Styrelse och revisor

Akademiska Hus styrelse består av åtta årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget. 

Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse. Vidare beslutar styrelsen om investeringar och avyttringar samt fastställer affärsplan och årsbokslut. Arbetet styrs av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen som fastställer styrelsens arbetsformer, instruktioner för verkställande direktören, samt instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsesammanträden hålls vid minst sex tillfällen per år varav ett ägnas åt frågor av långsiktig strategisk karaktär. Vid behov hålls extra sammanträden för särskilda frågor.

Företagets revisorer deltar årligen vid minst ett styrelsemöte.

Nomineringsprocessen

Det övergripande ansvaret för styrelsenomineringarna ligger på Näringsdepartementet. Nominering och tillsättning av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan Näringsdepartementet och styrelseordförande.  

Styrelseutskott

Samtliga utskott utses årligen av styrelsen. Återrapportering från utskottens möten och arbete sker löpande till styrelsen.

Revisions- och finansutskott

Utskottet bistår styrelsen i frågor rörande ekonomisk risk och rapportering, extern och intern revision samt föreslår revisor för beslut av stämman. Utskottet ska vidare bereda och följa finansieringsfrågor och bistå styrelsen i dessa frågor. Vid samtliga av revisionsutskottets möten deltar företagets revisorer. 

Ersättningsutskott

Utskottet har som uppgift att föreslå principer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, vara samrådsorgan vid frågor om successionsplanering, tillsättande av ledande befattningshavare samt löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare. 

Investeringsutskott

Utskottets arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bereda större investeringar inför beslut i styrelsen, bevaka och analysera bolagets rapportering av större pågående projekt samt bereda och analysera den slutredovisning av större projekt som ska föredras i styrelsen. 

Styrelsemedlemmar

Anitra Steen

Anitra Steen, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2016. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1949
Övriga uppdrag: Styrelseordförande AFA Försäkring och Teracom Group AB. Styrelseledamot Oral Care AB och Baven AB.
Tidigare befattningar: Departementsråd finansdepartementet, statssekreterare utbildningsdepartementet och finansdepartementet, generaldirektör Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt vd Systembolaget AB. Styrelseordförande Stockholms universitet samt styrelseledamot SAS, Södersjukhuset, Lantmännen, PostNord, Attendo AB m.fl.
Utbildning: Fil. Kand.

 

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

Ledamot invald 2017.
Född: 1955
Befattning: Professor, KTH.
Övriga uppdrag: Ledamot IVA.
Tidigare befattningar: Rektor KTH, prodekanus KTH, prefekt KTH, vd SICOMP, konsult Tre Konsulter AB, forskare Brown Boveri Research Centre i Schweiz.
Utbildning: Tekn. Dr. och civilingenjör.

 

Svante Hagman

Svante Hagman

Ledamot invald 2020. Ordförande i investeringsutskottet.
Född: 1961
Befattning: Senior rådgivare bygg- och fastighet
Övriga uppdrag: Övriga uppdrag: Styrelseordförande BIM Alliance, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Ekens Golv AB, NVBS Rail och AIX Arkitekter samt ledamot IVA.
Tidigare befattningar: Ordförande Sveriges Byggindustrier och ledamot Svenskt Näringsliv, Vd NCC Sverige, Affärsområdeschef NCC Housing och NCC Infrastructure m.fl. befattningar inom NCC.
Utbildning: Civilekonom och MBA

 

John Johnsson

John Johnsson

Arbetstagarledamot (Ledarna) sedan 2021.
Född: 1982
Befattning: Energiingenjör på Akademiska Hus
Övriga uppdrag: Ledamot i HSB 51
Tidigare befattningar: Byggprojektledare på Ramböll, byggprojektledare på Region Uppsala och teknisk förvaltare på Region Uppsala.
Utbildning: Civilingenjör

 

Anders Larsson

Anders Larsson

Arbetstagarledamot (SEKO) sedan 2009.
Född: 1963
Befattning: Driftingenjör på Akademiska Hus
Utbildning: Driftteknikerlinjen.

 

 

Christer Nerlich

Christer Nerlich

Ledamot invald 2017. Ordförande revisions- och finansutskottet.
Född: 1961
Befattning: Chef Ekonomi och finans Vasakronan.
Tidigare befattningar: Chef Ekonomi och finans AP Fastigheter samt Corporate finance NewSec.
Utbildning: Civilekonom.

 

Erik Sandstedt

Erik Sandstedt

Ledamot invald 2021
Född: 1976
Befattning: Kansliråd och bolagsförvaltare Näringsdepartementet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Apoteket AB och PostNord AB
Tidigare uppdrag: Aktieanalytiker Handelsbanken Capital Markets och Kaupthing Bank
Utbildning: Civilekonom

 

Robin Teigland

Robin Teigland

Ledamot invald 2020
Född: 1964
Befattning: Professor i Digitalisering, Chalmers tekniska högskola
Övriga uppdrag: Ledamot IVA, Director i Ocean Data Factory Sweden
Tidigare befattningar: Professor i företagsekonomi och styrelseledamot, Handelshögskolan i Stockholm
Utbildning: BA, MA, MBA, Ekonomi Doktor

 

Örjan Wikforss

Örjan Wikforss

Ledamot invald 2017.
Född: 1950
Befattning: VD i Arkitekturanalys AB. 
Övriga uppdrag: Vice ordförande i styrelsen för Kungliga Operan och ledamot IVA.
Tidigare befattningar: Professor i projektkommunikation, KTH. Vd i FFNS Arkitekter och Wikforss Arkitektkontor. Ordförande i Svenska Arkitekters Riksförbund.
Utbildning: Arkitekt, tekn. dr. och professor.

 


Revisorer

Helena Ehrenborg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC)

Huvudansvarig revisor sedan 2018. Auktoriserad revisor.
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom.
Övriga revisionsuppdrag, ett urval: Specialfastigheter Sverige AB, Jernhusen AB, HSB Riksförbund och Atrium Ljungberg.