Kontakt

Carlos Jara
Drifttekniker
010-557 24 00
carlos.jara@akademiskahus.se

Nils Axelsson
Fastighetsförvaltare
072 209 74 74
nils.axelsson@akademiskahus.se

Geo

Kortfakta

Adress: Svante Arrhenius väg 6A, 6B, 6C, 8, 12, 14

Anl. nr: A0133025

Byggår: 1997

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor AB

Husguide för Geovetenskap

Adress och telefon

Postadress: Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Telefon växel: 08 – 16 20 00
Webbplats: www.su.se

Huvudentré: Svante Arrhenius väg 8 B
Sidoentréer: Svante Arrhenius väg 8 A, C samt 10 A-C

Central godsmottagning: Frescativägen 8
Miljöstationer: Hus T plan 1 samt i KÖL
Gasförråd: Hus R plan 1 samt i KÖL

Husansvar

Geovetenskapens hus ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms universitet som hyresgäst.

Förvaltare och husansvarig drifttekniker för byggnaden finns angivna på anslagstavlor i entréerna.
Är det något du vill fråga om är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon 08-685 75 00.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Felanmälan

Felanmälan avseende fastighetsfrågor kan göras dygnet runt, i första hand på www.akademiskahus.se där du klickar på Felanmälan.

Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon 020-55 20 00.

Felanmälan avseende verksamheten handläggs av Stockholms universitet och den Tekniska avdelningen.
Fel avseende lås, larm och säkerhet görs till Nyckelexpeditionen på telefon 08-16 25 20.
Övriga frågor besvaras av Stockholms universitets kundtjänst på telefon 08-16 24 00.

Vid felanmälan ska rumsnumret anges. Se skylt placerad vid dörr.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda p-platser enligt campuskartan på sidan för Frescati. Vid större parkeringsområden finns möjlighet att betala i efterhand.
Det finns parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd vid norra entréerna mellan hus T och X.
Cykelparkering finns vid entréer utanför hus Y, U och S samt utmed byggnaden.

Trivselfaktorer

För att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att:
• röka inomhus eller inom en radie av 15 meter utanför entréer
• medta husdjur
• parkera cyklar inomhus
• göra hål i väggar, golv eller tak för att fästa upp inredning eller utrustning
• ställa möbler, frysar m.m. i drift- eller allmänna utrymmen
• blockera dörrar till driftutrymmen eller utrymningsvägar
• bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus eller Stockholms universitet
• transportera, flytta samt placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus.

Samtliga varutransporter ska ske via transporthissar i hus T och X.

Kontrollera att dörrar och vädringsfönster är stängda och låsta vid arbetsdagens slut.

Affischering

Vi eftersträvar ett så rent universitetsområde som möjligt, därför ber vi er respektera att affischering endast får ske på avsedda platser. Observera att de ansvariga för affischeringen får stå för saneringskostnaderna.

Akademiska_Hus_anvisningar_for_byte_av_ljuskallor 3K

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid norra entréerna mellan hus T och X.
Se gärna campuskarta i menyrad nere till höger.

Entréer och hissar

Huvudentréerna är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

WC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns i byggnaden och dessa är utrustade med lokalt trygghetslarm.

Hörsalar och föreläsningssalar

I hörsal finns hörselslinga och i såväl hörsalar som föreläsningssalar finns avsedda platser för rullstolsburna.

Allmänt

Geovetenskapens hus består av fem huskroppar benämnda hus R, T, U, X och Y sammanbyggda med hus S och V. Lokalarean är ca 19 000 kvm.

Hörsalar ligger i hus U och Y och biblioteket i hus U plan 2.
På plan 0 finns installationsutrymmen och på plan 1 en kulvert för transporter som sammanbinder Geovetenskapens hus med andra byggnader på området. I övrigt inrymmer byggnaden föreläsningssalar, laboratorier, kontor och pausrum.

Låsning

Geovetenskapens huvudentré är öppen dagtid. Nattetid samt på lov och helger krävs passerkort med tillhörande kod för att kunna komma in.

Passerkort och nycklar administreras av nyckelexpeditionen på Stockholms universitet.
Förlust av passerkort och nycklar ska omgående anmälas.

Tänk på säkerheten!
Försök informera dig om en okänd besökare har ett legitimt ärende i huset.

Hissar

Geovetenskapens hus har två transporthissar i hus T och X samt tre personhissar i hus R, U och Y.

Transporthissarna, benämnda 93 och 96, går mellan plan 0-5 och tar en last om 1600 kg motsvarande 10 personer. Dörrmåttet är B1400xH2000 och korgmåttet är B1580xD2170 mm.

Personhissarna, benämnda 94, 95 och 97, tar en last om 800 kg eller 10 personer och har ett korgmått på B1320xD1370. Hiss 94 går mellan plan 1-5 och har dörröppningen B800xH2000. Hiss 95 går mellan plan 1-3, hiss 97 mellan plan 0-2 och båda har dörröppning med måtten B900xH2000.

Se avsnitt Larm, för information om nödsignal hiss.

Stomme

Bjälklaget består av prefabricerad betong och tål en belastning av 4 kN/kvm vid en jämnt fördelad last.

Rumsnummer

För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda
med ett rumsnummer enligt följande princip:
R211b bokstaven avser huskropp
R211b första siffran avser våningsplan
R211b andra och tredje siffran avser rummets placering på planet
R211b en bokstav efter rumsnumret anger att rummet är delat.

Tänk på att:
Lika rumsnummer finns i alla huskroppar. Detta innebär att huskroppens bokstav måste användas för att ange rummets position i respektive huskropp.

Automatiskt brandlarm

Rökdetektorer finns i större delen av huset som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm och sirener ljuder i aktuell huskropp. Utlöst brandlarm går direkt till Räddningstjänsten.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar på varje våningsplan.
Brand som inte kan släckas med brandsläckare ska larmas via telefon 112.
Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.
Hissarna ska ej användas vid brand.

