Till navigation Till innehåll (s)

Nya Ångström

Angstrom_exterior_1100.jpg

Syftet med projektet är att samlokalisera Institutionen för informationsteknologi med institutionerna på Ångström för att på så vis skapa god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som lärare och forskare.

Stora delar av Uppsala universitets teknisk- naturvetenskaliga fakultet har sin forsknings- och undervisningslokaler på Polacksbacken både i de f.d. kasernerna och på Ångström. För att göra samlokaliseringen möjlig behövs mer lokalyta.

2011 bjöds fyra arkitektkontor in till ett parallellt uppdrag för att skissa på möjligheter för samlokalisering. Och det blev arkitektkontoret PE Teknik & Arkitektur som valds att få fortsätta arbetet med att vidareutveckla sitt förslag. I projektet kallat Etapp 4 ingår en ny huvudbyggnad inkl entré samt tillbyggnad av en ny flygel.

För att möjligöra projektet behövdes en ny detaljplan för området. Akademiska Hus tog på uppdrag av Uppsala universitet fram en ny detaljplan för området tillsammans med kommunen, Ångström etapp 4. Detaljplanen vann laga kraft i februari 2016 och kommer att ligga till grund för ett uppförande av en ny undervisnings- och forskningslokaler för Uppsala universitet.

Byggprojektet

Byggstart: Våren 2018
Inflytt flygel (hus 9): Hösten 2020
Inflytt huvudbyggnad (hus 10): Våren 2022
Hyresgäst: Uppsala universitet
Verksamhet: Undervisnings- och forskningslokaler
Arkitekter: PE Teknik & Arkitektur
Total bruttoarea: ca 30 000 kvm
Ort: Uppsala
Campusområde: Polacksbacken - Ångström