Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus ekonomiska mål

  • Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till mellan 35 och 45 procent. Soliditet ska definieras som ”eget kapital i relation till summa eget kapital och skulder”.

  • Lönsamhet: Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 6,0 procent. Definition: Avkastning på operativt kapital ska definieras som ”resultat före skatt exklusive värdeförändring finansiella instrument och räntenetto i relation till genomsnittligt operativt kapital”. Operativt kapital ska definieras som eget kapital plus nettolåneskuld.

  • Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga besluten om utdelning ska beakta genomförandet av bolagets strategi, den finansiella ställningen samt kapitalstrukturmålet fastställt av ägaren. 

  • Målen ska vara långsiktiga och utvärderas över en konjunkturcykel.