Utrymning

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
• Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
• Varna andra som kan vara i fara.
• Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
• Släck branden om det är möjligt.

Från varje arbetsplats kan man nå minst två trapphus som utgör av varandra oberoende utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande utrymningsskyltar som alltid är tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.


Dörrar försedda med gröna nödvred eller plomberade handtag får enbart användas vid nödutrymning.

Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, återsamlingsplats och utplacerade handbrandsläckare.

Återsamlingsplatsen är gräsplanen söder om Geobyggnaderna.
Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och forskargrupptillhörighet eller motsvarande. Du får inte avvika från återsamlingsplatsen förrän du fullgjort denna skyldighet.

Brandceller

Geovetenskapens hus är indelat i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. I princip är alla huskroppar, trapphus, våningsplan, korridorer, driftutrymmen, ventilations- och hisschakt egna brandceller.

Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. Dörrar i brandcellsgränser är försedda med dörrstängare och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Vid utlöst brandlarm stängs dörrarna automatiskt och kan även stängas manuellt med tryckknapp märkt "dörrstängning".

Sprinkler

Hus U är skyddat med automatisk vattensprinkleranläggning.
Vid sprinklerlarm ljuder utrymningslarmet i hela byggnaden och larm går direkt till Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som vid 68 °C eller skadegörelse på berört sprinklerhuvud brister och startar vattenspridning.

Släckutrustning och första hjälpen

Byggnaden har fasta brandposter strategiskt placerade. Vid räddningsstationer finns:
• nöd- och ögondusch
• första hjälpen
• brandsläckare
• brandfilt
• utrymningsplan

Ögonduschar

Eftersom bakterier, bl.a. Pseudomonas och Legionella, lätt tillväxer i stillastående varmt vatten, bör fast installerad anordning för ögonspolning spolas igenom i början av varje arbetsdag. Detta enligt gällande Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Allmänt

För att övervaka husets olika tekniska funktioner finns ett antal olika driftlarm.
Vi skiljer på lokala larm och larm som vidarekopplas till Akademiska Hus alternativt Stockholms universitet.
Lokala larm tas om hand och återställs av brukaren.

Trygghetslarm vilrum och rwc

I vilrum och på toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns lokala trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal".
Larm indikeras utanför respektive rum med ljud och röd blinkande lampa. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Larm återställs och hanteras av brukaren.

Trygghetslarm frysrum

Trygghetslarm från frysrum vidarekopplas till säkerhetsenheten på Stockholms universitet.

Nödsignal hiss

Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 45 sekunder.
Utanför larmad hiss ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus beredskap dygnet runt.
Utryckning sker för att undsätta nödställd person.

Bevakning och inbrottslarm

Inbrottslarm handhas av hyresgästen. Larm vidarekopplas till säkerhetsenheten på Stockholms universitet som via vaktbolag gör en omedelbar utryckning.
Bevakning av lokalerna utförs av vaktbolag med rondering.

Vissa fönster är öppningsbara för vädring.
Var noga med att stänga dessa vid arbetsdagens slut med tanke på inbrottsrisken.

Kyl-, frys- och klimatlarm

Vid rumstemperatur över eller under inställt värde aktiveras ett lokalt larm med rött ljus i korridor.
Larm kan vidarekopplas till säkerhetsenheten på Stockholms universitet, efter särskild överenskommelse.

Larm från frys- och lågtemperaturboxar

Önskas vidarekopplat larm från lågtemperaturboxar kan brukaren kontakta säkerhetsenheten på Stockholms universitet och mot en avgift få ett larm installerat.

Larm ventilerade arbetsplatser

Se avsnittet Skyddsventilation för information.

Brandlarm

Se avsnitt Brand och utrymning för information.

Belysning

I allmänna utrymmen så som korridorer och trapphus är belysningen tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar.

Belysning i mötes- och seminarierum samt lektionssalar kan ljusregleras. Tänd med en knapptryckning och släck med två, ljusreglera genom att hålla tryckknappen intryckt.

I hörsal finns en manöverpanel för att styra belysningen.

I laboratorier tänds och släcks belysning manuellt via tryckknapp innanför dörr.

I kontor tänds och släcks belysningen via närvarodetektorer.
Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna används. Tänk då på att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas.

Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphusen och i korridorer, s.k. ledbelysning.
Nödbelysning tänds när allmänbelysningen slås ut vid strömavbrott.

Uttag för belysning

I kontor är uttag för anslutning av belysningsarmaturer i tak är monterade utanpåliggande i undertaket. Tänk på att det till dessa uttag endast får anslutas belysningsarmaturer, inte någon annan typ av utrustning, då uttagen är spänningslösa vid släckt belysning.

Kraft

På varje våningsplan finns låsta elnischer med elcentraler som förser våningen med fastighetsel.
Nyckel till elcentraler går att erhålla av Akademiska Hus.
Vid utlöst säkring kan du själv återställa den genom att fälla tillbaka säkringen i uppåtriktat läge.
Upprepas strömbortfallet måste Akademiska Hus kontaktas, orsaken utredas och felet åtgärdas.

Elutrustning som kräver mer än 16A matas direkt från elcentral.

Tänk på att vid strömavbrott respektive fläktstopp i dragskåp ska dragskåpen stängas och byggnaden utrymmas.

Vid behov av helt avbrottsfri kraft kan en UPS (Uninterruptible Power Supply) installeras. UPS bekostas av brukaren själv.

Elektriska- och magnetiska fält

För att minimera elektriska- och magnetiska fält är elinstallationen utförd med separerade neutral- och skyddsledare dvs. ett TN-S-system, vilket även kallas 5-ledarsystem.

