Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Kontakt

Henrik Brännfors
Förvaltare
08-685 77 24
henrik.brannfors@akademiskahus.se

Anders Ekbergh
Drifttekniker
08-685 77 14
anders.ekbergh@akademiskahus.se

Entré & Arkitektur

Kortfakta

Adress: Drottning Kristinas väg 4-8

Anl. nr: A0043004

Arkitekt: Erik Lallerstedt

Det nya ovala fyravåningshuset, med en total yta på 8 800 kvm, har skapat en länk genom kvarteret vid Osquars backe och bidrar med en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet. Eftersom den nya Arkitekturskolan ligger i direkt anslutning till andra verksamheter vid KTH, finns förutsättningar för nya intressanta samarbeten över gränserna.Exteriört har byggnaden fått sin karaktär av de svängda fasaderna, uppbyggda av ramar med förskjutna öppningar och glaspartier. Ramverket av rostrött corténstål kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum. I byggnadens mitt finns en öppen hall som fungerar som en samlingspunkt och ett naturligt utställningsrum där arkitekturstudenterna kan visa upp sin verksamhet. Här kan skolans verksamhets också utvecklas över tiden med till exempel utställningar, film, föreläsningar och experiment. Det finns också möjlighet att variera ljus och rumsuppbyggnad, från sluten till helt öppet.Ritsalarna återfinns på våning 3, 4 och 5 och är utformade som öppna plan, rum med 360 graders utsikt och möjlighet att delas in i mindre rumsformationer. Plan 2 fungerar som ett öppet kontorsplan med servicefunktioner, mötesrum och pentry. Högst upp i byggnaden finns en takvåning från vilken man kan komma ut på takterassen med utsikt över KTH och stenstaden i söder. I anslutning till Arkitekturskolan finns också KTH Entré som fungerar som entréplats för KTH Campus.

Husguide Hållfasthetslära

Bilparkering

Kör in på Osquars backe från Drottning Kristinas väg. Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till entrén Osquars backe 1.

Entré

Entrén vid Drottning Kristinas väg 4 ligger i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare. Entrén vid Drottning Kristinas väg 6 har ramp och automatisk dörröppnare.
Entrén vid Osquars backe 1 är försedd med ramp men är inte försedd med automatisk dörröppnare.

WC

Det finns toalett anpassad för funktionsnedsatta i huset.

Byggnad 43:4

Arkitekturskolan, Hus A

Akademiska Hus har i samarbete med KTH byggt en ny skola för arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik på KTH Campus. Det nya ovala huset, med en total yta om 8800 kvm, skapar en länk genom kvarteret vid Osquars backe och blir en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet.

Med en rundad och samlad planform får byggnaden en friliggande placering i det sammanhängande gårdsrummet, där den svängda konturen förkortar fasadernas visuella längd och öppnar vyer över hörnen. Byggnadshöjden ansluter till de omgivande byggnadernas nivå och högst upp finns två takterasser med utsikt över KTH och stenstaden i söder.
Byggnadens ramverk av rosttrögt stål/cortén kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum. Fasadens tredimensionella uppbyggnad skapar ett varierat skugg- och ljusspel.

Den öppna hallen i byggnadens mitt blir en samlingspunkt och ett naturligt utställningsrum där arkitektstudenterna kan visa upp sin verksamhet. Hallen länkar till ateljéer, datasalar, drift och verkstäder. Ritsalarna på plan 3-5 är utformade som öppna plan, rum med 360 graders utsikt och möjlighet till indelning i mindre rumsformationer. Med en rumshöjd på drygt tre meter och fönster ända upp till taket leds dagsljuset in och genomlyser hela våningsplanet.

KTH Campus Entré, Hus B

I anslutning till den nya byggnaden har det befintliga entréhuset inom KTH Campus utvecklats med 5500 kvm. Med en öppen entréhall, nytt café, servicekontor och andra administrativa funktioner kommer detta att bli en central mötesplats för studenter, forskare och lärare. I ombyggnationen ersätts det gamla med nytt dubbelhögt atrium, entrén samlar flödet av människor och gör verksamheten lättorienterad för besökaren. Husets fasader har bevarats i ursprungligt skick.

