Till navigation Till innehåll (s)

Forum Medicum

Tillsammans med Lunds universitet bygger Akademiska Hus Forum Medicum som ska möjliggöra ett sammanhållet medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum där verksamheterna vid dagens HSC (Health Science Center) och BMC (Biomedicinskt centrum) integreras.

Exteriör mot Sölvegatan. Bild: Henning Larsen

Som byggnad ska Forum Medicum möta framtidens behov av moderna miljöer för forskning och utbildning och skapa naturliga mötesplatser för studenter och forskare från olika discipliner. Ambitionen är också att göra platsen vid Sölvegatan mer öppen och inbjudande för alla Lundabor.

2015 genomförde Akademiska Hus ett parallellt uppdrag för Forum Medicum tillsammans med Lunds universitet. Henning Larsen Architects förslag valdes ut som vinnare med ett förslag där en ny byggnad dockas an det befintliga BMC-komplexet vid Sölvegatan.

Byggnadens utformning omfattar cirka 16 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 7 800 kvadratmeter ombyggnad av Biomedicinskt centrum (BMC) vid Sölvegatan i Lund. Huset kommer innehålla stora och moderna lokaler för både studenter och forskare. Ombyggnadsdelen består av tre huskroppar samt en påbyggnad. Nybyggnaden kommer att ha publika utrymmen i bottenplan och fem våningar för undervisning och kontor samt en mindre, indragen takvåning. Med café eller restaurang och entréer i olika riktningar skapas en välkomnande miljö.

Del av interiören på entréplan där restaurang och det publika torget kommer att ligga. Här kommer t.ex. lunchföreläsningar och evenemang att kunna hållas i framtiden. Bild: Henning Larsen

Husets hjärta, en stor ljusgård i mitten av byggnaden, kommer binda ihop de olika utrymmena och skapa plats för spontana möten så väl som planerade föreläsningar. Stort fokus har lagts på flexibilitet för kontors- och undervisningslokaler så att de enkelt ska kunna nyttjas och förändras utifrån lärosätets olika behov.

Inom projektet planeras också för de exteriöra miljöerna. De övre planen är försedda med terrasser och utanför byggnaden planeras för en restorativ miljö med mycket planteringar, sittytor och grönska.

Projektet byggstartade innan sommaren 2020 och inflyttningen är planerad till försommaren 2023.