Användarens utrustning måste vara anpassad till ett 5-ledarsystem för att inte störa övrig elinstallation, dvs. nolla och jord får inte vara ihopkopplade i brukarens utrustning. Vid upphandling och installation av utrustning ska krav ställas på anpassning till 5-ledarsystem. Alla ledningar och kablar ska vara av skärmat utförande.

Potentialutjämning

Potentialutjämningssystemet är avsett att utjämna spänningsskillnaden mellan metalliska objekt inom byggnaden. Till systemet har fastighetens alla större metalliska installationer anslutits, t.ex. kabelstegar, kabelrännor och rör av metall. PUS-skenor finns installerade bl.a. i elrummen.

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Vid mycket hög utomhustemperatur och luftfuktighet sommartid eller mycket låg utomhustemperatur vintertid, kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå.

Kontor

Ventilationen i kontor styrs via närvaro- och temperaturgivare. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde, och spar på så sätt energi.

Normaltemperaturen i kontor går att påverka ca ±2 °C via en reglercentral placerad vid dörr. Regleringen sker genom att tilluften kyler och radiatorn värmer rummet.

Endast + och – knapparna fungerar. Övriga knappar saknar funktion. + ger varmare temperatur och – innebär kallare temperatur. Ny önskad rumstemperatur visas under några sekunder och därefter visas aktuell rumstemperatur. Röd lysdiod indikerar att reglering av värme pågår och grön lysdiod indikerar reglering av kyla. Vid uppnådd temperatur släcks lysdioden.

Laboratorium

Ventilationen i laboratorier är behovsstyrd. Utöver ett kontinuerligt luftflöde ändras luftomsättningen vid lucköppningar under arbete vid ventilerade arbetsplatser och spar på så sätt energi. Se avsnitt Skyddsventilation.

För uppvärmning i laboratorium används radiatorer och inställd temperatur regleras manuellt via termostat.

Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid på grund av byggnadens värmetröghet. Byggnadsstommen lagrar värme och kyla och motverkar snabba förändringar.

Solskydd

Byggnaden har markiser för att uppnå bra rumsklimat och förhindra bländning. Dessa sänks automatiskt vid starkt solsken om det inte blåser för hårt.

Vädring

Vissa fönster är öppningsbara för vädring. Tänk på att när du öppnar ett fönster vid hög utomhustemperatur höjs även temperaturen inomhus vilket skapar obalans i klimatsystemet.

Laboratorium med slussfunktion

I rum med speciella krav på ventilation finns ofta en "slussfunktion" för att hålla en tryckskillnad mot angränsande rum/korridorer.
Det är viktigt att hålla dörrarna stängda till dessa rum då ventilationens reglering stannar i befintligt läge tills dörren stängs.

Allmänt

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier ska göras vid de ventilerade arbetsplatserna. Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, dragbänkar, ventilerade skåp, diskbänkar och punktutsug. Kemikalier bör förvaras i ventilerade skåp.

För att ventilationen ska ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive arbetsplats. Fönster i närheten av ventilerade arbetsplatser ska hållas stängda för att ge full skyddseffekt, då drag stör luftströmmarna.

Dragskåp

Dragskåp har alltid ett grundflöde, även när luckan är i sitt nedersta läge. Flödet ger alltid 0,5 m/s i öppningen, vilket ger säkerhet mot utläckage. 0,5 m/s upprätthålls till anvisad märkning för högsta lucköppning.

Tänk på!
• Dragskåpsluckorna ska vara stängda ner till luckstopp då arbete i dragskåpen inte pågår. Detta påverkar rummets allmänna ventilation samt energiförbrukningen.
• Om lufthastigheten i lucköppningen understiger skyddsgränsen 0,5 m/s larmar skåpet lokalt .
• Vid larm slås elen av till uttag i dragskåpets framkant, så kallad elförregling. Elförreglingen återställs manuellt via tryckknapp på dragskåpet.

Dragbänkar

Dragbänkar har kontinuerligt frånluftflöde. Via en omkopplare ovan dörr kan flödet forceras.
Luftflödet i dragbänkarna ökar då tills omkopplaren ställs i off-läge.

Dragbänkar är enbart lämpad för kalla (isoterma) arbeten. För att en dragbänk ska ge en tillfredställande skyddsfunktion får max 1/3 av den perforerade arbetsytan täckas och arbete ska inte utföras högre upp än 150-200 mm.

Punktutsug

Punktutsug har ett lägre kontinuerligt grundflöde och ett grund- och forcerings-flöde. För att skyddseffekt ska erhållas får sugöppningen inte vara längre ifrån föroreningskällan än 1,5 gånger öppningens diameter.
Grundflödet kan forceras till vissa punktutsug via en omkopplare ovan dörr.

Ventilerade skåp

Ventilerade skåp är anslutna till ventilationssystemet med ett kontinuerligt flöde.

LAF-bänkar

Det finns tre olika typer av LAF-bänkar.
En typ av LAF-bänk har skyddsklass II och är frånluftsansluten via ett dragavbrott. En andra typ har HEPAfiltrerad återcirkulation till rummet och en tredje typ har ett horisontellt flöde och ger enbart ett produktskydd.

I Geovetenskapens hus finns specialdragbänkar för "ren" luft över arbetsytan. Se lokala anvisningar.

Avjoniserat vatten

Avjoniserat vatten finns i byggnaden och distribueras från Arrheniuslaboratoriet.

Kylvatten

Olika tempererade kylvattensystem finns för kylning av utrustning, kylaggregat samt rum.

Gas och tryckluft

Gas distribueras från centralt och lokalt gasförråd.

Tryckluftssystem finns i byggnaden och distribueras från KÖL.

Allmänt

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter samlas i pappersinsamlingen vid varje arbetsplats. Var och en tömmer sin pappersinsamling i miljöstationen på plan 1 i hus T.

