Forum Medicum

Tillsammans med Lunds universitet planerar Akademiska Hus för en ny byggnad som ska möjliggöra ett sammanhållet medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum där verksamheterna vid dagens HSC (Health Science Center) och BMC (Biomedicinskt centrum) integreras.

Exteriör mot Sölvegatan. Bild: Henning Larsen

Som byggnad ska Forum Medicum möta framtidens behov av moderna miljöer för forskning och utbildning och skapa naturliga mötesplatser för studenter och forskare från olika discipliner. Ambitionen är också att göra platsen vid Sölvegatan mer öppen och inbjudande för alla Lundabor.

2015 genomförde Akademiska Hus ett parallellt uppdrag för Forum medicum tillsammans med Lunds universitet. Henning Larsen Architects förslag valdes ut som vinnare med ett förslag där en ny byggnad dockas an det befintliga BMC-komplexet vid Sölvegatan. Skisserna har legat till grund för den nya detaljplanen för området som antogs i maj 2019.

Den nya planen är tekniskt en utökad byggrätt på cirka 14 000 kvm på två till sex våningar och en anpassning av markanvändningen så att den kan nyttjas till forskning och undervisningsändamål men även café eller restaurang.

Del av interiören på entréplan där restaurang och det publika torget kommer att ligga. Här kommer t.ex. lunchföreläsningar och evenemang att kunna hållas i framtiden. Bild: Henning Larsen

Akademiska Hus och Lunds universitet fortsätter nu planeringen för nästa steg i projektet. Målet är att ett beslut om byggstart ska kunna fattas under 2020. Förutsättningen för det är att både Lunds universitets och Akademiska Hus styrelser godkänner genomförandet.

Projekt i tidigt skede

Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och berört lärosätes styrelser samt nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas.

Byggprojektet

Byggstart: Ej fastställt (prel. 2020)
Färdigställande: Ej faststället (prel. 2023)
Hyresgäst: Lunds universitet
Verksamhet: Undervisning och forskning
Arkitekter: Henning Larsen
Bruttoarea: ca 14 000 kvm
Ort: Lund
Campusområde: Lund universitetsplatån