Husansvar

Byggnaderna ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH som hyresgäst och Arkitekturskolan som den största brukaren.

Husguiden är framtagen under 2015. Är det något du vill fråga om gällande byggnaderna är du välkommen att kontakta Akademiska Hus husansvarig eller förvaltare, se anslagstavla i huvudentré och på http://www.akademiskahus.se.

Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Drottning Kristinas väg 25. För verksamhetsaknutna frågor är du välkommen att kontakta respektive institutions ombud.

Felanmälan

Felanmälan avseende fastigheten så som värme, ventilation, vatten, kyla, el, ytterbelysning, hissar, brandanläggningar m.m görs i första hand på http://www.akademiskahus.se.

Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon +46 20 55 20 00. Se även anslagstavla vid huvudentrén.

Parkering

För bilburen personal och besökare finns avgiftsbelagda parkeringsplatser inom KTH Campus. För mer information se bifogat dokument.

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaderna.

Platser för uppställning av cyklar finns runt om byggnaderna på Drottning Kristinas väg, innergården och utmed Osquars backe.

Parkeringsinformation 1K

Avfallshantering

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan. Byggnadernas avfallsrum finns på Osquars Backe 3 där avfall sorteras i olika fraktioner.

Akademiska Hus ansvarar för hantering av hushållsavfall och KTH för övriga avfallsfraktioner. Brukaren ansvarar själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Bilparkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikappstillstånd finns i anslutning till byggnaderna.

Entréer och hissar

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och samtliga våningsplan kan nås med hiss.

RWC och vilrum

Toalett anpassad för funktionsnedsatta, s.k. RWC, finns på varje våningsplan.

I RWC och vilrum finns trygghetslarm med röda tryckknappar. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte vidarekopplas.

Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på den gröna återställningsknappen.

Adresser

Huvudentré Hus A: Osquars Backe 5
Huvudentré Hus B: Drottning Kristinas väg 4

Varutransporter

Varutransporter till Hus A är möjlig via lastinfarten Osquars Backe 7 och till verkstäderna via Osquars Backe 15. Varutransporter till Hus B sker via entré Osquars Backe 13 eller Drottning Kristinas väg 6.

Brukarna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av lastpallar och emballage.

Passerkontroll

Huvudentrén är olåst under ordinarie kontorstid. Övriga tider och entréer kräver passerkort och/eller kod. Passagekort och nycklar administreras av hyresgästens ombud och förlust ska omgående anmälas.

Använd öppnaknappen vid utpassage.
Gröna nödhandtag får endast användas vid nödutrymning eftersom larm aktiveras vid passage.

Bevakning

Bevakning med rondering sker av vaktbolag dygnet runt.

Insynsskydd Hus A

Ateljéerna mellan plan 1 och 2 har invändiga insynsskydd som styrs manuellt via tryckknappar.

Allmänt

Fastigheten består av nybyggnationen Hus A plan 0-6 och Hus B, en ombyggnation i plan 1-4. Den totala ytan är ca 14 300 kvm.

Hus A, nybyggnad

Plan 0 är källarvåning med teknikutrymmen och toalettgrupper.
Plan 1 i suterräng består av entrén Osquars Backe 5, utställningslokaler med bakomliggande verkstäder, datasalar och genomgång till Hus B.
På plan 2 finns entré och inlastning från innergården samt kontor.
Plan 3-5 inrymmer ritsalar, grupprum, mötesrum och pausutrymmen.
På plan 6 ligger storkontor, kontorsrum, konferensrum och terrasser.

Hus B, ombyggnad

Plan 1 i suterräng består främst av huvudentrén Drottning Kristinas väg 4 med café, vaktmästeri, avfallsrum, läsplatser och genomgång till Hus A.
På plan 2 finns övriga entréer mot Drottning Kristinas väg och innergården samt kontor.
Plan 3 inrymmer kontorslokaler med personalkök, grupprum och konferensrum.
Plan 4 består av teknikutrymmen.

