Till navigation Till innehåll (s)

Varför kan inte svenska lärosäten äga sina lokaler?

SVAR: I dagsläget kan offentliga myndigheter, som majoriteten av landets universitet och högskolor är, generellt sett inte äga fastigheter. Den statliga fastighetsförsörjningen grundas istället på att myndigheter hyr lokaler på den öppna marknaden.

Det var i samband med Lokalförsörjningsreformen och ombildningen av statens fastighetsförvaltning i början av 1990-talet, som det fastslogs att fastighetsförvaltningen ska skiljas från brukandet av lokaler och mark och att en mer rättvisande bild ska ges av mark- och lokalkostnaderna i statsbudgeten. Fastighetsförvaltningen ska vidare bedrivas med ett, så långt som möjligt, marknadsmässigt avkastningskrav, fastighetsförvaltningen bör bedrivas i separata resultatenheter samt att statens ägarroll bör renodlas. Dessa riktlinjer har vid ett flertal tillfällen sedan dess bekräftats, i såväl utredningar som propositioner. 

Lärosätena får anslag från staten som är anpassade för att täcka hyreskostnader inklusive en årlig uppjustering. Akademiska Hus ska i sin tur på ett tydligt sätt ta ut hyror som vilar på en marknadsmässig grund med beaktande av risken i hyresförhållandet. Detta är tydligt och i enlighet med av riksdagens beslutade fastighetsriktlinjer. Utan vinstgenererande snedvrids också konkurrensen.