Konventionellt avfall

Konventionellt avfall lagras i miljöstation och sorteras i följande fraktioner:
• Färgat och ofärgat glas
• Hårdplast
• Metall
• Batterier i batteribox
• Mjukplast
• Cellplast
• Kartong och Wellpapp, hanteras i kartongkomprimator
• Hushållsavfall
• Lysrör, kvicksilver- och glödlampor samt övrig elektrisk/elektronisk utrustning
• Tonerkassetter

Övrigt avfall

Nedanstående avfall uppmärkes väl enligt hanteringsrutiner på www.su.se där även information om inlämningstider finns.

Kemikalieavfall mellanlagras i riskavfallsrummet på Kemiska övningslaboratoriet (KÖL), byggnad 133:26.

Radioaktivt avfall mellanlagras i Arrhenius laboratoriet hus A2.

Farligt avfall t.ex. laboratorieglas mellanlagras på Kemiska övningslaboratoriet (KÖL) hus M2.

Frescati

Fastighetsområde Frescati ligger inom Nationalstadsparken i Stockholm, norr om Roslagstull mellan Brunnsviken och Stora Skuggan. Namnet Frescati kommer från det italienska stadsnamnet Frascati.
Området har tidigare använts som kunglig jaktmark innan det så småningom etablerades försöksodlingar, lantbruksmuseum och veterinärmedicinskt anstalt. Dessa kan sägas vara upptakten till en successiv utveckling av utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora och juridik som sedan 1960 bedrivs inom Stockholms universitet .

Verksamheten är koncentrerad till campus i Frescati. Att även samla de geovetenskapliga ämnena i Frescati är en ambition som funnits sedan universitets första institutioner flyttade från innerstaden.
Ett grundläggande mål för Stockholm universitet är en nära koppling mellan forskning och utbildning. För geovetenskaperna kommer närheten till ämnen man samarbetar med i forskning och utbildning att bli värdefull. Inte minst dagens miljöproblem förutsätter ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Geovetenskapens hus

Geovetenskapens hus (Geo) uppfördes år 1996-97 och är ritad av Nyréns arkitektkontor AB med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt. Byggnaden tilldelades Betongelementföreningens arkitekturpris år 1998.

Byggnaden består av fem sammanbyggda huskroppar och innefattar fem våningar ovan mark, ett suterrängplan samt ett källarplan. I byggnaden finns föreläsningssalar, laboratorier, kontor, pausrum, bibliotek och hörsalar.

I dagsläget inryms Geovetenskapens hus av Institutionen för geologi och geokemi, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Kulturgeografiska institutionen, Geobiblioteket, samt Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM).

Konstnärerna

Tre konstnärer med sinsemellan mycket olika konstnärskap, samverkar i den större enhet som det arkitektoniska landskapet utgör. Det handlar om att söka förhållningssätt till rummets tyngdpunkt, proportion och periferi.

Annika Svenbro med sitt intima skulpturala formspråk fick ta hand om utemiljön. Hon har valt två platser: en vattenfontän som en blomma mellan två undervisningspaviljonger, och utanför huvudentrén en grupp med tre skulpturer.

Anders Kappel är en i vetenskapliga problemställningar starkt engagerad konstnär. Hans sex stora målade och skulpterade kopparplåtar i forskarentrén ger tyngd och musikalitet åt forskningsmiljön.

Paul Osipow är målare av renaste vatten. Han uttrycker sig i ett abstrakt formspråk med stora ytor inom vilka han tänjer färgen till det yttersta. Rummet dynamiseras. Hans väggmåleri på två plan i den stora undervisningspaviljongen och biblioteket omfattar hela 260 kvm.

Konstprogramet kompletteras med särskilt utvalda collage och teckningar i pausrummen.

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997 - Ett hus som rymmer vår jord, Päivi Ernkvist, projektledare Statens Konstråd

"Du går icke ensam"

Den gående kvinnan, lätt framåtböjd som vore hon tyngd av en osynlig börda, är placerad i kontakt med gångstråket från Arrheniuslaboratoriet. I strömmen av förbipasserande skulle hon kunna tas för främling likaväl som en i mängden. Den vilande introverta formen, som är vänd mot kvinnan, förenar drag av foster, djur och människa. Mot dessa organiska formers rundning och mot bronsytornas djupa färg står den glänsande plattans räta vinklar och förmåga att reflektera ljus.

Annika Svenbro har lyckats skapa en plats med intimitet och lugn, som hon uttrycker det i skissbeskrivningen. Titeln "Du går icke ensam" är hämtad från Carl Jonas Love Almqvists dikt "Songes".

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997, Jelena Zetterström

"Edges of Despair"

Till relationen mellan natur och vetenskap har Anders Kappel återkommit många gånger, och i hans verk avspeglas inte sällan en fascination för människans önskan om att bli naturens överman. Därför är det knappast förvånande att han i skissbeskrivningen till konstverket "Edges of Despair", utformat speciellt för de geovetenskapliga ämnenas gemensamma lokaler, talar om viljan att exploatera: om provborrning och utnyttjande av naturresurser, om att mäta, inordna och systematisera, om driften att bemästra men också om vetenskapens önskan att "slå hål på våra föreställningar" och förstå vår omvärld, jordens tillkomst såväl som universums gåta.

Något av detta har Anders Kappel försökt gestalta konstnärligt i verket på Frescati, till vilket han hämtat inspiration bland annat från geologernas, kvartärsgeologernas, natur- respektive kulturgeografernas arbete, liksom från sitt personliga intresse för teknik och vetenskap.

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997, Jelena Zetterström

"Ana, Kata, Periferi"

Grekiskans ord för "upp", "ner" och "utkant" har fått ge namn åt Paul Osipows stora, målade relief, som bildar centrum för den kontnärliga gestaltningen av Geovetenskapernas hus. Redan här, i titeln, finns en påtaglig rytm; en rytm som går igen i konstverket självt och som sätter rummet - eller snarare rummen - i rörelse.