Rumsnummer

Byggnadernas samtliga rum är försedda med nummer. Rumsnumret är placerat på utsida av dörrkarm och är uppbyggt enligt följande princip:

A534 Bokstaven avser huskropp, A för nybyggnad och B för ombyggnad
A534 Den första siffran avser våningsplan
A534 Övriga siffror avser rummets placering på planet

Tänk på att:
Lika rumsnummer kan finnas i båda huskropparna. Detta innebär att huskroppens bokstav måste anges för att beskriva rummets position.

Stomme Hus A

Byggnadsstommen i nybyggnaden är platsgjuten betong och klarar generellt en belastning av 300 kg/kvm vid en jämnt fördelad last.

Förhållningsregler

För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex inte tillåtet att:

 • Röka inomhus
 • Ha med sig husdjur
 • Parkera cyklar inomhus
 • Blockera dörrar till driftutrymmen och installationsschakt
 • Bygga om eller förändra byggnadernas installationer utan godkännande av Akademiska Hus och KTH
 • Transportera, flytta eller placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska hus


  Hissar

  Hus A, nybyggnad
  Hus a har två hissar som går mellan plan 0-6 benämnda HA1 och HA2. hissarna är utrustade med talsyntes som anger ankomst till respektive plan, brandlarmsmeddelande och stängning av dörr. HA1 närmast huvudentrén är en personhiss och tar en last om 1350 kg motsvarande 18 personer. Dörrmåtten är B1100 x H2100 mm och korgmåtten
  B200 x H220 mm.

  HA2 mot gården är en person-transporthiss som tar en last om 2500 kg motsvarande 33 personer. Dörrmåtten är B1200 x H2200 mm och korgmåtten B1600 x D2700 x H2300 mm. Hissen är försedd med tryckknapp för förlängd dörrtid vid in- och urlastning.

  Hus B, ombyggnad
  Hus B har tre hissar som går mellan plan 1-3 benämnda HB1, HB2 och HB3. Hissarna är utrustade med talsyntes som anger ankomst till respektive plan, brandlarmsmeddelande och stängning av dörr. HB1 är en personhiss och tar en last om 630 kg motsvarande 8 personer. Dörrmåtten är B900 x H2100 mm och korgmåtten B1100 x D 1400 x H2200 mm.

  HB2 är en person- transporthiss som tar en last om 2500 kg motsvarande 33 personer. Dörrmåtten är B1200 x H2200 mm och korgmåtten
  B1600 x D2700 x H2300 mm. Hissen är försedd med tryckknapp för förlängd dörrtid vid in- och urlastning.

  HB3 är en renoverad personhiss och tar en last om 630 kg motsvarande 8 personer. Dörrmåtten är B900 x H2000 mm och korgmåtten
  B1100 x D1400 x H2200 mm.

  Vid brand
  Vid brand går hissarna till markplan och släpper av eventuella passagerare.
  Hissarna får inte användas vid brand.

  Nödsignal hissar
  Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsginal hållas intryckt i minst 10 sekunder. Utanför larmande hiss ljuder en larmsignal och nödlarm med talkommunikation går till bemannad hissjour dygnet runt. Utryckning sker för att undsätta nödställd person.

  Automatiskt brandlarm

  I byggnaderna finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett brandlarm. Signal till utrymning ges via brandklocka och rött blixtljus.

  Utlöst brandlarm är direkt vidarekopplat till SOS alarm.
  Du kan själv utlösa brandlarmet med hjälp av röda tryckknappar i utrymningsvägarna. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

  Sprinkler

  I Hus A och två passager till Hus B finns vattensprinklersystem installerat. Vid sprinklerlarm ljuder brandlarmet i hela Hus A och larm är direkt vidarekopplat till SOS Alarm.

  Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som vid 68 grader eller skadegörelse brister och startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud.

