Kontakt

Jonas k Andersson
Fastighetsförvaltare
072 708 62 03
jonas.k.andersson@akademiskahus.se

Thomas Hednström
Drifttekniker
010-557 24 00
thomas.hednstrom@akademiskahus.se

Lärarutbildningshuset

Kortfakta

Adress: Universitetstorget 30

Anl. nr: J0008026

Byggår: 1996

Arkitekt: Bertil Håkansson, FFNS

Husguide Lärarutbildningshuset

Husansvarig

Jag som är husansvarig för Lärarutbildningshuset heter Thomas Hednström. Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Har du frågor eller synpunkter, är du välkommen att kontakta mig.

Felanmälan

Är något fel i ditt hus? Gör isåfall en Felanmälantill Akademiska Hus enklast via Internet.

Ange även eventuellt rumsnummer då du gör felanmälan.
Rumsnumret finns angivet på dörrpost, se exempel:

Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid (mån-fred 07.30-16.00) kan du ringa journummer 070-510 10 02.

Låsning

Lärarutbildningshuset är försett med ett elektroniskt centralt låssystem. Utöver ordinarie arbetstid skall passerkort och kod användas. Vid utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol.

Avfall

I korridorer finns kärl för papper. Övriga sopor lämnas i soprum/miljörum där kärl för källsortering finns placerade. Akademiska Hus ansvarar för att soprum töms.
Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor, lastpallar och större emballage.

Allmänt/Korridorer

Belysningen tänds via tryckknapp på morgonen och släcks automatiskt på kvällen. Nattetid kan belysningen tändas av tryckknappar och släcks efter ett tag automatiskt.

Café (ljusgård)

Belysningen tänds av tryckknapp och släcks automatiskt på kvällen. Är det ljust ute kan dock inte belysningen tändas (tryckknappen är tänd under den tid belysningen kan tändas).

Kontor

All belysning på kontor tänds och släcks manuellt via tryckknappar.

Kraft

Inom Lärarutbildningen är det installerat ett 5-ledarsystem, vilket reducerar elektromagnetisk fält som kan uppstå med elanläggningar.

Ingrepp får ej göras!

Vid behov av ändringar i elanläggningen kontakta Akademiska Hus.

Brand

Brandlarm (signal ljuder) är installerat i byggnaden och larmet går direkt till räddningstjänsten.

Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner. I huset finns branddörrar som är uppställda med magneter. Dessa stängs automatiskt vid larm för att hindra brand- och rökgasspridning.
RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK
• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
• varna andra som kan vara i fara
• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112
• släck branden om det är möjligt
Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med magneter kopplade till brandlarmet ska alltid hållas stängda för att förhindra brand- och rökgasspridning.

Utrymningsvägar/ Samlingsplats

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

Sprinkler

Hela byggnaden betjänas av en vattensprinkleranläggning. Sprinklern startas automatiskt där värmedetektorn utlöses och kan endast stängas av ansvarigt brandbefäl.

Brandfarlig utrustning

Installation av brandfarlig utrustning eller uppställning av gasflaskor med brandfarliga gaser får först ske efter kontakt med Akademiska Hus, som i sin tur har anmälningsplikt till brandförsvaret.

Som brukare ansvarar du för att gasflaskor skyltas och brandsläckningsutrustning som krävs för verksamheten anskaffas.

Person- och hisslarm

Möjlighet att skicka nödsignal finns i hissar, handikapptoaletter och vilrum. När tryckknappen hålls in i mer än 15 sekunder ljuder en signal utanför dörren och larm går till Akademiska Hus. Efter ordinarie arbetstid går larm till jourpersonal eller väktare. För hissar finns dessutom larmtelefon med talkommunikation installerad.

Larm från hissar återställs av driftpersonal.

Entréer och hissar

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss.

Bilparkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta.

RWC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. På RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Allmänt

Ventilationen går normalt dagtid och startas/stoppas av en tidkanal.

I dragskåp och lärosalar kan ventilationen forceras med hjälp av timertryckknappar. Utanför ordinarie drifttid startas även ventilationsaggregatet.

Ljusgårdarna är försedda med ventilationsluckor som styrs av rådande väderlek och tid på dygnet.

Det är tillåtet att vädra ur lokalerna genom att öppna fönstren bara dessa stängs när lokalen lämnas.

Tänk dock på att ej öppna fönster utanför kontorstid då detta kan utlösa larm!

I lärosalar och grupprum finns skyltar uppsatta med vilket antal personer lokalerna är dimensionerade för.


Huset har ett så kallat vattenburet system för värmeelement vid ytterväggar och kylbafflar vid taken. Önskad rumstemperatur kan individuellt ställas in på givare placerad på vägg.

Med hjälp av börvärdesomställaren kan rumstemperaturen justeras efter nyttjarens önskemål. Genom att föra omställaren uppåt till plustecknet höjs rumstemperaturen, genom att föra den nedåt till minustecknet sänks rumstemperaturen. Förinställd rumstemperatur ligger runt 20°C. Om rumstemperaturen överstiger inställt värde med mer än 2°C startar kylan.