Hans verk, av honom själv beskrivet som en blandning av slump och estetik, sträcker sig över två våningar och omfattar fem väggfält motsvarande en yta om 260 kvadratmeter.

I sin skissbeskrivning förklarar konstnären att han utgått från väggarnas längd och form, samt från det faktum att dessa - och därmed även hans bilder - aldrig kan ses i sin helhet. Färgskalan är därför begränsad: röda, gula, gröna, blå, svarta och vita former mot en röd, blå, gul svart och, ovanför entrén, vit botten, som oftast är själva väggen.

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997, Jelena Zetterström

User guide Geosciences

Address and telephone

Postal address: Stockholm University, 106 91 Stockholm
Telephone switchboard: 08–16 20 00
Website: www.su.se

Main entrance: Svante Arrhenius väg 8 B
Side entrances: Svante Arrhenius väg 8 A, C and 10 A-C

Central goods reception: Frescativägen 8
Joint recycling stations: Building T floor 1 and in the KÖL building
Gas supplies: Building R floor 1 and in the KÖL building

Facility management

The Geosciences Building is owned and managed by Akademiska Hus with Stockholm University as the tenant.

The responsible facility manager and the onsite maintenance engineer are announced on notice boards at the entrances.
If you have any questions you are always very welcome to contact Akademiska Hus by telephone
08-685 75 00.

We hope that this user guide will help you to find relevant information and feel at home on your premises.

Reporting faults

You can report faults regarding facility matters around the clock, at first hand at www.akademiskahus.se where you follow the link " Felanmälan".

In addition urgent faults can be reported around the clock by telephone 020-55 20 00.

Faults related to department activities are handled by Stockholm University and the technical unit.
Faults concerning locks, alarms and security matters are to be reported to the Key Office by
telephone 08-16 25 20.
Other issues are handled by Stockholm University's customer service at telephone 08-16 24 00.

Please state the room number when reporting faults, this is found on a plate on the doorframe.

Parking

Visitors and personnel are very welcome to use the metered parking areas, please refer to the campus map of Frescati. At larger parking areas it is possible to pay in arrears.
Parking spaces for vehicles with a valid disabled permit are available at the northern entrances between building blocks T and X.
There are bicycle stands at the entrances of building blocks Y, U and S and moreover along the building.

Working environment

In order to create and maintain a good working environment with high safety standards, it is necessary to apply and respect certain rules. For example, you are not allowed to:

• smoke indoors or within a 15 m radius outside entrances
• bring pets
• park bicycles indoors
• make holes in walls, floor or ceiling in order to fix furniture or equipment
• place furniture, freezers etc in operational- or public areas
• block doors to operational areas or evacuation routes
• modify or alter the installations of the building without prior approval of Akademiska Hus or Stockholm University
• transport, relocate or place heavy equipment without prior approval of Akademiska Hus

All delivery of goods are to be made via the transportation lifts in building T and X.

Make sure that doors and airing windows are closed and locked at the end of each working day.

Placarding

Our ambition is a campus area as clean as possible, why we ask you to respect the fact that public announcements and advertising is only allowed at specific locations. Be aware of the fact that those responsible for posters will be held responsible for the clean up cost.

Car parking

Parking space for vehicles with a valid disabled permit is located at the northern entrances between buildings T and X.
Please refer to the campus map in the menu bar down to the right.

Entrances and lifts

The main entrances are designed to comply with the accessibility standards and all floors can be reached by wheelchair.

Toilets

Toilets adapted for the disabled are available in the building and these are equipped with a local safety alarm.

Auditorims and lecture halls

Auditoriums are fitted with assistive listening devices and, moreover, both auditoriums and lecture halls offer space for wheelchair users.

General

The Geosciences Building comprises five blocks denoted building R, T, U, X and Y which are connected via building S and V. Rental space is approximately 19 000 square metres.

Auditoriums are located in building block U and Y and the library in building block U floor 2.
Floor 0 consists of operational areas and on floor 1 there is a tunnel for goods transport that links the Geosciences Building with other buildings on the campus. Furthermore, the building houses lecture halls, laboratories, offices and a canteen.

Locking

The main entrance of the Geosciences Building is open during the day. Access during night hours, weekends and holidays requires a valid pass card and associated code.
Pass cards and keys are managed by the Key Office at Stockholm University.
A loss of a pass cards or keys must be reported immediately.

Bear security in mind!
Try to determine whether an unknown visitor has a legitimate errand in the building.

Lifts

The Geosciences Building has two transport lifts -in block T and X, respectively- and three passenger lifts, one in each of block R, U and Y.

The transport lifts, referred to as 93 and 96, operates between floors 0-5 and have a loading capacity of 1600 kg, equivalent to 10 passengers. The clearance of each lift's door opening is W1400xH2000 mm and the cage size is W1580xD2170 mm.

The passenger lifts, referred to as 94, 95 and 97, have a loading capacity of 800 kg or 10 passengers and a cage size of W1320xD1370 mm.
Lift 94 operates between floor 1-5 and its door opening is W800xH2000 mm.
Lift 95 operates between floor 1-3 and lift 97 between floor 0-2; both have a door opening of
W900xH2000 mm.

Please refer to the section "Alarms" for further information about the emergency alarm in the lifts.

Framework

Pre-cast concrete elements constitute the framework of the building and the maximum load capacity is 4 KN/sqm with an evenly distributed load.

Room numbers

In order to facilitate orientation in the building, all rooms are numbered according to the following principle:
R211b the first letter refers to the building block
R211b the first figure refers to the floor
R211b the second and third figures refer to the room location on the floor.
R211b a letter after the room number means that the room is shared

Bear in mind that:
The same room numbers are used in all building blocks. The first letter must therefore be used in order to locate the room in each block.

