Till navigation Till innehåll (s)

43:04 Entré & Arkitektur

Det nya ovala fyravåningshuset, med en total yta på 8 800 kvm, har skapat en länk genom kvarteret vid Osquars backe och bidrar med en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet. Eftersom den nya Arkitekturskolan ligger i direkt anslutning till andra verksamheter vid KTH, finns förutsättningar för nya intressanta samarbeten över gränserna.

Exteriört har byggnaden fått sin karaktär av de svängda fasaderna, uppbyggda av ramar med förskjutna öppningar och glaspartier. Ramverket av rostrött corténstål kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum. I byggnadens mitt finns en öppen hall som fungerar som en samlingspunkt och ett naturligt utställningsrum där arkitekturstudenterna kan visa upp sin verksamhet. Här kan skolans verksamhets också utvecklas över tiden med till exempel utställningar, film, föreläsningar och experiment. Det finns också möjlighet att variera ljus och rumsuppbyggnad, från sluten till helt öppet.

Ritsalarna återfinns på våning 3, 4 och 5 och är utformade som öppna plan, rum med 360 graders utsikt och möjlighet att delas in i mindre rumsformationer. Plan 2 fungerar som ett öppet kontorsplan med servicefunktioner, mötesrum och pentry. Högst upp i byggnaden finns en takvåning från vilken man kan komma ut på takterrassen med utsikt över KTH och stenstaden i söder. I anslutning till Arkitekturskolan finns också KTH Entré som fungerar som entréplats för KTH Campus.

 

Om Arkitekturskolan

Arkitekt: Erik Lallerstedt
Byggår: 1943
Campusområde: KTH Campus
Adress: Drottning Kristinas väg 4-8
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0043004

Hyresgäst: KTH Arkitekturskolan
Verksamhet:
Arkitekturutbildning och entréplats
Bruttoarea: 14300 kvm

Kontakt

Erik Östlin
Fastighetsförvaltare
070 563 75 20
erik.ostlin@akademiskahus.se
Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Ardeshir Djalilian
Drifttekniker
076 130 66 56
ardeshir.djalilian@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Miljöbyggnad

Delar av KTH Entré och Arkitektur (Del A) uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). 

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller. I denna husguide finns information om hur byggnaden fungerar och tips på vad du som hyresgäst kan påverka. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.  

Rumsklimat

Allmänt

Ventilationen i byggnaden är anpassad efter antal personer och den utrustning som planerats i rummen.
Efter ordinarie kontorstid är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi.
Möjlighet att till förlängd ventilationsdrift finns via tryckknapp

Kontor

Ventilation i kontor sker med ett konstant luftflöde.
I kontorsrummen finns även kylbafflar för att upprätthålla ett behagligt rumsklimat sommartid.
Rumstemperaturen i rummen går att ändra via reglaget på reglercentralen som är placerad vid dörr.
Observera att det dröjer några timmar innan man upplever en skillnad. Gör endast små justeringar på reglaget.

Rum med varierande personbelastning (mötesrum/ café/ multihall/projektplatser)

I de flesta rum med varierande personbelastning så sker ventilationstillförseln i rummet automatiskt via temperaturmätning i rummet. När kylan via ventilationen inte räcker till kompletteras denna av kylbafflar.
 

Avfall

På olika våningsplan finns miljöstationer utplacerade för plast, papper, pant med mera. Akademiska Hus ansvarar för de papperskorgar som finns utomhus,  frågor kring övrig avfallshantering hänvisas till campusservice. 

Brandskydd

Brandskydd 

  • Knappar för brandlarmet finns utplacerat på varje våning och används vid fall av att brand upptäcks.
  • Bild på utrymningsplan finns utplacerade på samtliga våningar.
  • Ett automatiskt brand- och utrymningslarm är installerat i byggnaden (signal från ringklocka ljuder och blixtljus på utsidan av byggnaden tänds).

 

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK  

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Utrymning 
Om brandlarmet går, utrym huset enligt utrymningsskyltar. Branddörrar stängs automatiskt för att hindra att rök sprids.  De hissar som finns skall ej användas vid brandlarm. 

Nödlarm från hissar och RWC 
I hissar finns larm knapp som går till larmcentral, även utanför ordinarie arbetstid. Hissarna är försedda med larmtelefon som har talkommunikations möjligheter 24 timmar om dygnet. Vid tryckning på larmknappen hörs signal utanför hissen i byggnaden. 
 

Belysning

Belysning
Byggnadens belysningssystem är, för att spara energi, till övervägande del utförd närvarostyrd. Detta medför att belysningen tänder och släcker automatiskt. 

 Lysrörsarmaturer är generellt utförda med högfrekvensdon (HF-don) som ger flimmerfri belysning. Vissa armaturer i utrymningsvägar är anslutna till avbrottsfri kraft som led-/nödbelysning och 
tänder automatiskt vid strömavbrott. 

Ytterbelysning
Belysning i entréer, vindfång och ytterbelysning tänds och släcks automatiskt via centralt installerat ljusrelä i kombination med tidsfunktion. 

Lärosalar
Lärosalar eftersträvas att ha en aktiv tändning genom tryckning på knapp. Släckning kan även komma att behöva knapptryckning, men om lampan inte släcks är den inställd att släcka när det inte befinner sig någon i rummet.  

Släckningen sker på frånvaro, i vissa fall krävs släckning på knappen.