Kungliga Musikhögskolan

Med en välkomnande glasfasad och inbjudande entré byggs Kungliga Musikhögskolan, KMH, centralt, lättillgänglig och öppen för både studenter och allmänhet. Med byggnadsminnen som utgångspunkt ska de nya byggnaderna möta de gamla och berika varandra.

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har länge varit i behov av nya och för verksamheten lämpade lokaler. För KMH är närheten till Stockholms centrala delar viktig både för att behålla de bästa lärarna, samt vara tillgänglig för allmänheten. Den nuvarande placeringen invid Valhallavägen är därför ett naturligt och att-raktivt val för verksamheten. Platsen karaktäriseras av stallanläggningens byggnader, gårdsrummet mellan tegelbyggnaderna och platsen framför stallbyggnadens gavel mot Valhallavägen som blir entréplats. De nya byggnaderna för KMH lokaliseras så att den äldre byggnationen ges en huvudroll i anläggningen som helhet. Utgångspunkten är byggnadsminnet där integreringen mellan det nya och det gamla upplevs berikande för båda. KMH består av 21 600 kvm BTA. Den stora glasade huvudbyggnaden byggs för konsertsalar och administration, medan tegelbyggnaden som löper längs Lidingövägen ska innehålla övningsrum. Det före detta stallet och ridhuset är sedan 1993 byggnadsminnesmärkta och ska därför bevaras och återanvändas som en del av den nya musikhögskolan. Stallet blir bibliotek och ridhuset planeras för att bli en orgelsal. Gula villan flyttas till ett läge bakom ridhuset. Runt skolan byggs 370 bostadsrätter i en båge. Byggstarten ska ske 2013 och inflyttningen planeras till sommaren 2016.

Gestaltningen av skolans rum präglas av rumslig och akustisk flexibilitet. Konsertsalar kan varieras för olika användning och foajéer kan möbleras efter olika typer av evenemang. Luften i lokalerna ska hålla en viss fukthalt för att tillgodose såväl sångarnas som instrumentens särskilda behov.

Precis som vid all campusplanering har ett stort fokus legat på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet. KMH’s alla aktiviteter utgår därför från ett gemensamt rum som sammanfogar publika lokaler och skolans centrala funktioner. Genom skolans foajé kan besökare strömma på väg mot konsertsalar där gratis konserter kommer att ges nästan varje dag. Förhoppningen är att byggnaden blir en publik ikon i Stockholm som är inbjudande för såväl studenter som allmänhet.  

 

Fram till december 2013 kommer sprängningar att pågå inom byggområdet. Med tanke på byggarbetsplatsens placering är det svårt att helt undvika störningar, men så långt det är möjligt försöker vi undvika dessa genom information och olika förebyggande åtgärder. Om Ni önskar mer information, vänligen kontakta Malin Erixon, tfn. 08-685 75 28.

Byggprojektet

Byggstart: 2013

Färdigställande: Sommaren 2016

Hyresgäst: Kungliga Musikhögskolan

Verksamhet: Utbildnings- och konsertlokaler

Arkitekter: AIX Arkitekter AB

Bruttoarea: 21600 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: Campus Kungliga Musikhögskolan