Make a maintenance request, step 2 of 3

Find the building for which you want to make a maintenance request. 

Campus Luleå

Building Building number Address
A-huset B0011011 Regnbågsallén 2
Alfa+ Alf- huset B0011014 Universitetsvägen A1
Beta-huset B0011015 Vintergatan 2
B-huset B0011008 Regnbågsallén B8/B10
Centekhuset B0011016 Tekniktorget 3
C-huset B0011003 Universitetsvägen C11
D-huset B0011001 Laboratorievägen D2
E-huset B0011002 Laboratorievägen E12
F-huset B0011004 Laboratorievägen
F-huset paviljonger B0011020 Geogränd
K-huset B0011005 Laboratorievägen 14
S-paviljongen B0011021 Laboratoriegränd 16
Utemiljö B0011000 Laboratorievägen D2
Wibergsgården B3016000 Luleå tekniska universitet