Automatic fire alarm

Most parts of the building are fitted with smoke detectors that in the event of fire smoke automatically set off the emergency evacuation alarm and sirens will sound in the current building. The fire alarm is immediately forwarded to the rescue services.


You can trigger the alarm manually by pressing the push-buttons found along the evacuation routes on each floor.
A fire that can not be extinguished with the fire appliances available must be alerted via telephone 112.
Limit the seat of fire by closing windows and doors.
The lifts must not to be used in case of fire.

Evacuation

Naturally, not one fire is like another and actions must be taken with respect to the current circumstances. Nevertheless, learn the basic rule:

RESCUE - WARN - CALL 112 - EXTINGUISH

• Save yourself and other persons in your vicinity, but do not expose yourself to danger.
• Warn others who may be in danger.
• Alert the rescue services by calling 112.
• Extinguish the fire if possible.

From each workstation, you can reach at least two staircases that form evacuation routes independent of one another, these must not be obstructed. The evacuation routes are indicated by green, luminous evacuation signs that are always lit and have battery back-up in order to remain lit in the event of a power cut.


Doors with green emergency knobs or sealed handles may only be used for emergency evacuation.

Evacuation plans are posted on each floor and point out the routes for evacuation, mustering points and stations with fire extinguish appliances.

The mustering point is the grass lawn south of the house of Geosciences.
If the fire alarm is set off all personnel is to leave the building, close all doors behind them and gather at the mustering point. Personnel must report to the evacuation co-ordinator and give their name and research group affiliation, or equivalent. You must not deviate from the mustering point before you have fulfilled this obligation.

Fire compartments

The Geosciences Building is divided into a number of fire compartments in order to prevent fire and smoke to spread. In general each building, stairwell, floor, corridor, operational area, ventilation- and elevator shaft forms an isolated fire compartment.

Each fire compartment is enclosed by fire rated walls and doors. The doors on the perimeters of fire compartments are fitted with automatic door closers and must under no circumstances be wedged open or similar. When the fire alarm is triggered the doors are designed to automatically close and can also be closed manually by pressing push buttons marked "dörrstängning".

Sprinkler

Building block U is fitted with an automatic water sprinkler system.
A triggered sprinkler alarm sets off the evacuation alarm which will sound throughout the building and the alarm is forwarded to the rescue services.

A sprinkler head consists of a glass bulb that bursts at 68°C or by inflicted damage and thus discharge water.

Fire extinguish appliances and first aid

Fixed fire hydrants are strategically located in the building. At the rescue stations the following are found:
• emergency shower and eye rinse
• first-aid kit
• fire extinguisher
• fire blanket
• evacuation plan

Eye rinses

Since bacteria, Pseudomonas och Legionella among others, easily grow in standing hot water, a fixed device for eye rinsing should be flushed at the beginning of each working day. This is according to the current work environment authority’s statute book (AFS).

General

In order to monitor the various technical features of the building there are a number of different operational alarms.
We distinguish between local alarms and those that are remote-connected to Akademiska Hus or Stockholm University.
Local alarms are handled and restored by the user.

Safety alarm resting rooms and toilets

Resting rooms and toilets adapted for the disabled are equipped with local safety alarms with red push buttons labelled "nödsignal".
A triggered alarm is indicated by sound and a red flashing light outside the current room. It is of great importance that you, who hear or see this alarm, make contact with the person in distress.

The alarm is handled and restored by the user.

Safety alarm freezer rooms

The safety alarm from freezer rooms is forwarded to the security unit at Stockholm University.

Lift emergency alarm

If the lift stops between floors, the emergency button is to be pushed and held for at least 45 seconds.
An alarm signal will sound outside the current lift and the emergency alarm is forwarded around the clock to stand by personnel at Akademiska Hus.
Duty staff turns out in order to rescue those in distress.

Surveillance and burglar alarm

The burglar alarm is managed by the tenant. The alarm is remote connected to the security unit at Stockholm University which, through a security company, turns out immediately.
Surveillance and systematic inspections of the premises are carried out by the security company.

Certain windows can be opened for airing. Bear security in mind and remember to close these at the end of the working day.

Refrigerator-, freezer- and climate alarms

In case of room temperature deviating from the pre-set value a local alarm is triggered and a red light is lit in the corridor.
Alarms can be forwarded to the security unit at Stockholm University according to special arrangements.

Alarms from freeze- and low temperature boxes

If installation of a remote connected alarm for low temperature boxes is desired you are very welcome to contact the security unit at Stockholm University, the user meets the cost for the installation.

Alarm ventilated work stations

Please refer to the section "Safety ventilation" for further information.

Fire alarm

Please refer to the section "Fire and evacuation" for further information.

Lighting

In public areas like corridors and staircases the lighting is time-controlled. In addition to the pre-set period of time the lighting is manually switched on by push buttons.

Lighting in meeting- and seminar rooms and, moreover, lecture halls can be altered.
Switch the lighting on by pressing the push button once and off by pressing it twice, press and hold the push button in order to fine-tune the lighting

The lighting in auditoriums is altered by means of a control panel.

In laboratories lighting is manually switched on and off via push buttons inside the door.

Lighting in the offices is controlled by means of presence detectors.
Individual lighting fittings can be turned off by using the pull cord switch. Remember that if lighting is desired then you must pull the cord switch a second time in order to turn it on.

A number of lights on each floor in stairwells and corridors always remain lit, referred to as guidance lighting.
Emergency lighting is switched on if the general lighting is cut off due to power failure.

Lighting outlets

In offices the outlets for connecting suspended lighting fittings is mounted on the suspended ceiling. Bear in mind that only lighting fittings may be connected to these outlets, not any other type of equipment, since the outlets are powerless when the lighting is switched off.

