Styrelse och revisor

Akademiska Hus styrelse består av sju årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget. 

Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse. Vidare beslutar styrelsen om investeringar och avyttringar samt fastställer affärsplan och årsbokslut. Arbetet styrs av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen som fastställer styrelsens arbetsformer, instruktioner för verkställande direktören, samt instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsesammanträden hålls vid minst sex tillfällen per år varav ett ägnas åt frågor av långsiktig strategisk karaktär. Vid behov hålls extra sammanträden för särskilda frågor.

Företagets revisorer deltar årligen vid minst ett styrelsemöte.

Nomineringsprocessen

Det övergripande ansvaret för styrelsenomineringarna ligger på Näringsdepartementet. Nominering och tillsättning av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan Näringsdepartementet och styrelseordförande.  

Styrelseutskott

Samtliga utskott utses årligen av styrelsen. Återrapportering från utskottens möten och arbete sker löpande till styrelsen.

Revisions- och finansutskott

Utskottet bistår styrelsen i frågor rörande ekonomisk risk och rapportering, extern och intern revision samt föreslår revisor för beslut av stämman. Utskottet ska vidare bereda och följa finansieringsfrågor och bistå styrelsen i dessa frågor. Vid samtliga av revisionsutskottets möten deltar företagets revisorer. 

Ersättningsutskott

Utskottet har som uppgift att föreslå principer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, vara samrådsorgan vid frågor om successionsplanering, tillsättande av ledande befattningshavare samt löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare. 

Investeringsutskott

Utskottets arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bereda större investeringar inför beslut i styrelsen, bevaka och analysera bolagets rapportering av större pågående projekt samt bereda och analysera den slutredovisning av större projekt som ska föredras i styrelsen. 

Styrelsemedlemmar

Anitra Steen

Anitra Steen, Ordförande

Styrelseordförande sedan 2016. Ordförande ersättningsutskottet och investeringsutskottet.
Född: 1949
Övriga uppdrag: Styrelseordförande AFA Försäkring, Attendo AB och Oral Care AB.
Tidigare befattningar: Departementsråd finansdepartementet, statssekreterare utbildningsdepartementet och finansdepartementet, generaldirektör Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt vd Systembolaget AB. Styrelseordförande Stockholms universitet samt styrelseledamot SAS, Södersjukhuset, Lantmännen, PostNord m. fl.
Utbildning: Fil. Kand.

 

Britta Bureau

Britta Burreau

Ledamot sedan 2014.
Född: 1964
Befattning: Vd för KPA AB och KPA Pensionsförsäkring AB.
Övriga uppdrag: Ordförande Scouterna. Ledamot i Folksams koncernledning. Styrelseordförande i KPA Pensionsservice AB.
Tidigare befattningar: Vd och styrelsemedlem Nordea Liv & Pension AB, styrelseledamot inom Nordea Liv koncernen, styrelsemedlem Svensk Försäkring samt Accenture Financial Services.
Utbildning: Civilingenjör och MBA.

 

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

Ledamot invald 2017.
Född: 1955
Befattning: Professor, KTH.
Övriga uppdrag: Ledamot IVA.
Tidigare befattningar: Rektor KTH, prodekanus KTH, prefekt KTH, vd SICOMP, konsult Tre Konsulter AB, forskare Brown Boveri Research Centre i Schweiz.
Utbildning: Tekn. Dr. och civilingenjör.

 

Thomas Jennlinger

Thomas Jennlinger

Arbetstagarledamot (Ledarna) sedan 2008.
Född: 1956
Befattning: Driftchef Akademiska Hus Uppsala.
Utbildning: Teknisk förvaltare. 

Anders Larsson

Anders Larsson

Arbetstagarledamot (SEKO) sedan 2009.
Född: 1963
Befattning: Driftingenjör Akademiska Hus Stockholm.
Utbildning: Driftteknikerlinjen.

 

 

Anna Magnusson

Anna Magnusson

Ledamot invald 2018. 
Född: 1977
Befattning: Departementsråd Näringsdepartementet, Chef Enheten för bolag med statligt ägande.
Tidigare befattningar: Departementsråd Finansdepartementet, Ämnessakkunnig Finansdepartementet, Bolagsjurist Sveaskog Förvaltnings AB
Utbildning: Jur. Kand.

 

Christer Nerlich

Christer Nerlich

Ledamot invald 2017. Ordförande revisions- och finansutskottet.
Född: 1961
Befattning: Chef Ekonomi och finans Vasakronan.
Tidigare befattningar: Chef Ekonomi och finans AP Fastigheter samt Corporate finance NewSec.
Utbildning: Civilekonom.

 

Örjan Wikfors

Örjan Wikforss

Ledamot invald 2017.
Född: 1950
Befattning: VD i Arkitekturanalys AB. 
Övriga uppdrag: Vice ordförande i styrelsen för Kungliga Operan, styrelseledamot i Tengbomgruppen AB och ledamot IVA.
Tidigare befattningar: Professor i projektkommunikation, KTH. VD i FFNS Arkitekter och Wikforss Arkitektkontor.
Utbildning: Arkitekt, tekn. dr. och professor.

 

Ingemar Ziegler

Ingemar Ziegler

Ledamot sedan 2007.
Född: 1947
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Stockholms Konserthus.
Tidigare befattningar: Vd AB Storstockholms Lokaltrafik, Locum AB, Diösförvaltning och Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag. Finanssekreterare Stockholms stad.
Utbildning: Fil. Kand. 


Revisorer

Helena Ehrenborg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC)

Huvudansvarig revisor sedan 2018. Auktoriserad revisor.
Född: 1965
Övriga revisionsuppdrag, ett urval: Vasakronan AB, Jernhusen AB, HSB Riksförbund, Pandox AB.
Utbildning: Civilekonom.