Kontakt

Jonas k Andersson
Fastighetsförvaltare
072 708 62 03
jonas.k.andersson@akademiskahus.se

Gustav Midebjörk
Drifttekniker
070 342 94 19
gustav.midebjork@akademiskahus.se

Universum

Universum vinter 052

Kortfakta

Adress: Universums gränd 8-10

Anl. nr: J0008008

Byggår: 1970

Arkitekt: Lennart Lundström

Universum invigdes 1969 som en kombination av kårhus, matsalar och danspalats och var länge en av Umeås mest frekvent besökta dansställe. 2004 gjordes dock en stor renovering av byggnaden där lokaler anpassades och uppgraderades mycket efter studenternas önskemål. Istället skapades mer plats för butikslokaler, studieplatser och fikaställen.Utifrån sett är de uppglasade fasaderna och en ny huvudentré den mest uppenbara förändringen, men ett stort jobb har också gjort invändigt. När ombyggnaden gjordes var det studenternas behov som var i centrum, vilket ledde till att man skapade fler studieplatser som är tillgängliga dygnet runt – någonting som stödjer tanken på ett levande campus som är igång 24-timmar om dygnet.

Allmänt

Felanmälan:
Är något fel i ditt hus? Gör en felanmälan till Akademiska Hus via appen eller på vår hemsida. Ange eventuellt rumsnummer då du gör felanmälan. Rumsnumret finns angivet på dörrpost.

Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid (måndag-fredag, 07.30-16.00) kan du ringa journummer 070-510 10 02.

Låsning:
Huset är försett med ett tidsstyrt centralt låssystem. Utöver ordinarie arbetstid krävs passerkort med kod för tillträde.

Vid utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol placerad intill dörren. Se även till att dörren går i lås.

Avfall

I husets soprum/miljörum finns separata kärl för källsortering. Akademiska Hus ansvarar för att soprum töms.
Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor, lastpallar och större emballage.

Belysning och el

Allmänt

Armaturerna i korridorer och allmänna utrymmen tänds och släcks via tidkanaler. Belysning i toaletter styrs lokalt med rörelsedetektorer. Utöver inställd tid tänds belysningen via tryckknapp.

Grupprum

Lysrörsarmaturer är försedda med högfrekvensdriftdon (HF-don) för flimmerfritt ljus.
Belysning tänds och släcks via tidkanal.

Brandskydd

Brand

I byggnaden finns brandlarm installerat (talande utrymningslarm). Vid larm kopplas detta direkt till räddningstjänsten.

Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner. Branddörrar uppställda med magneter stängs automatiskt vid larm för att förhindra brand- och rökspridning.

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK
• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
• varna andra som kan vara i fara
• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112
• släck branden om det är möjligt
Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med magneter kopplade till brandlarmet, skall alltid hållas stängda för att förhindra att eventuell brand och rök sprids.

Utrymningsvägar/ Samlingsplats

Se utrymningsplaner i korridorer.

Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Sprinkler

Hela byggnaden betjänas av en vattensprinkleranläggning. Sprinklern startas automatiskt där värmedetektorn utlöses och kan endast stängas av ansvarigt brandbefäl.

Person- och hisslarm

Möjlighet till att skicka nödsignal finns i hissar och handikapptoaletter. När tryckknappen hålls in i mer än 15 sekunder ljuder en signal utanför dörren och larm går till Akademiska Hus. Utanför ordinarie arbetstid går larm till väktare eller annan jourpersonal.

Larm från hiss återställes av driftpersonal.

Bevakning

Tänk på att alltid, om så är möjligt, låsa rum som är tomma.
Förvara inte heller stöldbegärliga saker löst framme.

Tänk på stöldrisken!

Rumsklimat

Huset har ett så kallat vattenburet värmesystem för värmeelement vid ytterväggarna. Om det är kallt i rummet, kontrollera att ventilen vid sidan av, eller under elementet är öppen innan ni felanmäler.

Önskad temperatur ställs in med hjälp av termostat placerad på elementet eller om så finns via rumsgivare placerad på vägg.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta
 

Entréer och hissar

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss.

RWC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. På RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Ventilation

Allmänt

Ventilationen går normalt dagtid och startas/stoppas av ett centralt tidur.
Efter ordinarie kontorstid kan ventilationen dock startas via timerknappar.

Det är tillåtet att vädra ur lokalen genom att öppna fönster, bara dessa stängs då rummet lämnas. Öppna dock ej fönster under kvällar och helger då detta kan utlösa larm!

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt igen via en timerknapp. Ventilationen fortsätter då under inställd tid.
 

Grupprum/Kontor

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde.