Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Meliina Lara Matikainen
Fastighetsförvaltare
073 072 06 54
meliina.laramatikainen@akademiskahus.se

Berzeliuslaboratoriet

berzeliuslaboratorie

Kortfakta

Adress: Huvudentré Berzelius väg 3. Kvällsentré till KIB Berzelius väg 7. Entré till Vinterträdgården Berzelius väg 9 och Retzius väg 20

Anl. nr: A0095022

Byggår: 1972

Arkitekt: O.Hidemark, G.Månsson, L.Olsson

Berzeliuslaboratoriet (BZ), ritat av Hidemark & Månsson Arkitektkontor, stod klart som en modern laboratoriebyggnad 1971. Skala och karaktär skiljer sig väsentligt från övrig bebyggelse på KI Campus Solna. Förändrade villkor för lab har gjort att BZ har blivit otidsenligt för sitt ursprungliga ändamål.Berzeliuslaboratoriet genomgick en omfattande ombyggnad under 2002-2003. Byggnaden fick en ny användning som "studentcentrum" med studentinformation, forskning och undervisning. En central del av BZ är biblioteket KIB som är en naturlig mötesplats för studenter och anställda från hela Campus Solna. I hörsalarna hålls bl.a. Nobelföreläsningar under december månad varje år.Grundinstallationer i form av ventilation, elförsörjning m.m. organiserades i system som medgav en mångsidig användning av huset.

Byggnadsguide

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Berzelius väg 3, Stockholm

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Mer information finner du på www.sl.se.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Berzelius väg 3. Se gärna campuskarta för Campus Solna.

Cykelparkering finns bland annat utanför Vinterträdgården och vid huvudentrén. 

Service på campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter.

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se.

Avfall

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan. I byggnadens avfallsrum sorteras avfall i olika fraktioner. Akademiska Hus ansvarar för bortforsling av hushållsavfall och hyresgästen för övriga avfallsfraktioner. 

Vid mottagande av gods ansvarar hyresgästen själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Belysning och el

Allmänt

Belysning i korridorer och trapphus är tidsstyrd och aktiveras utöver inställd tid via s.k. stegljudsdetektorer. Belysning på toaletter tänds och släcks via närvarodetektorer. 

Kontor

Generellt i kontor tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknappar. Närvarodetektorer släcker belysningen o ingen varit i rummet under inställd tid. 

Grupprum

Belysningen i vissa grupprum kan ljusregleras via återfjädrande tryckknappar. Tänd och släck med en kort knapptryckning och ljusreglera med lång knapptryckning. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklockor eller sirener kompletterat med blixtljus i korridorer.  I publika utrymmen så som entréutrymmet, hörsalar och KIB hörs ett talande meddelande  Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras eller ställas upp med kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar/Samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är gräsmattan mellan Jöns Jacob och Berzelius väg. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren . Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Tillgänglighet

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med tillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Berzelius väg 3. Se gärna Campuskarta. 

Entréer och hissar

Byggnadens samtliga entréer är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås med hiss. 

Hörsalar

I hörsalarna finns avsedda platser för rullstol.

RWC och vilrum

Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar för nödsignal. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte vidarekopplas. Larm återställs lokalt inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen.

Kontor och konferensrum

I kontor och i konferensrum på plan 6 går det att manuellt reglera rumsklimatet via en omställare innanför dörr. Omställaren reglerar både radiatorer och den kylda tilluften via en rumsnod. 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. Ventilationen på plan 5 kan startas manuellt igen via en tryckknapp i korridor. Ventilationen fortsätter då under inställd tid.

Hörsalar

Salarnas ventilation är igång endast på morgonen mellan 07:30-08:30 för att vädra ut gammal luft och förse lokalen med frisk ny luft. Utöver det behöver forceringsknappen användas för att tillgodose ventilationsbehovet. 

  • 1 knapptryckning ger 1 h ventilation
  • 2  knapptryckning ger 2 h ventilation
  • Upp till 5 h ventilation kan man "köpa".