  Brandceller

  Byggnaderna är indelade i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. Generellt utgör våningsplan, trapphus, hisschakt, tekniska utrymmen och avfallsrum egna brandceller.

  Dörrar i brandcellsgränser Hus A

  Vissa dörrar vid trapphus A1 plan 1 har magnetuppställning och stängas manuellt med tryckknapp under magneten. Vid utlöst brandlarm stängs dörrarna automatiskt.

  Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärrar genom kilar eller dylikt.

  Dörrar för brandgasevakuering Hus A

  Dörrar mellan trapphus och terrasser på plan 6 används för rökevakuering vid brand. Dörrarna öppnas av Brandförsvaret via nyckelbrytare placerade i trapphusen på plan 2.

  Utrymning

  Från lokalerna kan man nå två av varandra oberoende utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna utrymningsskyltar. Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, utplacerade handbrandsläckare, utrymningsplatser vid brand och återsamlingsplats.

  Vid utlöst utrymningslarm ska all personal stänga dörrarna efter sig, lämna byggnaden och samlas vid återsamlingsplatsen. Återsamlingsplatsen är Borggården, se utrymningsplan.

  Hissar får inte användas vid brand.
  Vid brand går hissarna till markplan och släpper av eventuella passagerare.

  Allmänt

  Belysning i entréer, trapphus och passager styrs automatiskt via tidkanal och närvarosensorer. Dygnet runt lyser alltid några armaturer per våningsplan, s.k ledbelysning. Belysning i WC, RWC, städ m.m tänds och släcks automatiskt via närvarosensorer.

  Ateljéer

  I ateljéerna manövreras belysningen zonvis via en tryckknappspanel för olika belysningsscenarior. Tänd belysningen genom att välja förinställt belysningsscenario med knapparna "1-4". Ljusreglera via pil upp och pil ner. Belysningen släcks med knapp "0".

  Nattetid släcks belysningen automatiskt via tidkanal.

  Ritsalar och kontor

  Belysningen i ritsalar och kontor styrs zonvis via återfjädrande tryckknappar. Tänd med kort tryck på "pil upp" och släck med "pil ned". Ljusreglera genom att hålla respektive knapp intryckt.

  Utställning

  I utställningslokaler styrs belysningen automatiskt via närvarosensorer. Denna funktion kan frånkopplas vid central om man t.ex. vid utställning vill ha släckt belysning.

  Ljusreglera belysningen via tryckknappar lika ritsalar och kontor.

  Kontor plan 6

  Belysningen i kontorsrum på plan 6 tänds och släcks automatiskt via närvarosensorer.

  För att ljusreglera och släcka enstaka belysningsarmaturer kan dragströmställarna på takarmaturen användas, ett snöre för upp- respektive nedljus. tänd och släck med ett kort drag, ljusreglera med ett långt drag.
  Tänk på att släckt takarmatur måste tändas manuellt igen när belysningen åter önskas.

  Allmänt

  Belysning i entréer, trapphus och passager styrs automatiskt via tidkanal och närvarosensorer. Dygnet runt lyser alltid några armaturer per våningsplan, s.k. ledbelysning.

  Belysning i WC, RWC, städ m.m tänds och släcks automatiskt via närvarosensorer.

  Kontor

  Belysningen i kontor tänds och släcks automatiskt via närvarosensorer.

  För att ljusreglera och släcka enstaka belysningsarmaturer kan dragströmställarna på takarmaturen användas, ett snöre för upp- respektive nedljus. Tänd och släck med korta drag, ljusreglera med ett långt drag.

  Tänk på att släckt takarmatur måste tändas manuellt igen när belysning åter önskas.

  Konferensrum

  I konferensrum tänds, släcks och ljusregleras belysningen manuellt via tryckknappar. Tänd med kort tryck på knapp "1" och släcks med knapp "0". Ljusreglera genom att hålla respektive knapp intryckt. Belysningen dämpas med intryckt "1" och ökas med intryckt "0".

  Om ingen varit i rummet under en viss tid släcks belysningen automatiskt via närvarosensorer.

