knapp. Släckning kan även komma att behöva knapptryckning, men om lampan inte släcks är den inställd att släcka när det inte befinner sig någon i rummet.  

Släckningen sker på frånvaro, i vissa fall krävs släckning på knappen.
 

Avfall

På olika våningsplan finns miljöstationer utplacerade för plast, papper, pant med mera. Akademiska Hus ansvarar för de papperskorgar som finns utomhus,  frågor kring övrig avfallshantering hänvisas till campusservice. 

El, telefoni och data

AV - system
Vid frågor rörande Audio/video system kontaktas campusservice. 

Lärosalar / Hörsalar 
Akademiska Hus ansvarar för att leverera värme och ventilation samt belysning till samtliga salar. Humanisten är certifierad med  miljöbyggnad guld i den nybyggda delen som stod klar december 2019. Övriga humanisten som renoverades samtidigt är certifierad med miljöbyggnad silver


Kontakta campusservice för information vid frågor rörande: 
• Hörslinga för hörselskadade.
• Tillgänglighet för funktionshindrade . 
• Möjlighet för teckentolk. 
 

Tillgänglighetsinformation

Huvudentréer, anpassad för person i rullstol 
Framför huvudentréer är underlaget hårdgjort och lutningen anpassad för rörelsehindrade. 
Vid sidan av karuselldörrar finns dörr försedd med automatisk dörröppnare. 
Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade finns inom 25 meter från huvudentré. 

Hiss
Totalt fyra (5) personhissar finns i byggnaden. Samtliga våningsplan kan via hissarna, nås med 
rullstol. Fritt passagemått genom ingång är minst 84 cm. Hissen har: 
• Ett mått som klarar rullstolar. 
• Automatiska teleskopskjutdörrar  
• Ljus och klar belysning 
• Larmknapp och nödtelefon 
• Handledare och spegel 

RWC
Det finns tillgång till RWC i byggnaden. Toaletten har: 
• Fritt passagemått större än 84 cm 
• Hänvisningsskylt på dörr 
• Draghandtag på insidan av dörren 
• Fungerande larm 
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits 
• Ljus och klar belysning 
 

Parkering / Kommunikationer

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området, hitta närmaste plats på Parkering Göteborgs hemsida. 

Cykelparkeringar finns även på Lundgrensgatan mellan Språkskrapan och Humanisten, framför Universitetsbiblioteket. Samt vid Artisten och Arkeologen.

Buss- och spårvagnsförbindelser finns på promenadavstånd från campus. Mer information finns på Västtrafiks hemsida.

Brandskydd

Brandskydd 

 • Knappar för brandlarmet finns utplacerat på varje våning och används vid fall av att brand upptäcks.
 • Bild på utrymningsplan finns utplacerade på samtliga våningar.
 • Ett automatiskt brand- och utrymningslarm är installerat i byggnaden (signal från ringklocka 
  ljuder och blixtljus på utsidan av byggnaden tänds).
 • Larmet är anslutet direkt till Göteborgs räddningstjänst.

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK  

 • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara.
 • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
 • Släck branden om det är möjligt.


Utrymning 
Om brandlarmet går, utrym huset enligt utrymningsskyltar. Branddörrar stängs automatiskt 
för att hindra att rök sprids.  De hissar som finns skall ej användas vid brandlarm. 
 

Återsamlingsplats för Humanisten är vid Solringen, placerad framför huvudentrén. 
 

Nödlarm från hissar och RWC 
I hissar finns larm knapp som går till larmcentral, även utanför ordinarie arbetstid. Hissarna är försedda med larmtelefon som har talkommunikations möjligheter 24 timmar om dygnet. Tryckning på larm knappen hörs signal utanför hissen i byggnaden. RWC är försedda med larm som är kopplade lokalt till Göteborgs universitet. Kolla med ditt campus för mer information. 

Rumsklimat

Inomhusklimatet styrs automatiskt via byggnadens tekniska system, i form av ventilation och radiatorsystem. 

Ventilation
Ventilationen går normalt dagtid. I samtliga rum ökar/minskar luftflödet via temperatur 
och luftkvalitet. I vissa fall styrs den med avseende på närvaro i rummet, det kan därav ta en stund innan klimatet är bra i lokalen efter att ha stått tomt under en längre tid. 

Värme
Huset har ett vattenburet värmesystem med radiatorer och regleras automatiskt med avseende på temperaturen i rummet och utetemperatur. 
 

Rökning

Generellt rökförbud råder i alla Akademiska Hus lokaler. Rökning är inte heller tillåten i allmänna utrymmen, såsom hissar och trappuppgångar. Det är otillåtet att röka 10 meter från entréer och 15 meter från friskluftsintag.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.