Till navigation Till innehåll (s)

Våra byggprojekt digitaliseras

Fastighetsbranschen digitaliseras och vi är med och driver den utvecklingen framåt. Inte minst med anledning av vårt mål om klimatneutralitet till år 2035, vilket kommer förutsätta mer digitala arbetssätt för mer resurseffektiva och säkra processer.   

Digitalisering inom byggprojekt har länge handlat om enskilda pilotprojekt. Bygg och fastighetsbranschen har ännu inte nått en genomgripande förändring och har därför haft svårt att till fullo tillgodogöra sig den potential som digitaliseringen för med sig. Men ett skifte är i antågande och vi är med och driver den utvecklingen framåt. 

Med vår digitala strategi för projektenheten tar vi ett brett grepp som vi ser kommer att påverka våra projektledares hela vardag och vårt kunderbjudande på ett positivt sätt. 

Digitalisering på flera nivåer i ett projekt 

När vi talar om digitalisering av byggprojekt menar vi utveckling och förändring av våra arbetssätt på en rad olika nivåer. Det kan exempelvis handla om allt ifrån att helt övergå från vanlig epost till gemensamt ärendehanteringssystem, eller att i informationssökning utgå från 3D-modeller, eller att använda dataanalyser från projektet som beslutsstöd. Samtidigt skapar vi nya roller och rutiner för att hantera den digitala informationen på ett strukturerat sätt. Genom att ta fram en digitaliseringsstrategi ser vi till att rusta våra medarbetare och vår organisation för att möta kontinuerlig utveckling av nya krav, ny teknik och förändrade processer.   

Fördelar med digital förflyttning 

När en digital förflyttning sker tvärs hela bygg- och fastighetsbranschen ser vi fram emot en rad förbättringar. Det kan exempelvis handla om att vi i framtiden kan: 

  • Upphandla byggrelaterade tjänster, entreprenader och produkter mer kvalitativt och värdeskapande genom digitala lösningar, modeller och data.  
  • Nyttja virtuella miljöer, upplevelser och automatiserade tjänster som förbättrar både designprocess och projektresultat. 
  • Säkra kvalité, hållbarhet och arbetsmiljö ännu mer under projektering och produktion med hjälp av digital teknologi. 
  • Se en mätbar effektivitetsförbättring i samhällsbyggnadssektorn. 

Framför allt ser vi fram emot att digitalisering i förlängningen kan ge deltagarna i våra projekt mer tid för det som faktiskt har mest inverkan på hälsa, kvalité och framgångsrika projekt: att mötas och bygga goda samarbeten, människor emellan.