Power

On each floor there are locked electrical niches with distribution boards that provides the floor with electric power.
Keys to the distribution boards can be obtained from Akademiska Hus.

In the event of a short circuit you can manually restore the power by resetting the circuit breaker to the upright position. If the power failure recurs Akademiska Hus must be contacted, the root cause investigated and resolved.

Electrical equipment that requires more than 16 A is connected directly to the distribution board.

Bear in mind that in case of power failure or fan malfunction in the fume hoods these must be closed and the building evacuated.

If there is a need, a completely uninterruptible power supply (UPS) can be installed. The user meets the cost for UPS installation.

Electrical- and magnetic fields

In order to minimise electrical and magnetic fields, the electrical installation has separated neutral and protective ground conductors, i.e. a TN-S system, which is also referred to as a five-conductor system.

The user's equipment must be designed to suit a five-conductor system in order to avoid interference with other electrical installations, i.e. the neutral and ground conductors must not be associated in the user's equipment. When equipment is purchased and installed the design must suit the five-conductor system.
All wires and cables should be of the shielded type.

Equal potential system

The potential equalisation system is designed to equalise differences in potential energy between metallic objects in the building. All major metallic components have been connected to the system, e.g. cable trays, cable channels and metal ducts. EPS bus bars are installed in the electrical rooms and other areas.

General

In order to maintain a good air quality, the air flow in the rooms is adjusted to
the number of people and type of equipment the rooms are designed for. A
very high outdoor temperature and air humidity during summer or a very low outdoor temperature during winter might lead to deviations in the indoor climate.

Offices

The air flow in the offices is controlled by means of presence and temperature sensors. This means that the air turnover rate is automatically adjusted to the number of people present and current temperature, in addition to the continuous default air flow, and generating energy savings.

The default temperature in offices can be altered approximately ±2 °C by manually adjusting a regulator by the door. The supply air lowers the room temperature and the radiators increase the room temperature.

Only the + and - keys are to be used. Other buttons have no function.
+ increases the temperature and - lowers the temperature. The newly set room temperature is displayed for a few seconds and thereafter the current room temperature is displayed. Lit red led indicates heating and lit green led indicates cooling. The led is unlit when the set temperature is reached.

Laboratories

The ventilation in laboratories is adjusted to the current circumstances. In addition to a continuous air flow the air turnover rate is altered when hatches are opened during work at ventilated workplaces and generating energy savings. Please refer to the section "Safety ventilation" for further information.

In laboratories heating is achieved by radiators and the temperature is set by means of a valve.

Bear in mind that the impact of a manual adjustment of temperature may be delayed due to the thermal inertia of the building. The building framework stores heat and cold and counteracts swift changes.

Sunshades

In order to maintain a suitable room climate and, moreover, to prevent glares the building is equipped with retractable awnings. These are automatically extended in case of sunshine provided that the wind force does not exceed a certain limit.

Airing

Certain windows can be opened for airing. When opening a window bear in mind that a high outdoor temperature will increase the indoor temperature which in turn might lead to imbalance in the climate system.

Laboratory with gowning room

In rooms with specific requirements on ventilation there are often gowning rooms in order to maintain a differentiated pressure to adjacent rooms/corridors.
It is important to keep the doors to these rooms closed since the ventilation control remains in current mode until the doors are closed.

General

Work with dangerous and/or volatile chemicals should always be done at the ventilated workplaces. There are safety-ventilated units in form of fume cabinets, downdraught benches and ventilated cabinets, sinks and slot ventilation. The chemicals should be stored in ventilated cabinets.

For the ventilation to provide the desired effect, it is important to follow the instructions at each workplace. In order to provide the maximum safety effect, windows in the vicinity of the workplace must be kept closed since draught will disrupt the air flow.

Fume cabinets

Fume cabinets always have a default air flow, even when the hatch is in its lowest position. The air flow always generates 0,5 m/s in the shutter opening, which prevents leakage. 0,5 m/s is maintained up to the marker for maximum hatch opening.

Bear in mind!
• The fume cabinet hatches are to be shut to the lowest mark when there is no activity in the cabinet. This will affect the room's general ventilation and the energy consumption.
• If the air flow in the shutter opening drops below the safety limit of 0.5 m/s the cabinet sets off an alarm signal locally.
• A triggered alarm will cut the power outlets on the front of the fume cabinet, referred to as electrical interlocking. The electrical interlocking is restored manually by means of a push button on the fume cabinet.

Downdraught benches

Downdraught benches have a continuous exhaust air flow. By means of a switch above the door the flow can be rushed.
The air flow in the downdraught bench is then increased until the switch is set to off.

Downdraught benches are only appropriate for cold (isotherm) activities. In order to provide a satisfactory safety function, a maximum of 1/3 of the perforated surface may be covered and work must not be done higher up than 150-200mm.

Slot ventilation

Slot ventilation devices have a lower continuous default air flow. In order to provide a satisfactory safety function, the exhaust opening and the source of contamination must not be further apart than 1,5 times the diameter of the opening.
For some slot ventilation devices the default flow can be rushed via a switch above the door.

Ventilated cabinets

Ventilated cabinets are connected to the ducting system with a continuous air flow.

Laminair Air Flow (LAF) benches

There are three different types of LAF benches:
One type is categorized as safety class II and is connected to the exhaust air duct via a draught baffle. Another type is fitted with HEPA filtered recirculation to the room and the third type has a horizontal flow and provides only product protection.

In the Geosciences Building there are special downdraught benches for "clean air" over the work area. Please refer to local instructions.

Deionised water

There is de-ionised water in the building which is distributed from the Arrhenius laboratory.

Cooling water

There are a number of cooling water systems with various temperature for cooling equipment, chillers and rooms.

Gas and compressed air

Gases are distributed from a joint and a local gas supply.

