Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Peter Brask
Fastighetsförvaltare
072 211 05 58
peter.brask@akademiskahus.se

Berzelius väg 27 & 35

CGB2_webbahs250.jpg

Kortfakta

Adress: Berzelius väg 35

Anl. nr: A0095057

Byggår: 2001

Arkitekt: Bjurström & Brodin arkitektkontor

Husguiden är en handling som tillkommit med syfte att beskriva Bayerhuset samt byggnadens funktioner på ett enkelt sätt. Byggnaden inrymde tidigare ett antal forskargrupper från Centrum för Genomik och Bioinformatik (CGB) samt Cell- och Molekylärbiologi (CMB).Byggnaden innehåller lokaler som är lätta att anpassa till olika verksamheter. Byggnaden, som togs i bruk i november 2001, är ritat av arkitekt Bertil Brodin, Bjurström & Brodin Arkitekter AB.

Byggnadsguide

Parkering

För bilburen personal och besökare finns avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Vid bl.a. infarterna till campus finns parkeringsautomater som medger kortbetalning. 

Parkeringsplats för servicebil och för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Berzelius väg 35, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Avfall

Avfallsrum A-123 för konventionellt avfall är gemensamt för kringliggande byggnader. Kontorspapper, tidningar och tidskrifter insamlas i returpappersbehållare lokalt på varje plan. 

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser. 

Belysning och el

Allmänt

Belysningen manövreras huvudsakligen via tidsstyrning i trapphus och rörelsevakter i kontorsdelar. Belysningsstyrkan i kontor är ca 300 lux i öppna ytor och 500 lux på bordsyta. Belysning i mötesrum, trapphus m.m. är tidsstyrd. Belysningen i kontoren styrs via närvarodetektorer. Belysning i större mötesrum kan ljusregleras. Belysningen tänds och släcks med närvarosensorer.

Dygnet runt lyser en armatur per plan i trapphus. Samtlig belysning sker via ledarmaturer.

Laboratorier

I lab tänds och släcks belysning manuellt via tryckknapp innanför dörr. Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna används. Observera att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Släck branden om det är möjligt

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna- och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklocka och blixtljus på det plan där rök indikerats. Begränsa brandhärden genom att stänga dörrar. Utlöst larm kopplas som prioriterat larm till Akademiska Hus beredskapsman som efter kontroll av larm kontaktar brandförsvaret för utryckning.

Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen Huvudentrén, Nobels väg 1. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskarta för Campus Solna. 

Entré

Byggnadens huvudentré är vid Berzelius väg 35 och ligger i markplan. Entrén är försedd med automatisk dörröppnare. 

Hiss 

Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

RWC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns i huset. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Utlöst larm i vilrum kopplas även till Serviceorganisationen i rum A-111.

Ventilation

Allmänt

Hus A och Hus B har var sitt fläktrum som är försett med två parallellkopplade till- och frånluftsaggregat. 

Websystem

CGB Laboratoriet har ett websystem installerat. Via detta övervakas husets system för värme och ventilation. 

Genom att ”surfa in” till dessa servrar med valfri webläsare kan man:

  • kontrollera och justera aktuella rumstemperaturer och luftflöden i dragskåp och dragbänkar studera diagram med historiska data från rumstemperaturer och luftflöden
  • kontrollera aktuell kvalitet för avjoniserat vatten
  • Akademiska Hus personal kan övervaka och styra centrala system för ventilation och värme

En utförlig instruktion för hur websystemet fungerar finns på Akademiska Hus webportal, under länken ”Information”.

 Skyddsventilation

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier skall göras vid de ventilerade arbetsplatserna. Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, dragbänkar samt ventilerade skåp. Kemikalier skall förvaras i ventilerade skåp. 

För att ventilationen skall ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive arbetsplats. För att ge full skyddseffekt skall fönster i närheten av arbetsplatsen hållas stängda då drag stör luftströmningen. Vid frågor gällande skyddsventilation kontakta Intendenten/Serviceorganisationen. 

Dragskåp

Dragskåp har kontinuerlig drift med varierande luftflöde beroende på luckans öppning. Om lufthastigheten i lucköppningen understiger skyddsgränsen 0,5 m/s larmar skåpet lokalt. Luckan styrs av en fotocell till stängt läge då arbete i skåp ej pågår. 

Ventilerade bänkar och skåp

Ventilerade bänkar som dragbänkar, framkallningsbänkar, diskbänkar, vågbord har kontinuerlig drift. För att en dragbänk skall ge en tillfredställande skyddsfunktion får max 1/3 av den perforerade ytan täckas. 

Solskydd

För att upprätthålla ett bra rumsklimat är fastigheten försedd med markiser mot Ost (Solnavägen), Syd (Norra Länken) samt Väst (gränden mot CMB).

Markiserna styrs automatiskt via sol och vind. Invändiga motordrivna gardiner i burspråk är automatiska men kan styras manuellt via knapp.

Miljöbyggnad

CGB Laboratoriet uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.