Till navigation Till innehåll (s)

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556459-9156

§ 1 Firma

Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).


§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.


§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverk-samhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på af-färsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en lång-siktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden.


§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard (1 000 000 000) kronor och högst fyra miljarder (4 000 000 000) kronor.


§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000).


§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordfö-randen. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.


§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.


§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmä-lan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

 

§ 10 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

Antagen vid årsstämma den 28 april 2015