There is a compressed air system in the building which is distributed from KÖL.

General

Office paper, newspapers and magazines are collected in waste paper bins at each working place. Each one empties their own waste paper bin at the recycling station on floor 1 in building T.

Conventional refuse

Conventional refuse is stored at the recycling station and are sorted into the following fractions:
• Coloured and plain glass
• Hard plastic
• Metal
• Batteries in a battery box
• Soft plastic
• Plastic foam
• Cardboard and corrugated cardboard is dealt with in a cardboard compressor
• Domestic waste
• Fluorescent tubes, mercury lamps and light bulbs plus other electrical/electronic equipment
• Ink cassettes

Other refuse

Refuse below are to be carefully tagged according to the procedures stated at www.su.se where information about collection hours can be found as well.

Chemical waste is stored in the room for dangerous waste at "Kemiska övningslaboratoriet" (KÖL), building 133:26, pending further transportation.

Radiological waste is stored in the Arrhenius laboratory building A2 while awaiting further transportation.

Hazardous waste, e.g. laboratory glass, is stored at "Kemiska övningslaboratoriet" (KÖL), building M2, pending further transportation.

Frescati

Frescati real estate area is located within the National City Park in Stockholm, north of Roslagstull between Brunnsviken and Stora skuggan. The name Frescati originates from the name of the Italian city Frascati.
Earlier the area was used as royal hunting grounds before experimental plantations, an agricultural museum and a veterinary Institute eventually were established. These can be considered as a prelude to a gradual development of education and research in the social sciences, natural sciences, humanities and law, which since 1960 are conducted at Stockholm University.

Activities are concentrated in the campus in Frescati. Moreover, the ambition to gather the subjects of Geosciences in Frescati has existed since the first institutions of the University moved from the inner city.
A fundamental objective of the Stockholm University is a close connection between research and education. On behalf of the geosciences the close relation to the sciences they are cooperating with in research and training will be of great value. Especially today's environmental problems require an interdisciplinary approach.

The Geosciences Building

The Geosciences Building (Geo) was erected in 1996-97 and designed by Nyréns architect office AB with Snorre Lindquist as head architect. The building was awarded with the concrete element association's architecture prize in 1998.

The building consists of five linked building blocks and comprises five floors above ground, one level partially underground and one basement level. The building houses lecture halls, laboratories, offices, canteen, libraries and auditoriums.

Today the Geosciences Building houses the department of geology and geochemistry, department of physical geography and quaternary geology, department of human geography, library of Geo and the department of applied environmental sciences (ITM).

ART

The artists

Three artists, each representing very different artistic expressions, interact in the larger structure formed by the architectural landscape. It involves the search for an approach to the room’s centre of gravity, proportion and periphery.

Annika Svenbro with her intimate sculptural language of design was to deal with the outdoor environment. She has selected two locations: a water fountain resembling a flower between two educational pavilions, and outside the main entrance a group of three sculptures.

Anders Kappel is a firmly committed artist concerning scientific matters. His six large painted and sculptured copper plates in the research entrance add weight and musicality to the research environment.

Paul Osipow is a painter of the purest water. He expresses himself in an abstract language of design with large areas in which he stretches the colour to the extreme. The room becomes dynamic. His wall painting at two floors in the large lecture pavilion and the library comprises not less than 260 sqm.

The arts program is supplemented with specially selected collages and drawings in the break rooms.

/ Extract from the National Public Art Council publication from 1997 - A building that houses our Earth, Päivi Ernkvist, Project Manager National Public Art Council.

"You are not alone"

The walking woman, slightly bent forward as if she was laden with an invisible burden, is placed in connection with the footpath from the Arrhenius Laboratory. In the flow of passersby she could be perceived as a stranger as well as any one. The resting introvert shape, which is facing the woman, combines features of foetus, animal and human. In contrast to the curvature of these organic shapes and the deep coloured surfaces of bronze stand the right angles of the shiny plates and their ability to reflect light.

Annika Svenbro has managed to create a place of intimacy and serenity, as she puts it in the sketch description. The title "You are not alone" is taken from Carl Jonas Love Almqvist poem "Songes".

/ Extract from the National Public Art Council publication from 1997, Jelena Zetterström


Anders Kappel has returned to the relationship between nature and science many times, and in his work a fascination for the human desire to be nature's superior is not rarely expressed. Therefore it is hardly surprising that he in the sketch description of the work of art "Edges of Despair", designed especially for the areas shared by the subjects of Geosciences, is talking about the desire to exploit: about test drilling and exploitation of natural resources, about measuring, to classify and to systematize, about the strive to master but also about the desire of science to puncture our beliefs and understand the world around us, the earth's creation, as well as the mystery of the universe.

Some of this, Anders Kappel has made an effort to portray artistically in the work at Frescati for which he has been inspired among other things by the work of geologists, quaternary geologists, human- and environmental scientists, as well as by his personal interest in technology and science.

/ Extract from the National Public Art Council publication from 1997, Jelena Zetterström

"Ana, Kata, Periferi"

The Greek word for "up", "down" and "periphery" has given the name to Paul Osipows large, painted relief, which forms the centre of the artistical expression of the Geosciences Building. Even here, in the title, there is an obvious rhythm, a rhythm recurring in the artwork itself that sets the room - or rather the rooms - in motion.

His work, described as a mixture of random and aesthetics by himself, extends over two floors and includes five wall sections corresponding to an area of 260 square meters.

In his sketch description the artist explains that his starting point has been the length and shape of the walls, and from the fact that these - and consequently also his pictures - never can be seen in its entirety. Hence the colour scale is limited: red, yellow, green, blue, black and white shapes on a red, blue, yellow and black, above the entrance, white background, which usually is formed by the wall itself.

/ Extract from the National Public Art Council publication from 1997, Jelena Zetterström