  Allmänt

  För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationssystemet VAV för behovsanpassad ventilation installerat, med undantag för verkstaslokalerna på plan 1. Det innebär att luftflödet anpassar sig automatiskt efter lokalernas personantal och värmeavgivande utrustning. Under mycket varma sommardagar tillåts inomhustemperaturen att stiga något.

  Öppningsbara fönster ska hållas stängda av klimatskäl och endast öppnas i undantagsfall med nyckel, t.ex. vid service. Tänk på att kontrollera så att fönster är stängda vid arbetsdagens slut.

  Förlängd drifttid ventilation

  Efter ordinarie kontorstid går byggnadernas ventilation ner i drift för att spara energi. Ventilationen kan vid behov, t ex. kvällsarbete, startas manuellt via en tryckknapp på varje våningsplan.

  Radiatorer

  I byggnaden finns radiatorer för att ge värme och motverka kallras. Dessa styrs automatiskt.

  Reglercentral temperatur

  I byggnaderna går normaltemperaturen att påverka något via en reglercentral på vägg. Aktuell temperatur visas i displayen och tryckknapparna med plus och minus ökar respektive sänker temperaturen. När lysdioden är röd "hämtas" temperaturen och när dioden är släckt har önskad temperatur erhållits.

  Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid pga. byggnadens värmetröghet samt att önskad temperatur enbart kan uppnås inom ett bestämt temperaturintervall.

  Temperaturomställare ritsalar

  I ritsalarna visas önskad och aktuell temperatur i temperaturomställarens display. Korrigera normaltemperaturen något genom att trycka på pil upp och pil ner.

  Solskydd

  Hus A har invändiga solskyddsgardiner som styrs automatiskt av solinstrålning eller manuellt via tryckknappar. Manuell styrning sker genom att trycka på pil upp och pil ner vid önskad solskyddsgardin. Solskyddsgardinerna återgår till ursprungsläge per automatik varje dygn.

  Allmänt

  För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Under mycket varma sommardagar tillåts inomhustemperaturen att stiga något. Vissa fönster i Hus B är endast öppningsbara med nyckel, t.ex. vid service.

  Förlängd drifttid ventilation

  Efter ordinarie kontorstid går byggnadernas ventilation ner i drift för att spara energi. Ventilationen kan vid behov, t.ex. kvällsarbete, startas manuellt via en tryckknapp på varje våningsplan.

  Forcering ventilation

  I konferensrum går ventilationen att forcera manuellt via en tryckknapp. Luftflödet ökar få under inställd tid.

  Radiatorer

  I byggnaden finns radiatorer för att ge värme och motverka kallras. Radiatorerna försedda med termostater för reglering av värme och kan påverkas manuellt.

  Reglercentral temperatur

  I byggnaderna går normaltemperaturen att påverka något via en reglercentral på vägg. Aktuell temperatur visas i displayen och tryckknapparna med plus och minus ökar respektive sänker temperaturen. När lysdioden är röd "hämtas" temperaturen och när dioden är släckt har önskad temperatur erhållits.

  Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid pga. byggnadens värmetröghet samt att önskad temperatur enbart kan uppnås inom ett bestämt temperaturintervall.

  Solskydd

  B-husets fasader mot Drottning Kristinas väg har markiser av klimatskäl. Markiserna går ned fasadvis och styrs automatiskt via sol-och vindgivare.

  Miljöklassning

  Arkitekturskolan certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.
  Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaderna ett bra inomhusklimat och en låg energianvändning:

  • Ventilationen får ner i drift efter kontorstid
  • Ventilationen styrs automatiskt efter dimensionerad person- och värmebelastning
  • Värmen återvinns i ventilationsluften
  • Byggnaderna har en "tung" fasad som motverkar snabba klimatväxlingar
  • Belysningen styrs via närvarosensorer
  • Byggnadernas ljuskällor är energieffektiva
  Val av inbyggda material är miljösäkrade .och bedömda enligt systemet Byggvarubedömningen (BVB)