Bolagsstyrningrapporter

Akademiska Hus upprättar varje år en bolagsstyrningsrapport, som integreras i årsredovisningen. Rapporten är fastställd av Akademiska Hus styrelse. Bolagets revisorer genomför varje år en lagstadgad genomgång av rapporten.

Akademiska Hus ekonomiska mål

Ägarens ekonomiska mål är fastställda enligt nedan:

  • Avkastningen på operativt kapital exklusive värdeförändringar ska uppgå till minst 6,5 procent.*
  • Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt.
  • Soliditeten ska uppgå till mellan 30 och 40 procent.

*Rörelseresultat exklusive värdeförändringar i relation till genomsnittligt operativt kapital.

Läs mer om Cookies